Pozostałe zamówienia

zapytanie ofertowe SOSW.S.272.1.2019 "Realizacja zadań i prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach funkcjonowania Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przy SOSW w Słupcy"

 

Słupca, 11. 03. 2019 r.

 

SOSW.S.272.1.2019

(oznaczenie sprawy)

 

 

Zapytanie ofertowe
/do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych/

 

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

ul. Wojska Polskiego 13; 62-400 Słupca

NIP: 667-12-22-877, REGON: 000710351

Adres e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 

Zgodnie z Regulaminem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy zwraca się
z zapytaniem ofertowym na realizację zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

 1. Terapia pedagogiczna
 2. Integracja sensoryczna
 3. Terapia logopedyczna ( w tym z surdologopedą, neurologopedą)
 4. Fizjoterapia/ terapia ruchowa
 5. Terapia z psychologiem
 6. Terapia z tyflopedagogiem
 7. Terapia z surdopedagogiem

 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Priorytet II zadanie 2.4 Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, zadanie 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

 

           I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistów/ terapeutów, w zależności od potrzeb dziecka,
w ramach programu rządowego „Za życiem” (POROZUMIENIE NR MEN/20/2018/DWKI /606 zawarte w dniu 28.03.2018 r.)

2. Zamawiający planuje zlecenie realizacji 1300 godzin w okresie: 01.04.2019 – 20.12.2019 r.

3. Szacowane wstępnie liczby godzin:

1)    Terapia pedagogiczna                        -  330 godz.

2)    Integracja sensoryczna                       - 150 godz.

3)    Terapia logopedyczna                        - 340 godz.

4)    Fizjoterapia/ terapia ruchowa            -  330 godz.

5)    Terapia z psychologiem                     - 30 godz.

6)    Terapia z tyflopedagogiem                 -  60 godz.

7)    Terapia z surdopedagogiem             -  60 godz.

 

4. Liczby godzin wskazane w pkt 3 mogą ulec zmianie, a ich rzeczywista liczba zależeć będzie od potrzeb dzieci.

5. Odbiorcami usługi są dzieci w wieku od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej.

6. Czas trwania jednostki rozliczeniowej zajęć: 60 minut.

7. Zajęcia odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez prowadzącego w porozumieniu z rodzicami dziecka, zatwierdzonego przez koordynatora programu.

8. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

1)    ustalenia kierunków działań w zakresie objętym terapią i wsparcia rodziny dziecka (przeprowadzenie wstępnej oceny - diagnozy funkcjonowania dziecka w zakresie objętym terapią);

2)    opracowania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii;

3)    prowadzenia zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi;

4)    analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny;

5)    udzielania wsparcia dla  rodziny dziecka poprzez m. in. specjalistyczne doradztwo informacyjne;

6)    prowadzenia dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenia dzienników zajęć, miesięcznych kart rozliczeń z realizacji godzin;

9. Usługa wykonywana będzie osobiście.

10. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

 

           II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019 r.

 

          III.  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy,  ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca lub inne miejsce wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

         IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1. Każda z osób ubiegających się o realizację usługi musi posiadać:

1)    odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć terapeutycznych, określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, tj. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575),

2)    doświadczenie w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem z zaburzeniami wieku rozwojowego (minimum dwa lata),

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

2)      oświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem z zaburzeniami wieku rozwojowego (zawarte w formularzu ofertowym).

 

         V.  SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)    wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

2. Formy złożenia oferty:

1)    złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub

2)    przesłać pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca (w godz. 8:00-15:00 – od poniedziałku do piątku) lub

3)    przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 

3. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

4. Oferty przesłane drogą elektroniczną należy potwierdzić w formie pisemnej w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Formularz oferty powinien być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę.  Ofertę należy umieścić w kopercie, oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwisko, adres), z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu: Program „Za życiem” w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych …”. 

6. Dopisek powinien zawierać informację o rodzaju zajęć jakich świadczenie będzie oferować Wykonawca.

7. Termin składania ofert – do dnia 22.03.2019 r. do godz.  14.00.

8. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

 

           VI.   KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)    Cena - 100%

2.Maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta w wyniku oceny powyższych kryteriów wynosi 100. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

3.Cena oferty powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana z złotówkach i ma stanowić kwotę brutto.

4.Cenę Oferent przedstawia w  „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

6.Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 

           VII.   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

           VIII.  POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny. Złożenie oferty równoznaczne jest z akceptacją faktu, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. Nie spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji, doświadczenia w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest p. Danuta Lewandowska, tel. (063) 275 20 18, e-mail: dyrektorsosw@wp.pl

 

            IX.   ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór umowy zlecenia

 

DYREKTOR

/-/ Anna Mydłowska

 

Załącznik 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Formularz ofertowy na realizację usługi:
realizacja zadań i prowadzenie zajęć terapeutycznych  w ramach funkcjonowania
Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej  w Słupcy
w ramach programu rządowego ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  z dn. ………… 2019 r., składam ofertę na realizację zajęć terapeutycznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ramach programu „Za życiem” :

Imię i nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon; e- mail

 

 

 

Oferuję realizację zamówienia na następujących warunkach:

Rodzaj zajęć:

 

 

Posiadane kwalifikacje
do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (zgodnie z załączonymi kserokopiami dokumentów):

 

 

 

 

 

Cena brutto za świadczenie jednej godziny zajęć:

 

Doświadczenie w pracy
z małym dzieckiem
z zaburzonym rozwojem ( w latach)

 

 

 

Deklarowana liczba godzin do zrealizowania rocznie: ………………., w tym średnio miesięcznie: ……..


Oświadczam, że
:

 1. Posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe do realizacji zadań i zajęć  w ramach programu (kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje załączam do niniejszej oferty).
 2. Zajęcia będą realizowane przez mnie w wymiarze godzin tygodniowo określonym zgodnie z potrzebami organizacyjnymi w związku z realizowanym zadaniem.
 3. Wskazana cena obejmuje cały okres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
 4. Działając w imieniu własnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOSW w Słupcy
  do celów niniejszego zadania.
 5. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
 6. Akceptuję wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy
  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.

…………………………………                                                    …………………………………………
      /Miejscowość  - data /                                                               /czytelny podpis składającego ofertę/.

 

        Załącznik 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

UMOWA ZLECENIE NR …………………

zawarta w Słupcy w dniu ………………………….

 

pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

ul. Wojska Polskiego 13,  62-400 Słupca,

reprezentowanym przez: Annę Mydłowską - dyrektora,

przy kontrasygnacie Barbary Tomczak - Głównego księgowego,

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,

działającym na mocy POROZUMIENIA NR MEN/2018/DWK/606 zawartego w dniu 28.03.2018 r.
w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Słupeckim

 

a  …………………………………………………………                                                  
                                          (imię i nazwisko)

 

zam.  …………………………………………………………

                                   (adres zamieszkania)


zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

 

Zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom wskazanej ustawy.

§ 1

 

1. Umowa jest zawarta na podstawie POROZUMIENIA NR MEN/2018/DWK/606 zawartego w dniu 28.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Słupeckim, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) – zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania zadań w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych:  …………………………………………………, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712)

3. Zlecenie będzie wykonywane w terminie: …………………………………………………….

 

§ 2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością.
2. Zleceniobiorca wykona przedmiot Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zapytaniem ofertowym oraz ofertą złożoną przez Zleceniobiorcę w dniu …………………………………………………………………………………………………….

 

 

§ 3

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania czynności w ramach realizacji zajęć terapeutycznych, zgodnie ze złożoną ofertą z jednoczesnym uwzględnieniem następujących działań:

1)    ustalenia kierunków działań w zakresie objętym terapią i wsparcia rodziny dziecka (przeprowadzenie wstępnej oceny – diagnozy funkcjonowania dziecka w zakresie objętym terapią).

2)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii,

3)    prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi,

4)    analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny,

5)    udzielania wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m. in. specjalistyczne doradztwo informacyjne,

6)    zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć,

7)    prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika- rejestru zajęć, miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin.

 

2. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć indywidualnych (przy czym godzina zajęć trwa 60 minut) w terminach ustalonych przez Zleceniobiorcę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

3. Zajęcia odbywać się będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy lub innym miejscu spełniającym warunki należytego wykonywania usługi wskazanym lub zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.

4. Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego dziecka, które wynikają ze zgromadzonej dokumentacji oraz diagnozy przeprowadzonej na początku terapii.

 5. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przekazywania Zleceniodawcy bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących wykonania Umowy.

 

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości ……………. (słownie:  ………………………………………………………..) za każdą godzinę zajęć, będące iloczynem liczby przepracowanych godzin i stawki godzinowej, zgodnie z załączonym miesięcznym harmonogramem zrealizowanych godzin po przedłożeniu Zleceniodawcy rachunku.

2. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku pomocniczego Nr 76 8542 0001 0000 5047 2000 0040 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, w ciągu 14 dni od daty wystawienia i dostarczenia rachunku (załącznik nr 1 do Umowy) wraz z załączonym harmonogramem zrealizowanych w danym miesiącu godzin zajęć (załącznik nr 2 do Umowy) na podane konto Zleceniobiorcy: ………………………………………………………………..............................

4. Zleceniodawca ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.

5. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zleceniodawcy należnego na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zleceniodawcy zostanie zatem wykonane z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, a Zleceniobiorca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.

 

§ 5

Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia jeśli:

1)        nie wykonał zlecenia,

2)        wykonał zlecenie nienależycie.

§ 6

 

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania obowiązków określonych w § 1 niniejszej Umowy osobie trzeciej.

 

 § 7

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na podstawie umowy przez Zleceniobiorcę, także bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniobiorcy o terminie. Przedmiotem obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest zobowiązany udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca winien stworzyć odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym obserwację.


2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę, w ramach którego Zleceniodawca jest uprawniony do:

a)    wyrażania opinii na temat wykonywania umowy,

b)    żądania dostarczenia przez Zleceniobiorcę informacji dotyczących wykonywania umowy,

c)    żądania od Zleceniobiorcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli prawidłowości wykonywania umowy.

 

§ 8

Zleceniodawca może jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Zleceniobiorca narusza istotne postanowienia umowy.

 

§ 9

1. Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

2. Zleceniobiorca otrzyma imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych oraz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z 04.05.2016 r.).

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji naruszeń zasad ochrony danych osobowych Zleceniodawcy.

 

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 12

Zleceniobiorca będzie wykonywał Umowę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

 

 

 

..........................................................                                 ................................................................

                         Zleceniobiorca                                                                    Zleceniodawca

 

 

 

Załącznik: oferta Wykonawcy

 

 

Załącznik Nr 1

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA NR  ………………….…

 

WYPEŁNIA ZLECENIOBIORCA:

 

NAZWISKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię matki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  (podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek w wysokości …………………..……. zł brutto

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………zł brutto)

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               .................................................................

                                                                                                     (data i podpis zleceniobiorcy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA:

Stwierdzam, że praca została wykonana*/nie została wykonana* zgodnie z umową nr ……………. 
z dnia......................
          

                                                                                                 ………..................................................

                                                                        (data i podpis sprawdzającego)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

          ………..………….…………

                                                                            (data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty dz. ……….. rozdział ……… § ………..

…………………….                       ……………..….….. ……………….…...……...
            (data)                                      (Główny Księgowy)                                      (Dyrektor)

 

Załącznik Nr 2

 

Harmonogram zrealizowanych godzin w ramach Umowy zlecenia Nr ….. z dn. ………………

Miesiąc: …………………………….                                                           Rok: ……………………..

 

Nazwisko i imię Zleceniobiorcy: …………………………………………………………………………   

Dzień miesiąca

Liczba godzin wykonywania umowy

Podpis Zleceniobiorcy

Uwagi

Podpis Zleceniodawcy
lub osoby przez niego upoważnionej

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

Liczba godzin wykonania umowy ogółem

 

 

 

 

 

Powyższe dokumenty w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego GKK.2601.1.2016 "Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i temetycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".