Wykaz Stowarzyszeń Prawnych według Profilu Działalności

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z PROBLEMAMI SPOŁECZNYMI I RODZINNYMI

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres siedziby

1.

Stowarzyszenie

 im. św. Brata Alberta 

 

 

t. 063  275 44 10

Prowadzi działalność charytatywną oraz tanią stołówkę na rzecz osób najbiedniejszych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, uzależnionych i niepełnosprawnych. Ponadto, rozwija działalność kulturalną
i oświatową dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.                  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

ul. Sienkiewicza 11,

62-400 Słupca

 

2.

Klub Seniora Odrodzenie w Słupcy

 

 

t. 697 490 325

Ma duże znaczenie społeczne

w zakresie organizacji spraw osób starszych. Prowadzi różnego rodzaju kursy, pokazy
i koła niezbędne do rozwoju zainteresowań i aktywności ludzi, którzy zakończyli pracę zawodową. Służy doradztwem

w rozwiązywaniu problemów osobistych ludziom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno – materialnej. Stowarzyszenie organizuje również wycieczki dla członków i różnorodne występy oraz wieczorki towarzyskie.

ul. Kilińskiego 6H,

62-400 Słupca

3.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

 

Podstawowym celemdziałania stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.Inicjatywy
 i przedsięwzięcia stowarzyszenia widoczne są na terenie  powiatu i pozwalają dzieciom niepełnosprawnym odnaleźć swe miejsce w społeczeństwie.

 

ul. Kopernika 1/ B,

62-400 Słupca

 

 

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Zagórowie

 

zk.zagorow@psuu.org.pl

 

Działa na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Działanie
na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin

Michalików Oleśnicki,

62-410 Zagórów

 

5.

 

 

 

 

Stowarzyszenie

Pomocy
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych     „HEROS”

 

Stowarzyszenie powołane jest do propagowania idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy tym osobom w realizacji powrotu do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie

ul. Piastów 2,

62-400 Słupca.

 

6.

Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki”
w Lądzie 

 

oratorium@vp.pl

 

t. 63 276 33 23

 

Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom i młodzieży
z terenu powiatu znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie ze środowisk zagrożonych alkoholizmem

i narkomanią oraz ich rodzinom
o znamionach ubóstwa

 

Ląd nad Wartą 101,

62-405 Ląd

7.

Słupeckie Stowarzyszenie „CENTRUM”

 

t. 63 277 13 99

Założeniem stowarzyszenia jest promowanie stylu życia bez uzależnień, niesienie wszechstronnej pomocy
w kształtowaniu własnej osobowości i właściwych postaw w relacjach z otoczeniem.

 

ul. Traugutta 10A,

62-400 Słupca

8.

Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RECH MED”

Wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promocja
i prowadzenie różnych form kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej oraz pomoc w realizacji samodzielnego, niezależnego 

ul. Piastów 2,

62-400 Słupca

9.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo

Irka63@wp.pl

t. 695 653 479

Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych, których inwalidztwo powstało przed szesnastym rokiem życia.

 

 

 

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5,

62 – 420 Strzałkowo

 

10.

Stowarzyszenie

 „NASZE DZIECI”

 

Przedszkole1.slupca@op.pl

 

t.63  2751405

 

t. 693 711 035

Prowadzenie różnych form psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Niesienie wszelkiej pomocy, zapewnianie opieki pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci. Promowanie zdrowia, edukacja prozdrowotna kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Działalność
na rzecz przestrzegania prawa dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzenie różnych form psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Niesienie wszelkiej pomocy, zapewnianie opieki pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci. Promowanie zdrowia, edukacja prozdrowotna kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Nauka i edukacja,

ul. Okopowa 4A,

62-400 Słupca

11.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński

Koło Słupca

 

Gniezno@ptsr.org.pl

 

t. 502 157 513

Inicjowanie i uczestniczenie

w pracach  badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty

i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania zwłaszcza w zakresie ujawniania barier społecznych organizacyjnych architektonicznych,   komunikacyjnych i innych ograniczających kontakt osób

ze stwardnieniem rozsianym

ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie 

do kompetentnych władz

 z wnioskiem o ich usunięcie.

                

        

ul. Batorego 1,

62-400 Słupca

 

12.

Stowarzyszenie
„Wspólnie Więcej”

 

dps-skubarczewo@selkom.pl

 

t. 63  268 49 30

Celem stowarzyszenia jest włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego, integracja

ze środowiskiem osób pełnosprawnych

-wyzwalanie poczucia własnej wartości

-podwyższanie aktywności

i sprawności fizycznej oraz psychicznej. Rozwój zainteresowań

Skubarczewo 4

62-436 Orchowo

13.

Stowarzyszenie

Na Rzecz Niepełnosprawnych

„NA TAK

 

Natak.stowarzyszenie@gmoil.com

 

Działanie na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w życiu publicznym , pomoc w zdobywaniu wiedzy
 i kwalifikacji umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełnienia funkcji społecznych 
i zawodowych. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym kontaktów

ul. Pułaskiego 21

 62-400 Słupca    

14.

Stowarzyszenie

 „Wspólnie Można Więcej”

 

Stowarzyszenia działa na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. Pomoc w zdobywaniu wiedzy
i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych,  zawodowych. Kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu Wielkopolski. Ułatwienie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami. Ochrona praw młodego człowieka. Promocja ekologii i ochrony środowiska. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.

Kotunia 46

62-400 Słupca

15.

Stowarzyszenie

„Michałki”

Przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy

 

hieronimszczepaniak@gmail.com

 

t. 602 684 366

Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona
 i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom
 i patologiom społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem

ul. Mikołaja Kopernika 10

62-400 Słupca

16.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy
w Słupcy            

 

t. 504 815 328

Celem jego jest prowadzenie działań profilaktyki w zakresie  niepełnosprawności inwalidztwa dzieci i młodzieży. Likwidacja barier i ograniczeń utrudniającym inwalidom udział w normalnym życiu. Ponadto,  udzielanie
w różnych formach  pomocy materialnej i organizacyjnej inwalidom i ich rodzinom.

ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca