OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strza

Nr referencyjny postępowania: PR.272.4.2019                                                                              

Zamawiający:

Powiat Słupecki         

ul. Poznańska 20,

62-400 Słupca

tel.:  63 275 – 86 – 00

fax:  63 275 – 86 – 69

e – mail: powiat@powiat-slupca.pl

REGON 311019013

NIP  667-17-40-164

Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

 

OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie” w ramach projektu nr RPWP.08.03.0130-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i kody zgodne ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

 

 

Słupca, dnia 15.10.2019 r.                                                               

 ZATWIERDZAM

 

 Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

 Wicestarosta

/-/ Czesław Dykszak

 

 

 

 

 1. I.     Zamawiający.

Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego

ul. Poznańska 20

62 – 400 Słupca

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu na usługi społeczne,
  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, zwanym dalej „OGŁOSZENIEM”.
 2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część będzie traktowana jako oddzielne zamówienie.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, z podziałem na 11 następujących części:

Część nr 1 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów.

Część nr 2 – Kurs na operatora koparko-ładowarki dla uczniów.

Część nr 3 – Kurs na prawo jazdy typu C dla uczniów.

Część nr 4 – Kurs automatyczne nawadnianie dla uczniów.

Część nr 5 – Kurs barmański dla uczniów i nauczycieli.

Część nr 6 – Kurs kelnerski dla uczniów i nauczycieli.

Część nr 7 – Kurs baristy dla uczniów i nauczycieli.

Część nr 8 – Kurs managera gastronomii dla uczniów i nauczycieli.

Część nr 9 – Kurs agrotronik dla uczniów i nauczycieli.

Część nr 10 – Kurs kosztorysowania dla nauczycieli.

Część nr 11 – Kurs zarzadzania terenami zielonymi dla nauczycieli.

 1. Nazwa i kody zgodne ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Wzakresie części I-XI zamówienia:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego..

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: nr RPWP.08.03.0130-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2
  do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 1. Zdolność techniczna lub zawodowa.

O udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części tj. I-XI mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do tej części zamówienia na którą składają ofertę, tj.: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata – to w tym okresie, przeprowadził co najmniej jedno szkolenie lub kurs z zakresu przedmiotu zamówienia
dla danego kursu lub szkolenia, na które wykonawca składa ofertę
, wraz
z podaniem nazwy szkolenia lub kursu, przedmiotu, podmiotów na rzecz którychusługa została wykonana, terminu realizacji, oraz załączy dowody określające
czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty.

Ocena spełniania warunku w zakresie wiedzy I doświadczenia w zaresie wszystkich części odbędzie się na podstawie wykazu wykonanych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia.
 2. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawcy.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum), których oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym muszą zawrzeć umowę cywilno-prawną określającą sposób ich współdziałania, zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich oraz solidarną odpowiedzialność
  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający może zażądać tej umowy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy na etapie składania ofert.

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stosowanie do części zamówienia,
  do której Wykonawca zamierza złożyć ofertę (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1a– 1k).
 2. Pełnomocnictwo(-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru,
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, o ile nie został załączony
  do oferty,
 4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w Rozdziale VIII Ogłoszenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę
  w zakresie określonym w Rozdziale V Ogłoszenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
 5. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien załączyć do oferty tyle wykazów usług na ile części zamówienia składa ofertę,
 6. Dowody potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie usług zostały wykonane należycie (np. referencje).
 7. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7
  do Ogłoszenia).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane
  przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

1)      adres korespondencyjny Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

2)      faks Zamawiającego: (63) 275-86-69

3)      e – mail Zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl.

 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Zamawiający może do upływu terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia
  o zamówieniu w drodze wyjaśnień lub modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Zamawiający niezwłocznie zamieszcza treść wyjaśnień lub modyfikację ogłoszenia
  o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych z mian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
 5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja w trakcie postępowania miedzy Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski.
 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1)      W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Natalia Górniak telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: natalia.gorniak@powiat-slupca.pl.

2)      W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Anita Kubicka telefon: (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: anita.kubicka@powiat-slupca.pl.

VIII. Wykluczenia.

 1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę:

1)      który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V Ogłoszenia, w odniesieniu do części zamówienia na którą składa ofertę,

2)      wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz pkt 8 ustawy PZP,

3)      który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e)      pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f)       pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 2. Ocena braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
  do Ogłoszenia.
 3. Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularzy ofertowych, stanowiących załączniki nr 1a – 1k, stosownie do części zamówienia, do której Wykonawca zamierza złożyć ofertę.
 2. Wykonawca do każdej części może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą
  i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej zaproponowanej cenie.
 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana
  i zaparafowana.
 7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
 8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy  złożyć  w  zamkniętym  opakowaniu/kopercie,  uniemożliwiającym  zapoznanie  się  z  jej  treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 62-400 Słupca w sekretariacie do dnia 06.11.2019 r., do godz. 10:00.
 2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

Starostwo Powiatowe w Słupcy ul Poznańska 20, 62-400 Słupca

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”, Część nr……

Nie otwierać przed dniem 06.11.2019 r., godz. 11:00”

Sygnatura sprawy PR.272.4.2019.

oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw., należy w celach porzadkowych umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego
  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotę dla każdej części, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów oceny ofert ( jeżeli zostały określone) i termin wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.
 8. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów.
 2. Cena  powinna  być  wyrażona  cyfrowo  w  złotych  polskich  (zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po  przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
 3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 r.   o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 6. Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy.

XII. Badanie i ocena ofert

 

 1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający może także żądać wyjaśnienia bądź uzupełnienia załączników do oferty (możliwość uzupełnienia nie dotyczy Formularza ofertowego).
 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego i być aktualne na dzień ich złożenia.
 3. Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić  będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
  lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności
  w zakresie:

1)      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 i Dz. U. 2018 r. poz. 650);

2)      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)      wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane
jest zamówienie;

4)      wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)      powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

 1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
  na wykonawcy.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie:

1)      oczywiste omyłki pisarskie,

2)      oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w następujących przypadkach:

1)      jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

2)      jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt 6 ppkt 3 Ogłoszenia,

3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XII pkt 6 ppkt 3 Ogłoszenia,

8)      wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

9)      jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

10)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

XIII. Termin związania ofertą.

 

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze raz, na co najmniej
  3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić  się do Wykonawców
  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XIV. Kryteria oceny ofert.

 

 1. Przy wyborze ofert zamawiający, w każdej z części oddzielnie, będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)      C – Cena – 60%.

Punktacja zostanie przyznana ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

C =------------------------------------------------------- x 60 pkt.

Cena badanej oferty

2)      G - Gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia – waga – 40%

Ofertom zostanie przyznane 40 pkt za rozpoczęcie i realizację kursu do  10 dni od dnia podpisania umowy.

 

          Gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia:

 • do  10 dni od dnia podpisania umowy =  40 pkt.
 • powyżej  10 dni od dnia podpisania umowy = 0 pkt.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, w każdej
  z części oddzielnie, otrzyma maksymalną ilość punktów.
 2. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru:

                                               O (ocena) = C + G      

 

Przyjmuje się skalę oceny od 0 do 100 pkt. Oferta, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w Ogłoszeniu.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
  za najkorzystniejszą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które wpłynęły w postępowaniu.
  1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.
   W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

XVI. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

XVII. Pouczenie o śrokach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupecki, ul.  Poznańska 20, 62- 400 Słupca,  kontakt:  tel./: +48 63 275 86 00, adres email: powiat@powiat-slupca,pl.
 2. 2.      inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy jest Pani Dorota Winter, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00,adres email: iod@powiat-slupca,pl.
 3. 3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w ramach projektu
  nr RPWP.08.03.0130-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” (oznaczenie sprawy: PR.272.4.2019)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.  W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu
i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Słupcy w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

XIX. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

 1. Formularz oferty – załączniki nr 1a-1k.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.
 3. Szczegółowy opis zamówienia– załącznik nr 3.
 4. Wykaz usług– załącznik nr 4.
 5. Wzór umowy - złącznik nr 5.
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – załączniki nr 6.
 7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 7.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczegolne usługi dostępne w tym miejscu. 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu do pobrania poniżej:

 1. Formularz oferty – załączniki nr 1a.
 2. Formularz oferty – załączniki nr 1b.
 3. Formularz oferty – załączniki nr 1c.
 4. Formularz oferty – załączniki nr 1d.
 5. Formularz oferty – załączniki nr 1e.
 6. Formularz oferty – załączniki nr 1f.
 7. Formularz oferty – załączniki nr 1g.
 8. Formularz oferty – załączniki nr 1h.
 9. Formularz oferty – załączniki nr 1i.
 10. Formularz oferty – załączniki nr 1j.
 11. Formularz oferty – załączniki nr 1k.
 12. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.
 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 3.
 14. Wykaz usług– załącznik nr 4.
 15. Wzór umowy - złącznik nr 5.
 16. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – załączniki nr 6.
 17. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 7.

 

 

 

Słupca, dn. 07.11.2019 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

Oznaczenie sprawy: PR.272.4.2019

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:        postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwą: „Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”

 

W dniu 06.11.2019 roku o godz. 11:00 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwą:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”

 

Do dnia 06.11.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 9 ofert.

Oferta nr 1 na część nr: I.

Oferta nr 2 na część nr: V, VII, VIII.

Oferta nr 3 na część nr: V, VII.

Oferta nr 4 na część nr: IV.

Oferta nr 5 na część nr: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

Oferta nr 6 na część nr: I.

Oferta nr 7 na część nr: III.

Oferta nr 8 na część nr: III.

Oferta nr 9 na część nr: I.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

Część I: Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów.

Kwotę: 24 000,00  zł (brutto) – słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100.

Część II: Kurs na operatora koparko-ładowarki dla uczniów.

Kwotę: 50 400,00 zł (brutto) – słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100.

Część III: Kurs na prawo jazdy typu C dla uczniów.

Kwotę: 84 000,00 zł (brutto) – słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100.

Część IV: Kurs automatyczne nawadnianie dla uczniów.

Kwotę: 12 000,00 zł (brutto) – słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100.

Część V: Kurs barmański dla uczniów i nauczycieli.

Kwotę: 31 819,00 zł (brutto) – słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100.

Część VI: Kurs kelnerski dla uczniów i nauczycieli.

Kwotę: 40 269,00 zł (brutto) – słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100.

Część VII: Kurs baristy dla uczniów i nauczycieli.

Kwotę: 16 874,00 zł (brutto) – słownie: szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100.

Część VIII: Kurs managera gastronomii dla uczniów i nauczycieli.

Kwotę: 6 474,00 zł (brutto) – słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100.

 

Część IX: Kurs agrotronik dla uczniów i nauczycieli.

Kwotę: 28 600,00 zł (brutto) – słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100.

 

Część X: Kurs kosztorysowania dla nauczycieli.

Kwotę: 3 458,00 zł (brutto) – słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100.

 

Część XI: Kurs zarzadzania terenami zielonymi dla nauczycieli.

Kwotę: 7 380,00 zł (brutto) – słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100.

 

Podczas otwarcia ofert podano:

 

Na Część I: Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów.

 

Oferta nr 9  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:35)

PHU Turbo

Inż. Józef Rutecki

ul. Poznańska 47

62-510 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 24 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 24 000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 1 dzień, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 6  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:45)

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ryszard Miętkiewicz

ul. Dworcowa 66

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 42 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 42 000,00 (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: do 10 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 30 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 1  (wpływ oferty: 04.11.2019  r., godz. 13:15)

Efekt Kamil Proksa

ul. Legionów 26/28

43-330 Bielsko - Biała

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 38 760,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 38 760,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na Część II: Kurs na operatora koparko-ładowarki dla uczniów.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 46 800,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 46 800,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na Część III: Kurs na prawo jazdy typu C dla uczniów.

 

Oferta nr 8  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:35)

PHU Turbo

Inż. Józef Rutecki

ul. Poznańska 47

62-510 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 83 400,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 83 400,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 1 dzień, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 7  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:45)

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ryszard Miętkiewicz

ul. Dworcowa 66

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 33 360,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 33 360,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: do 10 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na Część IV: Kurs automatyczne nawadnianie dla uczniów.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 12 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 4  (wpływ oferty: 05.11.2019  r., godz. 10:10)

Adwedukt Sp. j.

ul. Zjednoczenia 7

43-175 Wyry

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 9 756,10 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 2 243,90 zł, razem brutto 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 5 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na CzęśćV: Kurs barmański dla uczniów i nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 30 690,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 30 690,00 (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 3  (wpływ oferty: 05.11.2019  r., godz. 9:50)

OPEN BAR Tomasz Szczęsny

ul. Piekarska 96/4

41-902 Bytom

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 12 870,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 12 870,00 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 2  (wpływ oferty: 04.11.2019  r., godz. 14:20)

ALL – IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 29 700,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 29 700,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: do 10 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Na Część VI: Kurs kelnerski dla uczniów i nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 34 100,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 34 100,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Na CzęśćVII: Kurs baristy dla uczniów i nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 22 100,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 22 100,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 3  (wpływ oferty: 05.11.2019  r., godz. 9:50)

OPEN BAR Tomasz Szczęsny

ul. Piekarska 96/4

41-902 Bytom

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 10 140,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 10 140,00 (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 2  (wpływ oferty: 04.11.2019  r., godz. 14:20)

ALL – IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 19 994,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 19 994,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: do 10 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na CzęśćVIII: Kurs managera gastronomii dla uczniów i nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 5 200,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 5 200,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 2  (wpływ oferty: 04.11.2019  r., godz. 14:20)

ALL – IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 19 994,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 19 994,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: do 10 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na CzęśćIX: Kurs agrotronik dla uczniów i nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 24 200,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 24 200,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na CzęśćX: Kurs kosztorysowania dla nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 5 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Na CzęśćXI: Kurs zarzadzania terenami zielonymi dla nauczycieli.

 

Oferta nr 5  (wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem:

za kwotę 10 500,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 10 500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                             STAROSTA

                                                                                                                      /-/ Jacek Bartkowiak

 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert dostępna w tym miejscu.

 

 

 

 

Słupca, dnia 14 listopada 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: PR.272.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:      postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”

 

 

Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pod nazwą: „Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów dla uczniów, nauczycieli  Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie” nr sprawy PR.272.4.2019 w ramach projektu nr RPWP.08.03.0130-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


W zakresie  części nr I:

 

Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów”

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez PHU Turbo, Inż. Józef Rutecki

ul. Poznańska 47, 62-510 Konin, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 24 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 24 000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 1 dzień, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły cztery oferty na część nr I.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

9.

PHU Turbo

Inż. Józef Rutecki

ul. Poznańska 47

62-510 Konin

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

6.

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ryszard Miętkiewicz

ul. Dworcowa 66

62-400 Słupca

34,00 pkt

40,00 pkt

74,00 pkt

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

48,00 pkt

40,00 pkt

88,00 pkt

1.

Efekt Kamil Proksa

ul. Legionów 26/28

43-330 Bielsko – Biała

37,00 pkt

40,00 pkt

77,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej              

 

W zakresie  części nr II:

 

Kurs na operatora koparko-ładowarki dla uczniów”,

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 46 800,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 46 800,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła jedna oferta na część nr II.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej              

                                                                                                        

W zakresie  części nr IV:

 

Kurs automatyczne nawadnianie dla uczniów”,

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Adwedukt Sp. j.

ul. Zjednoczenia 7, 43-175 Wyry, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 9 756,10 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 2 243,90 zł, razem brutto 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 5 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, gotowości do podjęcia zamówienia 40% oraz daty wpływu ( w przypadku uzyskania przez Oferentów tej samej liczby punktów).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, podobnie jak drugi Oferent, w związku z powyższym o uznana za najkorzystniejszą, zdecydowała data wpływu oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły dwie oferty na część nr IV.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

(wpływ oferty: 06.11.2019  r., godz. 9:50)

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

4.

Adwedukt Sp. j.

ul. Zjednoczenia 7

43-175 Wyry

(wpływ oferty: 05.11.2019  r., godz. 10:10)

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej              

 

W zakresie  części nr VI:

 

„Kurs kelnerski dla uczniów i nauczycieli”

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 34 100,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 34 100,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły jedna oferta na część nr VI.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

8.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej .

                        

W zakresie  części nr VIII:

Kurs managera gastronomii dla uczniów i nauczycieli”,

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 5 200,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 5 200,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły dwie oferty na część nr VIII.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

2.

ALL – IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

16,00 pkt

40,00 pkt

56,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

W zakresie  części nr IX:

 

„Kurs agrotronik dla uczniów i nauczycieli”

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 24 200,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 24 200,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły jedna oferta na część nr IX.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

W zakresie  części nr X:

 

„Kurs kosztorysowania dla nauczycieli.”

za kwotę 5 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Wpłynęły jedna oferta na część nr X.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

W zakresie  części nr XI:

 

„Kurs zarzadzania terenami zielonymi dla nauczycieli.”

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew, oferującego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem: za kwotę 10 500,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0,00 zł, razem brutto 10 500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 zł brutto).

Oferujemy następującą gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia: 9 dni, liczonych od dnia podpisania umowy

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XIV Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne  tj. cena oferty 60%, oraz gotowości do podjęci zamówienia 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły jedna oferta na część nr XI.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w kryterium Cena oferty
( zł)

Liczba punktów w kryterium gotowości

 

Razem liczba punktów

5.

Centrum Rozwoju Kompetencji

Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13

63-300 Pleszew

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

/-/ W/Z Starosty

Czesław Dykszak

Wicestarosta