Wykaz Stowarzyszeń Prawnych według Profilu Działalności

EDUKACJA, KULTURA, WYCHOWANIE, TURYSTYKA, SPORT I MUZYKA

EDUKACJA, KULTURA, WYCHOWANIE, TURYSTYKA, SPORT I MUZYKA

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Słupcy

 

psyn@wp.pl

 

t.509 58 13 32

Celem j działalności jest rozwój kultury i kultury fizycznej
 i turystyki oraz rekreacji. Organizowanie czynnego wypoczynku poprzez organizowanie rajdów, spływów kajakowych,  propagowanie krajoznawstwa.

 

 

 

 

 

 

ul. Kopernika 13,

62-400 Słupca

 

 

2.

Towarzystwo Orchowskie „KLUCZ”

Zadaniem organizacji  jest działalność na polu edukacyjno – oświatowym, kulturalnym, ekologicznym i zdrowotnym, tak aby następne pokolenia mogły korzystać z tych zdobyczy oraz dalej wspierać rozwój Orchowa i jego regionu.

 

ul. Kościuszki 4,

62-436 Orchowo

 

 

3.

Słupeckie Towarzystwo Muzyczne

 

Stm-slupca@wp.pl

Juras.60@autograf.pl

 

t. 663 560 786

 

 

Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnianie muzyki, edukacja muzyczna integracja środowiska muzycznego wspomaganie działalności zespołu szkół muzycznych w Słupcy, opieka nad młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3

62-400 Słupca

4.

Stowarzyszenie

Kulturalne Powiatu Słupeckiego

 

 

t. 63  249 30 73

Promocja, wspieranie i ochrona  dorobku  kulturalnego powiatu słupeckiego.
 Wzajemne poznawania kultur i historii narodów Europy, wspieranie różnorodności kulturowej oraz rozwój nowych form ekspresji kulturowej. Organizowanie akcji promocyjnych, szkoleń oraz sympozjów naukowo badawczych, wspieranie działań mających na celu zwiększenia zaangażowania jednostek i grup społecznych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego, społecznego i politycznego.

ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

5.

Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych

 

Celem działania stowarzyszenia jest upowszechnianie nowoczesnego optymalnego modelu odżywiania się ludzi.
W tym zakresie prowadzona jest przez stowarzyszenie integracja środowisk zainteresowanych
tą problematyką, wymiana doświadczeń oraz prowadzenie akcji uświadamiających wśród społeczeństwa. Organizowanie przez wykwalifikowanych specjalistów doradztwa w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.

ul. Traugutta 10c,

62-400 Słupca

       

Rozwiązanie uchwałą PZG Nr 01/PZG/16 z dnia 08.02.2016r.

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych, „DLACZEGO NIE”

 

 

t.  63  275 11 10

Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.  Promowanie kultury fizycznej. Działalność na rzecz swobód dostępu do informacji publicznej, wspomaganie na rzecz rozwoju gospodarczego. Praca na rzecz osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym
ze względu na pochodzenie. Propagowanie świadomości ekologicznej.  

ul. Elizy Orzeszkowej 3/36,

62-400 Słupca

7.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

koszraf@poczta.onet.pl

 

t. 0 602 57 37 81

t.63 2765705

Celem stowarzyszenia jest rozwój cywilizacyjny, kulturowy
 i materialny wsi polskiej. Wspieranie rozwoju małych
 i średnich przedsiębiorstw na wsi,  rozwój agroturystyki. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Promocja aktywnego stylu życia, sportu
 i turystyki, upowszechnianie kultury. Działalność oświatowa
i edukacyjna. Wspieranie systemu kształcenia zawodowego oraz ustawicznego dla młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 Skrzynka nr 28,

62-402 Ostrowite

 

 

 

8.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Gminy Słupca

Działanie  na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy. Rozwijanie przedsiębiorczości. Wykorzystywanie walorów przyrodniczych krajobrazowych historyczno- kulturowych.  Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw pokazów, dyskusji, sympozjów, kursów. Upowszechnianie wiedzy na temat gminy Słupca. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna, szkoleniowa, informacyjna mająca na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców gminy.

ul. Poznańska 15a

62-400 Słupca

 

 

 

9.

Stowarzyszenie

 „RAZEM Z MISIEM”

w Słupcy

 

      t. 63  275 19 15

Działalność na rzecz dobra dzieci. Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie edukacji przedszkolnej. Szerzenie oświaty zdrowotnej. Kształcenie w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć dodatkowych. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych służących rozwojowi osobowości dzieci. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów.

ul. Armii Krajowej 4,

62-400 Słupca

   

 

 

 

 

10.

Stowarzyszenie

Inicjatyw Muzycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Propagowanie, inicjowanie
 iwspieranie wszelkich zjawisk 
i przedsięwzięć kulturowych związanych z muzyką bluesową 
i gatunkami pokrewnymi. Wspieranie i promowanie osób utalentowanych muzycznie. Organizowanie festiwali związanych z muzyką bluesową 
i gatunkami pokrewnymi oraz prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów w zakresie  muzyki        bluesowej dla zainteresowanych.

Ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

 

11.

Stowarzyszenie

”RAZEM MOŻEMY BYĆ LEPSI”

 

Działania na rzecz poprawy jakości życia obywateli. Upowszechnianie kultury, a także działanie na rzecz poszanowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, narodowego. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Profilaktyka zdrowotna , promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie działalności oświatowej
 i kulturalnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Promocja dzieci wybitnie zdolnych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cienin Kościelny 82,

62-400 Słupca

 

 

 

12.

Stowarzyszenie

„RAZEM  DLA KULTURY”

 

 srdk@wp.pl

 

t. 785 539 378

Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie polskości podtrzymywanie tradycji narodowej  obywatelskiej, kulturowej. Propagowanie kultury, historii regionalnej. Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Organizowanie sympozjów wykładów,  warsztatów, szkoleń
i kursów propagujących historię sztukę i kulturę. Działania
 na rzecz osób niepełnosprawnych, represjonowanych.

ul. Pyzderska 5,

62 – 406 Lądek

    

 

 

13.

Stowarzyszenie

 „MARINA OSTROWO”

 

 

jedrzej@pietrowicz.pl

 

t. 668 169 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działalności pożytku publicznego , podejmowanie
 i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, oświatowo wychowawczych. Działanie na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego przy współpracy ze służbą zdrowia szkolnictwem, organami władzy państwowej i samorządowej.  Wspieranie działań  na rzecz rozwoju fizycznego dzieci młodzieży
 i dorosłych. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych
 i sportowych. Wspieranie działań
na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego. 

 

 

ul. Berlinga 26,

62-400 Słupca

 

14.

Słupecka Organizacja Turystyczna

 

Slupca_slot@poczta.onet.pl

 

t. 63  275 86 32

 

Promowanie i organizowanie turystyki w rejonie słupeckim. Prowadzenie internetowego centrum turystyki

ul. Poznańska 18

62-400 Słupca

 

15.

Stowarzyszenie z „Wiatrem i Pod Wiatr”

Celem stowarzyszenia jest stworzenie możliwości  wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
W  szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona
i promocja zdrowia, edukacja , oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Słomczyce  8C

62-420 Strzałkowo

 

16.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej

 

grze.cie@wp.pl

 

t. 606 833 105

 

Celem Towarzystwa jest propagowanie, inicjowanie
i wspieranie wszystkich zjawisk
i przedsięwzięć kulturowych
 i społecznych związanych
 ze środowiskiem lokalnym.

ul. Wojska Polskiego13

62-410 Zagórów

 

17.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

z „Edukacją w Przyszłość”

 

skobielsko@wp.pl

 

t. 63  268 42 07

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych.
W zakresie kultury fizycznej i sportu w tym wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi.  Integracja  mieszkańców wsi przeciwdziałanie  bezradności
i wykluczeniu społecznemu.

Bielsko 98

62-436 Orchowo

 

18.

Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”

Troska o równe szanse edukacji
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi

- wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego

-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Różanna 9

62-436 Orchowo

 

19.

Stowarzyszenie

Uśmiech Dziecka przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

 

uśmiechdziecka@op.pl

 

t. 505 928 040

 

 

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc 
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowych dzieci
i młodzieży w szczególności społecznie zagrożonych , będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

ul. Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

 

20.

Stowarzyszenie

Razem Warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

 

razemwarto@op.pl

 

t. 63  275 11 30

 

Działalnością Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowo-zdrowotnych młodzieży i mieszkańców powiatu słupeckiego, a w szczególności społecznie zagrożonych, będących w trudnych sytuacjach  materialnych i rodzinnych.

ul. Powstańców

Wielkopolskich 22

62-400 Słupca

 

21.

 

Stowarzyszenie

„Trójka na Plus”

 

 

 

sekretariat@sp3slupca.pl

 

t. 63  275 15 31

 

Działania zmierzające  do wyrównywania szans dzieci
i młodzieży pochodzących z różnych środowisk w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Działania  na rzecz doposażenia
i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły. Pomoc
w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych
 i zawodowych. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie szkoły na rzecz ochrony
i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym Promocja kultury fizycznej, sportu turystyki wśród ludzi młodych oraz kultury i sztuki
w szczególności tworzonej przez młodych ludzi.

ul. Kopernika 13

62-400 Słupca

 

22.

Stowarzyszenie

„Bądźmy Razem”

 

t. 63 243 66 33

 

 

t. +48 660 662 386

t. + 48 502 204 173

 

jadrych@02.pl

danka64@onet.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem stowarzyszenia jest  działanie na rzecz poprawy życia obywateli. Upowszechnianie kultury a także działanie na rzecz poszanowania
 i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego , narodowego. Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, promowanie dzieci wybitnie zdolnych. Działalność edukacyjna, szkoleniowa  mająca na celu podniesienie wiedzy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, promocja sportu, rekreacji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Profilaktyka zdrowotna , promocja zdrowia
oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Drążna  38

62-400 Słupca

 

 

 

23.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Publicznego Gimnazjum

w Kowalewie Opactwie

„Razem dla Rozwoju”

 

 

 

kowalewogimnazjum@poczta.onet.pl

 

t. 63  277 25 56

Działanie zmierzające do wyrównania szans dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk w tym dzieci i młodzieży     niepełnosprawnej. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej. Promocja kultury fizycznej i sportu. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wspomaganie szkoły
w prowadzeniu zajęć przedszkolnych. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieży. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych oaz pozostałych pracowników szkoły.

Kowalewo Opactwo 25

62-400 Słupca

 

24.

Stowarzyszenie

Aktywnie w Przyszłość

Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej. Działanie w zakresie nauki edukacji oświaty i wychowania, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz wypoczynku dzieci  i młodzieży. Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu wielkopolski.  Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami.

 

 

ul. Pyzderska 31

62-406 Lądek

 

25.

Stowarzyszenie

„Rozwinąć Skrzydła”

 

 

 

rozwinacskrzydla@op.pl

 

t.  510 240 304

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowo-zdrowotnych młodzieży i mieszkańców Gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego, będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

 

 

 

Ul. Ostrowska 8 B

62-420 Strzałkowo

 

26.

Stowarzyszenie

„Edukacja i Rozwój”

 

t. 63  275 10 93

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej na celu  wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjnych kulturalnych i sportowych oraz podejmowanie czynności mających na celu rozwój liceum ogólnokształcącego im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Słupcy.

Plac Szkolny 1 B

62-400 Słupca

 

27.

Stowarzyszenie

Nasze Dzieci-Nasza Szkoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej
na celu wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjnych , kulturalnych i sportowych oraz podejmowanie czynności mających na celu rozwój szkoły podstawowej w Kotuni  w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu. Działalność 
na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Kotunia 47

62-400 Słupca

 

28.

Stowarzyszenie

„Łączy nas Izdebno”

Działanie na rzecz zwiększania udziału mieszkańców wsi w życiu publicznym. Stworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego wsi. Promocja kultury fizycznej, sportu
i turystyki wśród mieszkańców wsi. Działania zmierzające do wyrównywania szans dzieci
i młodzieży na obszarach wiejskich, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. Organizowanie zajęć sportowych oraz utworzenie warunków
z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe. Profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne opiekuńcze i wychowawcze
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

Izdebno 12B

62-402 Ostrowite

 

29.

Stowarzyszenie

„Pasjonaci Słupca”

 

pasjonacislupca@wp.pl

 

Naczelnym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwijanie idei krzewienia kultury fizycznej w społeczeństwie. Planowanie
i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Angażowanie wszystkich uczestników zajęć
do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanego do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Promowanie aktywnego stylu życia i edukacja prozdrowotna. Organizowanie wycieczek, obozów
 i innych imprez turystycznych.

ul. Źródlana 1

62-400 Słupca

 

30.

Stowarzyszenie

„Muzyczna Słupca”

 

muzycznaslupca@wp.pl

 

Celem działania stowarzyszenia jest organizowanie zajęć muzycznych, tanecznych i pokrewnych z muzyką dla dzieci i młodzieży i dorosłych. Upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej oraz jako środka terapeutycznego. Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju
i zagranicą.   Organizowanie imprez kulturalnych takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy audycje, konkursy, wystawy, wernisaże, gale, pokazy muzyczne  taneczne obozy muzyczne, warsztaty muzyczne lokalne i wyjazdowe.

Oś Niepodległości 10/67

62-400 Słupca

 

 

31.

Stowarzyszenie

Im. Apolinarego Szeluty

 

aleksandrakaminska@wp.pl

promocja-k@miasto.slupca.pl

 

t.63  277 27 27

Celami stowarzyszenia jest rozpowszechnianie twórczości kompozytorskiej Apolinarego Szeluty w Polsce, Europie i na świecie. Współtworzenie życia kulturalnego miasta Słupcy
 i Powiatu słupeckiego. Wprowadzanie twórczości                                   artystów polskich i europejski
i światowy obieg kulturowy. Edukacja dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

ul. Pułaskiego 21,

62-400 Słupca

 

32.

Stowarzyszenie

 „Lędzianie”

Ląd    62-406 Lądek

 

 

malgorzata.olaszek@interia.pl

 

t. 513 379 161

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzi działalność w zakresie wychowania
 i edukacji dzieci i młodzieży
w poczuciu pokoju, wolności
i tolerancji i sprawiedliwości, wspiera system kształcenia zawodowego
 i ustawicznego dla dzieci
i młodzieży i osób dorosłych. Rozwijanie życia sportowego, kulturalnego, organizowanie obozów, wycieczek kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych . Organizacja wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od szeroko pojętego rybactwa.

Ląd 3

62-406 Lądek

 

33.

Stowarzyszenie

Społeczno –Kulturalno - Sportowe

„Sokół”

Aktywizowanie i integracja środowiska lokalnego, odnowa
 i rozwój  wsi. Promowanie walorów turystycznych sołectwa. Wspieranie rozwoju kultur alnego i oświatowego poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Inicjowanie
i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. Pomoc dzieciom
 z rodzin ubogich.

Koszuty Małe  nr 5

62-400 Słupca

 

34.

Stowarzyszenie

„Szansa” w Zagórowie

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
 i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
w szczególności na rzecz dzieci
 i młodzieży a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin
w trudnej sytuacji  życiowej.

 

 

 

 

 

 

Plac Szkolny 1

62-410 Zagórów

 

35.

Stowarzyszenie

na rzecz Rozwoju Sołectwa Osówiec

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie
 i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych
 i ekonomicznych mających na celu dobro i rozwój mieszkańców gminy Orchowo. Pielęgnowanie zabytków
i ochrona środowiska  gminy Orchowo, podejmowanie działań
w zwalczaniu bezrobocia oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych , osób pokrzywdzonych , w tym rehabilitacja zawodowa  i społeczna niepełnosprawnych. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych
z polepszeniem infrastruktury komunikacyjnej , turystycznej
 i agroturystycznej , kulturowo-sportowej.

Osówiec nr 10 A

62-436 Orchowo

 

36.

Stowarzyszenie

„Artis” Sztuka, Nauka, Wiedza

 

artisowo1@gmail.com

 

www.sp1slupca.szkolnastrona.pl

 

 

t.      504 775 956

Stowarzyszenie opera swoją działalność  na pracy społecznej celem działania jest wspomaganie, ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, sprawowanie opieki  nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb również nad dziećmi niepełnosprawnymi, współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturowej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno- sportowych
w szczególności  na rzecz dzieci
i młodzieży a także wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego  i wypoczynku dzieciom, młodzieży
i rodzinom, propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji, gimnastyki korekcyjnej oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek.

 

Pl. Szkolny 1A

62-400  Słupca

 

37.

Stowarzyszenie

„Gumowe Szekle”

 

 

an.palasz@gmail.com

 

t. 797 019 210

Celami Stowarzyszenia są: działania na rzecz zwiększania udziału ludzi
w życiu publicznym, upowszechnianie kultury żeglarskiej
 i marynistycznej wśród ludzi, rozwój miasta i regionu, propagowanie kultury muzycznej w kraju oraz poza jej granicami, promocja kultury fizycznej i sportu, turystyki, muzyki.

Kotunia  48 A

62-400 Słupca

 

38.

Słupeckie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne

 

t. 50 534 272

 

stsk@onet.pl

Ma duże osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy wyglądu naszego miasta. Zajmuje się także kultywowaniem tradycji miejskich oraz odtwarzaniem dawnego wizerunku miasta – współpracuje z muzeum. Prowadzi opiekę nad grobami osób zasłużonych i miejscami pamięci narodowej.  Organizuje wycieczki i wyjazdy do teatrów, oper i filharmonii, a także spotkania z twórcami kultury
 i sztuki.

ul. Warszawska 53,

62-400 Słupca

 

39.

Stowarzyszenie Kreatywnych

 „BO WARTO”

w Słupcy

 

 

bowarto@gmail.com

 

t. 505 575 576

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Promowanie działalności kulturowej oraz nowoczesnych metod kształcenia. Wspieranie społecznej aktywności obywateli
w tym między innymi takich grup społecznych jak dzieci, młodzież osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym. Inicjowanie i wspieranie działań służących promocji miasta i gminy Słupca,  powiatu słupeckiego, województwa  wielkopolskiego ). Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

Al. 1000-Lecia 5A/18,

62-400 Słupca

 

40.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju szkoły „Razem dla Koszut”

 

t. 509210074

 

ewa.dominska75@gmail.com

 

Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

 

 Koszuty 17

 

62-400 Słupca

 

 

 

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

41.

Stowarzyszenie

„FULII VISUS MUNDI”

 

Filii.visus@wp.pl

filiivisusmundi@wp.pl

 

 

 

Celem działalności stowarzyszenia jest upowszechnianie idei podmiotowości dzieci i młodzieży
w życiu społecznym poprzez rozwijanie i upowszechnianie najnowszych form edukacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

Plac Szkolny 2

62-400 Słupca