Pozostałe zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr OR.272.3.2.2011 na „zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Starostwa Powiat

 

 

 

Oznaczenie sprawy:     OR.272.3.2.2011                                                         Słupca, dn. 12.12.2011 r.

 

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr OR.272.3.2.2011 na :

 „zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Słupcy w roku 2012”

UZASADNIENIE PRAWNE:

Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Do dnia  12.12.2011 roku  do godziny 9.00  w siedzibie zamawiającego złożono tylko jedną ofertę  dotyczącą  postępowania nr OR.272.3.2..2011 na:na zakup i dostawę materiałów biurowych
i papierniczych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy w roku 2012”.
  W związku z tym zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Jednocześnie zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę zapytania o cenę.

                                                                                                                    Starosta Słupecki

                                                                                                           /-/Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego GKK.2601.1.2016 "Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i temetycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".