Kadencja VI - rok 2020

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku

 

BR.0002.1.2020

 

Protokół Nr XVIII/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (15 obecnych).

 

P u n k t  6

Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bez zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Andrzej Bernat – z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/126/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW daje możliwość modernizacji termoenergetycznej starej części szpitala, czyli budynku głównego i pawilonu północnego. Zakres robót ujęty w planie tego przedsięwzięcia to m.in. wymiana okien, drzwi, instalacja pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych na ocieplenie murów, co również pozwoli na kolorystyczne powiązanie dwóch części szpitala – starej i nowej. Mówca poprosił o podjęcie przez radnych uchwały, która umożliwi gruntowną przebudowę i da szansę na lepszy bilans energetyczny szpitala, a co za tym idzie pewne oszczędności, jeśli chodzi o wysokości rachunków za energię.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/127/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/128/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/129/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/130/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 195, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 198.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/131/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 196, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 199.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/132/2020  z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanowiska oraz projekt przedmiotowego stanowiska. Treść pisma stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do projektu stanowiska?  

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowisko stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie skargi złożonej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy mówca wniósł przedłużanie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi. Poinformował, że dniu 30 stycznia br. roku odbędzie się kolejne posiedzenia, na które została zaproszona osoba skarżąca oraz kierownik jednostki. Radny  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na przedłużenie terminu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

      

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska