Kadencja VI - rok 2020

Protokół Nr XXI/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

BR.0002.4.2020

 

Protokół Nr XXI/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, wszyscy uczestniczyli w sesji on-line, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przebiegał następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XX sesji on-line był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 rok.

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli rozpatrywaną informację.

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że również tę informację Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła bez zastrzeżeń.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Opinia Komisji o materiale:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do rozpatrywanego materiału?

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. Przedmiotowa ocena stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli ww. sprawozdanie.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 227, a autopoprawkę na druku nr 233.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie lecz nie jednogłośnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

 

Dyskusja:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał o zwiększenie przychodów na kwotę 62 000 zł. z tytułu dzierżawy od Firmy Fresenius za okres od stycznia do maja br. i w tym zakresie o pewnej niespójności pomiędzy uchwałą Zarządu Powiatu z 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawca, a podpisaną umową z Firmą Fresenius od 1 stycznia? Czy umowa dzierżawy została wcześniej zawarta niż podjęta uchwał?

  

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że umowy dzierżawy z Firmą Fresenius to były one przedłużane o kolejne okresy. Ostatnia umowa została tak zawarta, a zapewnić firmie świadczenie usług związanych z dializowaniem pacjentów. Umowa dzierżawy wygasła z mementem podpisania notarialnej umowy sprzedaży, ponieważ Firma Fresenius jest nabywcą nieruchomości w której znajduje się stacja dializ.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przedstawiona odpowiedź nie jest dla niego do końca jasna, ponieważ jego pytanie dotyczyło: dlaczego dopiero 18 lutego 2020 roku została podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała o sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, skoro umowa dzierżawy została podpisana już w styczniu? Zdaniem mówcy uchwała w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy winna być wywołania w 2019 rok, przed wygaśnięciem ówcześnie obowiązującej umowy dzierżawy.

 

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 listopada 2019 roku pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Firmą Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. została zawarta umowa dzierżawy nr GN 6840.6.2019 na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości – Budynek Stacji Dializ o powierzchni 605 m2, położonej przy ul. Traugutta 7 na działce o powierzchni 0,1664 ha. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie stacji dializ z poradnią nefrologiczną. Umowa została zawarta na okres od 2 stycznia 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 19 908,78 zł. brutto, w tym: wartość netto: 16 186 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 210 zł.), VAT 23 % - 3 722,78 zł.

W związku z wydłużeniem okresu dzierżawy w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta kolejna umowa dzierżawy nr GN 6845.5.2020. Umowa ta zawarta została na okres od 2 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 16 791 zł. brutto, w tym: wartość netto: 14 976 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 815 zł.), VAT 23 % - 3 861,93 zł.

W dniu 8 maja 2020 r. podpisano akt notarialny w związku ze sprzedażą na rzecz Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. wydzierżawionej nieruchomości zabudowanej – budynku stacji dializ. W związku z czym, czynsz dzierżawny za miesiąc maj obejmował okres od 1 do 7 maja 2020 r. i wyniósł brutto – 4 663,61 zł. w tym wartość netto – 3 791,55 zł. VAT 23% - 872,06 zł.

Mówca dodał, że informację tę przygotował jako uzupełnienie do posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji – będzie ona dołączona do protokołu tej komisji.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za złożone wyjaśnienia lecz przypomniała, że w trakcie procedowania budżetu na 2020 rok, nikt nie wspomniał, że taka umowa z Firmą Fresenius jest podpisana. Mówca przypomniała, że zgłaszał wtedy, aby nie sprzedawać tej nieruchomości tylko oddać w dzierżawę i mieć z tego korzyści finansowe, ponad 20 zł./m2. Pojawia się w ten sposób poważna nieścisłość pomiędzy słowami wówczas wypowiedzianymi, a tym co dzisiaj słyszymy. Wynika z tego, że dzięki tejże umowie dzierżawy mamy dzisiaj źródło dodatkowego dochodu za okres od stycznia do 8 maja 2020 roku w wysokości 62 000 zł. Przypomniał, że przedstawiona przez niego pod koniec ubiegłego roku kalkulacja przychodów z tytuły dzierżawy zakładała dodatkowe dochody na bardzo zbliżonym poziomie.  

Pan Starosta powiedział, że umowa z Firmą Fresenius nie była tajemnicą, natomiast trzeba było ją przedłużyć z uwagi na niemożność przeprowadzenia przetargu w terminie obowiązywania pierwszej umowy. Sprzedaż tej nieruchomości i uzyskanie z tego tytułu kwoty ponad 4 mln zł. brutto pozwoliło powiatowi na ubieganie się o środki zewnętrzne i finansowe zabezpieczenie wkładu własnego.   

Wobec braku innych pytań do projektu uchwały Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. 

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/146/2020 z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 228, a kilka dni przed sesją dwie autopoprawki na drukach nr 234 i 235.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie, lecz nie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Radny złożył propozycję, aby przeprowadzić jedno głosowanie łączne nad projektem uchwały i autopoprawkami. 

 

Przewodniczący odnosząc się do ww. propozycji powiedział, że dla czytelności procesu głosowania rozdzielne głosownie będzie właściwsze. 

 

W związku z brakiem innych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie I autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie II autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/147/2020  z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/148/2020  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Edmunda Głogowskiego.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/149/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Edmunda Głogowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Andreasa Krausa.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/150/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Andreasa Krausa. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy otrzymali drogą elektroniczną  w dniu wczorajszym na druku nr 232.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o ewentualne pytania do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – poinformowała, że znając potrzeby naszego szpitala chciałaby oddać swoją dietę z tego miesiąca np. na wyprawkę dla samotnych matek lub na inne potrzeby wskazane przez dyrektora szpitala. Mówczyni zachęciła pozostałych radnych do przyłączenia się, gdyż wspólnie można więcej. 

 

Radny Przemysław Dropiński – zawnioskował o naprawę poboczy przy drodze powiatowej na odcinku Wierzbno – Jaroszyn.

Radny Andrzej Kasprzyk – zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu o nieruchomości, które zostały „wywłaszczone” pod budowę autostrady jeszcze w latach 70-tych, a nie zostały wykorzystane. Mówca powiedział, że z tego co mu wiadomo grunty te podlegają zwrotowi na mocy „specustawy”, która taki przywilej dała – zapytał: jaka jest skala takich wniosków o zwrot tychże gruntów? Jaki duży jest obszar tych gruntów i jak dalece jest to procedowane, czy z tego tytułu będą jakieś obciążenia finansowe dla budżetu powiatu? Ustawa przewiduje wypłatę odszkodowania i zwrot tzw. „gruntu zamiennego”. Mówca poprosił o zgromadzenie informacji w poruszonym przez niego temacie.

Przewodniczący ad vocem poprosił, aby tego typu szczegółowe pytania kierować w formie pisemnej interpelacji.

Radny Mariusz Król – na wstępie pogratulował Staroście pozyskanie dużego dofinansowania na drogę (4 mln zł.), które powiat otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego. Mówca zapytał o urządzenie, które pojawiło się na terenie szpitala – kabiny, która obecnie została bezpłatnie użyczona szpitalowi, jako drugiej jednostce w Polsce, co jest budujące. Radny zapytał, na jak długo kabina została użyczona, czy zostało złożone zobowiązane, że po okresie użyczenia sprzęt zostanie zakupiony, jeśli tak to za jaką cenę? Czy jest sens takiego zakupu, skoro na szczęście, nie ma na naszym terenie potwierdzonych przypadków koronawirusa?

Starosta – odpowiedział, że kabina czyli – Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej i bramkę, która znajduje się wewnątrz budynku, szpital uzyskał bezpłatnie na dwa tygodnie do testowania. Producent w zamian oczekuje wskazówek, co i jak można poprawić z puntu widzenia użytkownika. Cena podstawowa kabiny (zewnętrznej) – 15 000 € , bramka wewnętrzna – 10 000 €. Nie było złożone żadne zobowiązanie ze strony szpitala odnośnie zakupu.

Mówca odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego poinformował, że problemy drogowe były omawiane na ostatnim posiedzenie Zarządu Powiatu, pobocza zostaną sukcesywnie naprawiane i umacniane.

Starosta odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Kasprzyka dotyczące, wywłaszczeń i procedury ubiegania się przez spadkobierców lub właścicieli o ewentualne odszkodowania z tego tytułu powiedział, że ustawowy termin składania roszczeń minął z połową maja, jednak te terminy ustawą „COVID-ową” zostały przesunięte, dlatego jest jeszcze czas, aby te roszczenia zgłaszać. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynęły wnioski z terenu Gminy Słupca, jednak żaden z tych wniosków nie dotyczy nieruchomości, które są w władaniu powiatu. Mówca złożył deklarację monitorowania sprawy.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że należy rozumieć iż w umowie użyczenia kabiny nikt ze strony szpitala nie gwarantował zakupu kabiny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

 

Pan Jacek Bartkowiak – potwierdził. 

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy odbiory nowej części szpitala już się zakończyły oraz z jaką datą sporządzony jest protokół z wykonawcą na zakończenie budowy szpitala?

 

Radny Bogdan Kukuski – powiedział, że wczoraj minęła 30 rocznica powołania samorządu, której nie mogliśmy obchodzić z powodu pandemii koronawirusa – w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Powiatu” złożył wszystkich pracownikom samorządowym Starostwa Powiatowego w Słupcy najserdeczniejsze życzenia.  

 

Pan Czesław Dykszak – odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego powiedział, że sprawą poboczy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg zajmą się na początku czerwca, być może będzie możliwość pozyskania destruktu na ich utwardzenie. Zostanie również poddana analizie kwestia ograniczenia prędkości na tej drodze. Dodał, że prowadzone są również rozmowy dotyczące możliwości wycinku kasztanów przy tej drodze (Słupca – Jaroszyn). W kwestii odbiory nowo wybudowanej części szpitala powiedział, że nie jest ona jeszcze odebrana i protokół nie jest jeszcze sporządzony. Były powołane branżowe podkomisje, które dokonały sprawdzenia w swoim zakresie. Obecnie usuwane są drobne usterki, stwierdzone przez te podkomisje. Inwestor określił, że  do 20 czerwca usterki zostaną usunięte i dopiero wtedy zostanie sporządzony protokół odbioru.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jeśli nie ma protokołu odbioru – zapytał, czy jest zatem pozwolenie na użytkowanie szpitala?

Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie zezwalające na użytkowanie tego obiektu. Postanowienie było podstawą do podjęcia działań przez podkomisje w ten sposób będzie można zakończyć sprawy związane z końcowym przejęciem szpitala.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy zgoda z użytkowaniem, a ostateczne odbiory – nie stoi to w kolizji w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu? Czy stwierdzone usterki są na tyle mało znaczące, że nie wpływają na użytkowanie obiektu, a jednak tym samym nie można podpisać protokołu odbioru z wykonawcą?

Wicestarosta odpowiedział, że odbiory w szpitalu zostały przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym, czego potwierdzeniem jest sporządzona, niezbędna dokumentacja. Obecne odbiory związane są z „kosmetyką” obiektu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 30 maja mija termin składania oświadczeń majątkowych.

Ponadto poinformował, że 8 czerwca br. o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, której tematem będzie zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie.          

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

     

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

Protokół Nr XX/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

BR.0002.3.2020

 

Protokół Nr XX/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji on-line uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. 
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XIX sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.

 

Opinia Komisji o raporcie:

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. raport.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”. Przedmiotowy raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”.  Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/138/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/139/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/140/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/141/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 219, a autopoprawkę na druku nr 221.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na komisji budżetu w dniu wczorajszym bardzo wnikliwie zostały przeanalizowane wszystkie poprawki i autopoprawki do budżetu i pomimo, że z jego strony proponowane zmiany zostały zaakceptowane to jednak ma pytanie i wątpliwości co do kwoty 2 147 130 zł. ujętej w dziale 80854, złożone przez pana Skarbnika wyjaśnienia, budzą wątpliwości? Rada podejmując uchwałę budżetową, „spięła” budżet oświaty w takim zakresie w jaki zostało to radnym przedstawione. Obecne środki finansowe, które się pojawiły skutkują tym, że nasze własne środki są wycofywane i stwarzają mniejsze zaangażowanie w całość utrzymania oświaty. Mówca chciałby zaistniałe wątpliwości rozwiać.  Ponadto, mówca zaprosił zainteresowanych radnych, którzy również mają podobne wątpliwości na najbliższe posiedzenie komisji.   

Radny Mariusz Król – powiedział, że temat, który poruszył radny Andrzej Kasprzyk był przedmiotem Komisji Oświaty i również jego wyjaśnienia pana Skarbnika w tym zakresie do końca nie przekonały. Mówca zgłosił chęć uczestnictwa w najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.

Pan Józef Wziętek – zadeklarował, że stosowne wyjaśnienia w poruszonym zakresie przedstawi na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Pan Starosta powiedział, że zapewne Komisja Budżetu bardzo wnikliwie przyjrzy się dodatkowym środkom finansowym, które powiat otrzymał na oświatę, obyśmy zawsze mieli takie problemy – na co przeznaczyć dodatkowe pieniądze. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/144/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 220, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 222.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/145/2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Przemysław Niezbecki – nawiązując do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym gdzie dużo miejsca było poświęcone pandemii koronawirusa, wyraził słowa uznania dla Dyrektora szpitala – Rafała  Spachacza za organizację pracy placówki w tak trudnym dla nas czasie. Słowa uznania skierował również do pani doktor Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, która koordynuje prace szpitala pod względem epidemiologicznym i być może dzięki temu udało nam się ustrzec przed przypadkami koronawirusa wewnątrz szpitala.  

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jak będą wyglądały obchody uroczystości „3 maja”? 

Starosta odpowiedział, że w tym roku ze względu na epidemię tegoroczne obchody będą dużo skromniejsze niż w roku ubiegłym, mianowicie rozpoczną się mszą świętą na Ojczyznę o godz. 1000 w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Słupcy, następnie pod Pomnikiem Niepodległości zostaną złożone kwiaty przez delegacje Miasta Słupcy i Powiatu Słupeckiego.      

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

BR.0002.2.2020

 

Protokół Nr XIX/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1530.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 8. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Andrzej Kasprzyk (16 obecnych).

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

Radna Anna Kusiołek – poprosiła o przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 

Pan Wojciech Kujawa – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy powiedział, że jeśli chodzi o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest to bardzo dobre narzędzie służące do komunikacji pomiędzy policją, a społeczeństwem. Polega to na tym, że praktycznie każdy z dostępem do internetu może zaznaczyć na mapie zagrożenia, które subiektywnie w jego odczuciu przeszkadzają danej społeczności lokalnej. Jednym z takich punktów jest przekraczanie dozwolonej prędkości, dlatego można za pośrednictwem tej mapy takie informacje policji przekazać. Następnie dokonywana jest weryfikacja i w ciągu około tygodnia pojawi się na tej mapie informacja zwrotna, tzn. zagrożenie zostaje potwierdzone bądź nie. Mówca  zachęcał do korzystania z tego narzędzia, jednak wyraźnie zaznaczył, że nie służy ono do zgłoszenia pilnych interwencji. Dotyczy to zgłoszeń, które nie wymagają natychmiastowej reakcji np. przekraczanie dozwolonej prędkości, wałęsające się bezpańskie psy, spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie.  Mówca dodał, że nadal tym właściwym i jedynym kanałem, kiedy interwencja jest potrzebna nagle tu i teraz są telefony alarmowe.  Dzielnicowi w ramach spotkań ze społeczeństwem również udzielają informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”; taką informację możemy również znaleźć na stronie internetowej policji oraz na aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

W związku z brakiem innych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.

Wszyscy Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przestawili  kolejno sprawozdania ze swej działalności w roku 2019. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszego protokołu.  

Następnie, Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Mówca dodał, że członkowie komisji wnioskują o możliwość zawarcia w specyfikacji do umowy określającej warunki przetargu dwóch aspektów: uwzględnienia kwestii corocznej waloryzacji i z tego tytułu odpłatności, a także utrzymania stałej stawki dla pacjentów według wyliczeń już istniejących. Odnosi się to do przypadków np. 45 min za 2 minuty, żeby taką formułę w procedurze specyfikacji warunków przetargu zawrzeć, aby uniknąć w przyszłości wzrostu odpłatności.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/133/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/134/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 204, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 207.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – odnosząc się do zmian w budżecie dotyczących zmniejszenia o 129 000  zł. na projekt drogi w Młodojewie, gdzie te środki zostaną przeznaczone na projekt drogi Jaroszyn – Ląd, wnioski na rzeczone drogi będą składane do Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych zapytała, z jakich źródeł będą pochodziły środki na wkład własny do tych projektów?

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o procedurę to w tym roku będziemy składali wnioski, a środki na realizację ich musi mieć zabezpieczone w budżecie przyszłego roku. Zadania te dopiero będą realizowane nie wcześniej jak w roku 2021. Podobnie jak w roku ubiegłym składany był wniosek na drogę Sierakowo – Siernicze – granica powiatu, a w tym roku dopiero zabezpieczane były środki finansowe.

Radna Anna Kusiołek – zapytała o inżyniera kontraktu, ponieważ z uchwały budżetowej wynika, że szpital zwraca do budżetu powiatu kwotę 48 000 zł. czy
w związku z tym dotacja która została przeznaczona na inżyniera kontraktu ze środków budżetu powiatu była wyczerpująca, czy będą jeszcze jakieś kwoty przeznaczone na inżyniera kontraktu, czy nie będzie potrzeba dodatkowych środków?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że zwrot niewykorzystanej dotacji przez szpital wiąże się z tym, że przepisy ustawy o działalności leczniczej wskazują, że jeżeli placówka lecznicza otrzymuje dotacje na zadania inwestycyjne, to w zakresie w jakim realizuje dochody na sprzedaż medyczną niefinansowaną z NFZ-u musi je pokryć z własnych środków. W związku z tym, niewykorzystana cześć dotacji musi zostać zwrócona dotującemu. Jeśli natomiast chodzi o kwoty wydatków na inżyniera kontraktu to umowa kontrakt zbliża się do końca, pozostała już tylko do wypłacenia kwota ok. 51 000 zł. i jest ona związana z rozliczeniem końcowym.

Radna Anna Kusiołek – zapytała, czy będą jeszcze wydatkowane środki na inżyniera kontraktu?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że tak, zgodnie z zawartą umową z inżynierem kontraktu, w zakresie rozliczenia końcowego.

Radny Mariusz Król – poprosił pana Starostę o potwierdzenie słów z Komisji Oświaty, ponieważ od stycznia została podpisana nowa umowa z inżynierem kontraktu, czy ta umowa jest korzystniejsza niż wcześniejsza?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że pieniądze o których jest mowa to kwota 51 000 zł. którą zobowiązany jest szpital zapłacić inżynierowi kontraktu na mocy umowy zawartej w 2017 roku; nie są to, więc żadne dodatkowe. Obecnie termin umowy z inżynierem kontraktu w związku z tym, że zadanie nie jest jeszcze skończone musi zostać przedłużony i to jest właśnie przedłużenie. Dodał, że przedłużenie umowy nigdy nie jest korzystne, natomiast nie ma innego rozwiązania do momentu odbioru końcowego.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, iż z tego wynika, że powiat nie przekaże kolejnych środków, jeżeli ta umowa została już podpisana z inżynierem kontraktu. Dotacja dla szpitala na inżyniera kontraktu została przekazana, obecnie jest ona zwracana, ponieważ została niewykorzystana. Podpisano kolejną umowę z inżynierem kontraktu, z jaką datą, kto obecnie będzie płacił inżynierowi kontraktu za dopilnowanie odbioru końcowego?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że umowa została zawarta w 2017 roku pomiędzy szpitalem, a inżynierem kontraktu, została w niej przewidziana płatność końcowa związana z zakończeniem inwestycji. Szpital ma prawo w tym zakresie zwrócić się do powiatu o wsparcie finansowe w formie dotacji.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przyjął sobie zasadę, iż z zadawaniem pytań „odczeka” aż nastąpi oddanie nowej części szpitala. Dodał, iż jest to tajemnica.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nie ma żadnej tajemnicy są natomiast pieniądze, które trzeba zapłacić ze środków budżetowych, które powiat uzyskuje z podatków, czyli są to pieniądze na które składają się nasi podatnicy. Mówca powtórzył, że są to skutki umowy zawartej na działalność pracy inżyniera kontraktu, które trzeba zrealizować. Dotacja oczywiście zależy od państwa radnych, jeżeli szpital jej nie otrzyma to będzie musiał zapłacić inżynierowi kontraktu z własnych środków, z pewnością jednak będzie wnioskował o te środki.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że jej pytanie wynikało z tego, iż szpital zwraca środki finansowe do budżetu powiatu, a jest wiadomym że będzie ich jeszcze potrzebował. W tej chwili zwracana jest kwota w wysokości 48 000 zł. a „za chwilę” będzie potrzebował 51 000 zł. na inżyniera kontraktu, czyli być może za miesiąc co wtedy? Mówczyni dodała, że Komisja Rewizyjna ma w planie pracy kontrolę przyznanej szpitalowi dotacji, więc jeżeli tutaj nie zostały jeszcze podane pewne szczegóły to zapewne zostaną one rozwiązane podczas kontroli.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/135/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 205, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 208.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/136/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do wyniku głosowania komisji nad skargą tj. 2 głosy „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” zapytał, czy nie ma przeciwwskazania prawnego, że nad skargą na swojego szefa głosuje pracownik w osobie radnej Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak?

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada dyskutowała już o mandatach radnych, zarówno pani Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, jak i pana Przemysław Niezbeckiego i jest opinia w tej sprawie, że mimo zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej to pełnią oni funkcje radnych i w związku z tym nadano im kompetencje do głosowania.

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że nie ma przeciwwskazań, żeby radni w tej sprawie mogli głosować. Ustawa o samorządzie powiatowym jedynie stanowi, że radny ma obowiązek wykluczyć się z głosowania, kiedy dotyczy to jego sprawy osobistej lub jego interesu prawnego.

Radny Przemysław Niezbecki – w gwoli wyjaśnienia powiedział, że zarówno on jak i pani Natalia Bobrowska – Bartkowiak nie są zatrudnieni w szpitalu, mają  umowy kontraktu, stanowią odrębne firmy. Jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi szpitalem, a gabinetem lekarskim. 

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIX/137/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, uznając skargę za niezasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – powiedział, że chciałbym w tym miejscu wrócić do XVI sesji, która odbyła się 28 listopada 2019 r. na której to skierował dwa konkretne pytania do dyrektora szpitala, dotyczące akredytacji czy szpital otrzymał akredytację i jaki był wynik procentowy tego raportu? Na pytania te wówczas nie otrzymał konkretnej odpowiedzi, choć pan dyrektor ustosunkował się do nich odpowiedział, że postępowanie jest w toku, nie ma jeszcze ostatecznego raportu. Od tamtego czasu minęły prawie trzy miesiące, więc mówca ponowił zadane pytania i po raz kolejny wystosować je do pana dyrektora szpitala.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedział, że nie ma decyzji kwestię akredytacji, dokumenty są u Ministra Zdrowia, który nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. 21 lutego br. zostały dostarczone ostateczne dokumenty, obecnie czekamy na odpowiedź Ministra w kwestii decyzji, co do akredytacji naszego szpitala.

Radny Mariusz Król – powiedział, że pozwolił sobie zadzwonić do Centrum Monitorowania Jakością w Krakowie, jest to instytucja, która przeprowadziła w październiku ten audyt i w dniu wczorajszym uzyskałem on odpowiedź, że wynik oraz cały protokół z audytu już wrócił do naszego szpitala. Mówca ponowił pytanie, jaki był wynik audytu, czy szpital uzyskał akredytację?

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że postępowanie celem udzielenia akredytacji jest w toku, jest na biurku w dokumentach pana Ministra Zdrowia, jeśli szpital otrzyma odpowiedź to niezwłocznie poinformuje o tym Radę Powiatu.

P u n k t  15

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

 

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku

 

BR.0002.1.2020

 

Protokół Nr XVIII/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (15 obecnych).

 

P u n k t  6

Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bez zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Andrzej Bernat – z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/126/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW daje możliwość modernizacji termoenergetycznej starej części szpitala, czyli budynku głównego i pawilonu północnego. Zakres robót ujęty w planie tego przedsięwzięcia to m.in. wymiana okien, drzwi, instalacja pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych na ocieplenie murów, co również pozwoli na kolorystyczne powiązanie dwóch części szpitala – starej i nowej. Mówca poprosił o podjęcie przez radnych uchwały, która umożliwi gruntowną przebudowę i da szansę na lepszy bilans energetyczny szpitala, a co za tym idzie pewne oszczędności, jeśli chodzi o wysokości rachunków za energię.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/127/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/128/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/129/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/130/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 195, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 198.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/131/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 196, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 199.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/132/2020  z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanowiska oraz projekt przedmiotowego stanowiska. Treść pisma stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do projektu stanowiska?  

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowisko stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie skargi złożonej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy mówca wniósł przedłużanie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi. Poinformował, że dniu 30 stycznia br. roku odbędzie się kolejne posiedzenia, na które została zaproszona osoba skarżąca oraz kierownik jednostki. Radny  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na przedłużenie terminu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

      

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska