Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupeckiego w 2017 roku z zakresu działania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej.

Załącznik

do Uchwały Nr 169./2016

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 11.10.2016r.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) w związku z art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 ust. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2015 r.poz.1255) oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami w roku 2016.

 

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

 

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA W POWIECIE SŁUPECKIM NA ROK 2017

 

1.Tytuł zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

2.Rodzaj zadania:

   Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu słupeckiego w 2017 roku

 

3.Punkt  świadczenia pomocy prawnej znajduje się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13.

 

4. Przeciętny wymiar świadczenia pomocy prawnej wynosi 5 dni w tygodniu przez  4 godziny dziennie.

 

5. Wysokość środków na realizację zadania:

     Kwota dotacji na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. wynosi:   

    60 726,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1, (Dz. U. z 2016r., poz. 1300). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.)

 

II. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

1. Posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących  

się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

 

2. Przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie z adwokatem, radcą prawnym, doradcą, podatkowym lub osobą:

- która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)  zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
a w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

 

4. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

5. Posiadać własne konto bankowe.

 

6. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.  Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej -Komunikaty

7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również organizacja pozarządowa,
z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się
z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być  niższa od określonej w ofercie.

4. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja , której oferta  zostanie wybrana  w postępowaniu konkursowym jako najlepsza - spełniająca wszystkie kryteria.

5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a) zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między  Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.

2.      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

  Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki

 Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

5.  Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

     zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 03. 11. 2016 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej.

2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

4.  Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.

5.  Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

6. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

7. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

8. Oświadczenia z pkt II 1 i 3 ogłoszenia:

a) oświadczenie o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w wykonywaniu zadań wiążących       

się z udzielaniem porad prawnych,

b) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania, a w szczególności przez 

złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej 

dokumentowaniem

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej

9. Przedłożyć zawarte umowy lub promesy ich zawarcia w wyżej wymienionym okresie z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą:

- która ukończyła studia prawniczej uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia  

prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej

- posiadane co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy     

  prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej

- korzysta z pełni praw publicznych oraz o zdolności do czynności   prawnych

- nie była karana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub   

  przestępstwo skarbowe

     

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, deklarację nieodpłatnego wykonania zadania.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na powierzenie realizowanego zadania.

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje               10                                                                                                                

2)  własny wkład rzeczowy lub osobowy organizacji                                10                   

3)   proponowana jakość wykonania zadania                                             10         

4)   kwalifikacje wytypowanych osób                                                        10         

5)   liczba uczestników objętych zadaniem                                                10          

6)   liczba osób zaangażowanych w realizację zadań                                 10

7)   dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji                 10                                                                                                                                                                                                              

8)   współpraca z innymi instytucjami                                                        10

9)   poprawność złożonej dokumentacji projektu                                       10            
10)   ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich                      10

w tym terminowość i sposób rozliczenia przyznanych środków.          

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dotacji na powierzenie realizacji zadania wynosi 90 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

W roku poprzednim w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie słupeckim na rok 2016r., przekazano dotację
w wysokości 59 946,00 zł, zadanie  powierzono do realizacji Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                       Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                          /-/ Mariusz ROGA

 

Załącznik: