Kadencja VI - rok 2019

Protokół Nr V/2019 Rady Powiatu Słupeckiego

BR. 0002.1.2019

Protokół Nr V/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 31 stycznia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1605.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady - poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad przedstawiony został w zaproszeniu. Zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i poddał pod głosowanie:

1)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej - wynik głosowania w obecności 16 radnych " 16 głosów "za" Rada przyjęła powyższy wniosek, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 3.

 

Radny Andrzej Kasprzyk zgłosił kolejny wnioski o rozszerzenie porządku obrad:

2)    Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy " wynik głosowania w obecności 16 radnych " 13 głosów "za", przy 1 głosie -przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących" Rada przyjęła powyższy wniosek, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 4.  

 Wobec powyższego V sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  27 grudnia 2018 r.                               
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 30.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 31.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 32.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 33.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 35.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok - druk nr 36.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad. 

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z IV sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 30.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Poprosił o opinie Przewodniczących tych Komisji.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska  - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji w omawianej sprawie, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 31.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego Radni otrzymali na druk nr 31 i  był on omawiany na posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Pan Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła uchwałę  Nr V/29/2019 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik  nr 8, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 32.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dodał,
że przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego jest pan Jan Dębek, a przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej pan Aleksander Słomiński. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

 

Radny Mariusz Król zgłosił do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy radną Annę Czerniak i swoją kandydaturę.

 

Radny Bogdan Kukulski zgłosił do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy radnego Andrzeja Kasprzyka, radnego Andrzeja Bernata i swoją kandydaturę.

 

Wszyscy radni zgłoszeni do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wyrazili zgodę na członkostwo.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta wyjaśnił, że zmiana składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej związana jest z faktem upływu kadencji Rady Społecznej, której skład został wybrany przez radnych poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Podał osoby, które wchodzą w skład Rady Społecznej niejako z klucza i są to oprócz Starosty przedstawiciele: Naczelnej Rady Lekarskiej - dr. Aleksander Słomiński, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - pani Małgorzata Papierska i przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - pan Jan Dąbek.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/30/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała  stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 33.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 33, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 38.

 

Przewodniczący Rady - o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę.

 

Pani Joanna Rasała - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie pani Joanny Rasały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 35.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/32/2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała  stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego
i komisji stałych na 2019 rok " druk nr 36.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok, projekt uchwały wszyscy Radni otrzymali na druku nr 36.

Poinformował również, że projekt planu pracy Rady Powiatu był przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji i komisje nie zgłosiły poprawek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie tj. 16 głosami -za" podjęła uchwałę Nr V/33/2019 w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok. Uchwała  stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

Przewodniczący Rady " powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. Dodał, że projekt uchwały Radni otrzymali na druku nr 37 i zaproponował, aby Komisja Statutowa liczyła trzech członków. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

 

Radny Bogdan Kukulski zaproponował na członków Komisji Statutowej:

1)    radnego Piotra Gałana,

2)    radnego Mariusza Króla,

3)    radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Podani radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Statutowej.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za"za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącego Komisji Statutowej zaproponował radnego Piotra Gałana.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana na Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/34/2019  w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała  stanowi załącznik nr 30, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Radny Andrzej Kasprzyk zadał trzy pytania odnośnie odwołania pani dyrektor szpitala:

 1. Czy odwołanie pani dyrektor musi być poprzedzone opinią Rady Społecznej i czy takowa opinia ze strony Rady została zbudowana"
 2. Dlaczego w tak dynamicznym sposób zostało to przeprowadzone, tym bardziej że § 17 statutu Rady Społecznej zakłada, iż ten organ winien wyrazić swoją opinię"
 3. Czy pani dyrektor miała możliwość ustosunkowania się do tak nagłego rozwiązania umowy o pracę i jak to zostało przeprowadzone"

Dodał, że szpital słupecki  jest 1 spośród 5 w Wielkopolsce, który generował zysk w 2016, 2017 i 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  pkt 13 wymkną się spod kontroli, ponieważ wnioskowane było o rozszerzenie porządku obrad o informacje na temat odwołania, a nie o dyskusji na temat odwołania. Zapytał czy pan Starosta potrzebuje czas na ustosunkowanie się do pytań"

 

Pan Jacek Bartkowiak " Starost wymienił przyczyny odwołania pani Iwony Wiśniewskiej z funkcji dyrektora. Powiedział między innymi o: braku należytego zarządzania finansami, przedawnieniu roszczeń o zapłatę za świadczenie opieki zdrowotnej w latach 2010, 2011, 2012 i 2013, nie wykonaniu w odpowiednim terminie obowiązku wypłaty ratownikom medycznym dodatków do wynagrodzeń, nie wykonaniu kontraktu w ramach "sieci szpitali", rozbieżności pomiędzy zawartymi umowami o udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz umowami o pracę, a stanem faktycznym, braku głównej księgowej, braku zespołu odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji inwestycji na czas rozbudowy szpitala, braku regulaminu i komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zaległości wynikające z rozliczania tego funduszu), nie spełnieniu wymogów dotyczących projektowanych pomieszczeń dla apteki szpitalnej, braku należytej kontroli nad zakupami i dystrybucją leków, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, braku ewidencji protokołów pokontrolnych, niedoboru sprzętu w infrastrukturze, braku rozliczeń pacjentów z Amerykańskiej Jednostki Wojskowej z Powidza, którzy trafiali na leczenie do szpitala słupeckiego. Mówca powiedział, że zespół audytorski został powołany na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu i rozpocznie swoją pracę w poniedziałek. Ma nadzieje, że z końcem marca będzie znana rzeczywista sytuacja finansowa szpitala i będzie możliwa ocena również wiarygodność tych informacji, które pojawiły się w prasie, a dotyczyły tego, z jakim wynikiem finansowym szpital skończył roku ubiegły.

 

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie gdzie jest opinia rady społecznej" Dodał, że chce poznać sytuację finansową słupeckiego szpitala.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wyłącznie audyt jest w stanie pokazać nam obiektywny obraz i sytuację finansową szpitala.

 

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że szpital to nie jest fabryka gwoździ ani nakrętek i nie tylko cyferki po jednej i po drugiej stronie się liczą. Dodał, że odnośnie opiniowania, decyzją Wojewódzkiego Sądu, nie jest potrzebna opinia Rady Społecznej szpitala.

Radny Mariusz Król powiedział, że radni opozycji nie wiedzieli o zwolnieniu pani dyrektor. Poprosił, aby obecnie pełniący obowiązki dyrektor szpitala pan Rafał Spachacz przedstawił jak wygląda obecna sytuacja szpitala " czy lekarze składają wypowiedzenia" A pani dyrektor Wiśniewska, aby się ustosunkowała do argumentów, które prezentował pan Starosta.

 

Starosta wyjaśnił, że opinia Rady Społecznej była nie możliwa, bo poprzednia Rada już nie funkcjonowała, a nowa jeszcze nie została powołana. Wyjaśnił, że konferencja odnośnie odwołania pani dyrektor Wiśniewskiej i  powołaniu pana Rafała Spachacza na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora odbyła się w dniu następnym po odwołaniu. Dodał, że Zarząd Powiatu posiada uprawnienia do odwołania i powołania dyrektorów jednostek podległych.

 

Radny Andrzej Kasprzyk dopytywał czemu wcześniej nie została powołana Rada Społeczna, która potrzebna była również do zaopiniowanie ilości łóżek
w słupeckim szpitalu"

 

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że opinię Izby Lekarskiej dotyczącą jej przedstawiciela w Radzie Społecznej otrzymał 9 stycznia 2019 roku, opinia Izby Pielęgniarskiej była 13 grudnia 2019 r., a informacja o tym kto będzie przedstawicielem Wojewody - 2 stycznia 2019 r. także nie możliwe było, aby wcześniej zgromadzić skład. Mówca dodał, że sprawa dostosowania liczby łóżek do nowych norm pracy pielęgniarek i położnych znana była od 10 miesięcy.

 

Radny Mariusz Król dopytywał ilu lekarzy złożyło wypowiedzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

Radna Anna Kusiołek pytał o zespół audytorski, kto wchodzi w skład tego zespołu" Pytała również czy wyniki finansowe wcześniejsze są nieprawidłowe czy chodzi tylko o wyniki finansowe z 2017 roku"

 

Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o kwestie związane ze składem tego zespołu to jest to audytor zewnętrzny, który wykonywał do tej pory podobne prace na rzeczy starostwa słupskiego. Wyjaśnił, że rok 2017 znalazł się również w planie kontroli ze względu na fakt, że badania bilansu prowadzone corocznie, są badaniami rutynowym i bada się wtedy 5 % faktur np., a potrzeba jest sprawdzenia tego dokładniej.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał kto zapłaci odszkodowanie pani Wiśniewskiej jeśli audyt nie wykaże nieprawidłowości"

 

Radna Anna Kusiołek zastanawiała się czy zespół audytorski ma na tyle kompetencje odnośnie potwierdzenia czy wynik finansowy za 2017 rok jest prawidłowy czy nie. Chciała by również dowiedzieć się czy składane corocznie sprawozdania przez panią dyrektor były wiarygodne czy niewiarygodne"

 

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że Rada nie jest od tego, aby wydawać jakiekolwiek wyroki nad panią dyrektor. Dodał, że to pan Starosta podjął taką decyzję, a powody tej decyzji są kontrolowane przez ekipę, która została powołana przez pana Starostę i trzeba poczekać za wynikami. Dodał, że nie chciałby być szefem, który nie może podejmować decyzji kadrowych.

 

Pan Jacka Bartkowiaka wyjaśnił, że jeśli chodzi o wyniki za lata wcześniejsze to nie ma podstaw, żeby kwestionować ich rzetelności. Dodał, że badanie obejmie lata 2017 i 2018 i przyjęty jest plan kontroli do 31 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusje i podsumował jednocześnie, że wynik finansowy nie był jedynym powodem, podanym przez pana Starostę, odwołania pani Wiśniewskiej.

 

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Mariusz Król pytał ilu lekarzy na dzień dzisiejszy złożyło wypowiedzenie w słupeckim szpitalu" Podziękował za odpowiedz na złożona przez niego interpelacje odnośnie absolwentów klas ósmych oraz poprosił czy jest możliwość przełożenia  "Targów Edukacyjnych", które odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na późniejszą godzinę"

 

Pan Rafał Spachacz " pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że została rozwiązana  część umów, które nie były pozytywne dla szpitala. Dodał, że w konsekwencji tego część współpracowników byłego ordynatora kierującego jednym z oddziałów, złożyła rezygnację. Była to rezygnacja w sposób nieuprawniony. Zapewnił jednocześnie, że taka sama liczba osób, która zrezygnowała, taka sama liczba osób do szpitala przyszła i nie widzi żadnych zagrożeń w udzielaniu świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeśli chodzi o "Targi Edukacyjne" to zaproszeni są już goście i nie da się tego zmienić, jednak jest to cenna wskazówka. Poprosił również, aby "Targi Edukacyjne" rozdzielić dla absolwentów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, żeby dać wyraźny sygnał przede wszystkim rodzicom, że rekrutacja odbywa się na dwóch różnych torach.

 

Pan Jacek Bartkowiak " Starosta poprosił, aby kwestie rekrutacji podwójnego rocznika przedstawiła pani Elżbieta Kordylewska " Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Pani Elżbieta Kordylewska powiedziała, że informacje związane z rekrutacją będą bardzo szeroko przekazywane w mediach, nie tylko w internacie, ale przede wszystkim na łamach prasy. Odbywać się będzie również wiele spotkań zarówno z rodzicami jak i uczniami. Będą także przygotowane materiały informacyjne w postaci poradników, ulotek. Informacje będą także szeroką omawiane podczas Targów Edukacyjnych w Strzałkowie 6 marca 2019 r. Dodała, że w dniu 28 stycznia został ogłoszony harmonogram Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja wspomagana będzie przy pomocy systemu elektronicznego i w tym systemie będzie zawarty zarówno harmonogram poradni dla gimnazjalistów jak i poradnik dla absolwentów szkół podstawowych. Mówczyni poinformowała, że absolwenci szkół podstawowych będą składali wnioski już do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Natomiast absolwenci gimnazjum będą składali swoje wnioski do trzyletniego dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Pani Kierownik powiedziała, że  dokonywane jest rozpoznanie jakimi kierunkami kształcenia jest zainteresowanie tak, aby oferta była adekwatna i odnosząca się do zapotrzebowania kandydatów.

 

Starosta zapewnił zarówno rodziców jak i uczniów kończących w tym roku gimnazjum i szkołę podstawową, że dla nikogo z nich nie zabraknie miejsca w szkołach prowadzonych przez samorząd. Dodał, że przygotowywana oferta będzie dobra, a pomoże w tym projekt edukacyjny - 3 000 000 zł. Środki, które pozyskają szkoły przeznaczone będą przede wszystkim na różnego rodzaju kursy doskonalące.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał, odnośnie edukacji, o oddanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie pod opiekę Ministra Rolnictwa, czy w tym zakresie zostały podjęte jakiekolwiek działania" Pytał o przedstawienie wizualizacji przebiegu drogi Powidz " Niezgoda, prosił o przeznaczenie jednej sesję na wszystkie elementy związane z realizacją tego wielkiego projektu. Mówca dopytywał również o sprzedaż ośrodka w Kosewie i działek w Strzałkowie " wnioskował o wstrzymanie sprzedaży majątku powiatu, którego jest niewiele. Dodał, że do subwencja oświatowej powiat musi dokładać, a żeby zachęcić absolwentów do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na terenie powiatu słupeckiego należałoby zapewnić uczniom bezpłatny transport.

Pan Czesław Dykszak " Wicestarosta wyjaśnił, że wizualizacja nowo budowanej drogi jest jeszcze niemożliwa dlatego, że nie jest do końca ustalone jak ta droga ma przebiegać. Po zatwierdzeniu wykazu dróg przez Prezesa Rady Ministrów, prawdopodobnie do końca lutego, będzie skonkretyzowany przebieg tej drogi i będzie można przedstawić jej kształt i etapy realizacji budowy tej drogi. Mówca dodał, że co do zakresu realizacji różnych przedsięwzięć na terenie miejscowości Powidz związanych z pobytem Armii Amerykańskiej nie chce się wypowiadać, bo nie zna tego tematu, wie tylko o budowie składów magazynowych.

Wicestarosta powiedział, że jeśli chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, to ma informację, że Ministerstwo Rolnictwa w tej chwili nie jest zainteresowane przejmowaniem tych szkół ze względu na brak zainteresowania zawodami rolniczymi.

Pan Czesław Dykszak wyjaśnił, że przetarg na działki w m. Strzałkowo został już ogłoszony, 6 działek pozostało do sprzedaży. Środki pozyskane z przetargu zostaną przeznaczone na opłacenie prac dodatkowych związanych z remontem szpitala i przyłączeniem części rozbudowywanej.

 

Pan Jacek Bartkowiak wyjaśnił, że ośrodek "Szansa" w Kosowie nie będzie w tej chwili sprzedawany, a kwota na jaką został wyceniony jest stosunkowo niska. Dodał, że ustawa, wg której maksymalna obsada jeśli chodzi o domy dziecka to 12 osób, 12 podopiecznych będzie w roku 2021. Jest czas, aby zbadać możliwości uzyskania środków zewnętrznych i przeanalizowania potrzeb demograficznych i wszelkich innych aspektów czysto humanitarnych jeśli chodzi o przyszłość takiego domu dziecka na terenie powiatu słupeckiego.

Mówca powiedział, że jeśli chodzi o drogę wojskową to odbyło się spotkanie z inicjatywy Wójta Gminy Powidz " Jakuba Gwita. Władze w Powidzu starają się o to, ażeby np. poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozyskać pewną pulę pieniędzy, która przeznaczona byłaby tylko i wyłącznie na Powidzki Park Krajobrazowy czyli, ażeby było można za nie zadbać o rzeczywistą ochronę tego terenu niejako rekompensując te straty, które już nastąpiły i które jeszcze nastąpią.

 

Radny Bogdan Jastrząb powiedział, że  historia gminy Orchowo pokazuje, że od wielu lat ciąg dzieci idzie w innym kierunku " Strzelno, Mogilno, Trzemeszno, Gniezno, Inowrocław, sporadyczne jednostkowe przypadki dzieci przychodzą do szkół powiatu słupeckiego. Dodał, że próba transportu dzieci do szkół była już podejmowana w minionych latach, jednakowoż z uwagi na brak chętnych nie było możliwe to do zrealizowania.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że większości młodzież z terenu powiatu do szkół ponadgimnazjalnych dojeżdżał prywatnymi samochodami.

Odpowiedział również radnemu Kasprzykowi, który wspomniał o tym, że kosztem edukacji musimy zabrać z inwestycji - edukacja to też inwestycja tyle, że niematerialna.

 

Radny Kasprzyk powiedział, że nie kwestionuje celowości wydatkowania środków i nakładów na oświatę.

 

P u n k t  15

 

Zakończenie obrad.

 

O głos poprosiła była dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pani Iwona Wiśniewska.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozpoczął już procedowanie pkt 15 i prosi o złożenie pisemnego wniosku przez panią Wiśniewską w jakiej sprawie chce zabrać głos i zaprosił na kolejną sesję.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął  V  sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

       Piotr Gałan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Anna Pawela