Kadencja V - rok 2017

Protokół nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.

BR.0002.15.2017

Protokół nr XL/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 10:00 do godz. 11:15.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Serdecznie powitał pana Andrzeja Markiewicza - Prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.      
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
  • Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - powiedziała, że podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Słupca zgłoszone zostało kilka interpelacji tyczących się utrzymania dróg powiatowych, i tak: prośba o naprawienie poboczy w Kowalewie Opactwie przy szkole i przy kościele oraz w Wierzbocicach w całej miejscowości; zajęcie się sprawą naprawy drogi w Niezgodzie, która przy obecnej aurze stała się nieprzejezdna z uwagi na bardzo duże jej zdegradowanie przez ciężkie samochody dojeżdżające tamtędy do żwirowni.
 
  • Radna Barbara Wojtkowiak - powiedziała, że na wczorajszej sesji Rady Gminy Strzałkowo zgłoszona została interpelacja dotycząca wycinki krzewów i młodych drzew przy drodze powiatowej na odcinku Wólka - Kornaty.

 

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 351, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 362. Zaproponował, aby niniejszy punk porządku obrad omówić w następujący sposób:
-     omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2035,
-     opinie Komisji Rady,
-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-     dyskusja,
-     głosowanie nad autopoprawka do projektu uchwały,
-     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XL/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 350, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 363.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
-    omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
-    opinie Komisji Rady,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-    dyskusja,
-    głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
-    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Następnie mówca odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik - w imieniu radnych opozycji powiedział, że widzą oni wiele wad tej uchwały, chcieliby jednocześnie, aby deklaracje wypowiedziane przez pana Starostę, że będzie nadal szukał oszczędności w naszych powiatowych finansach przyjąć jako dobrą monetę. Cały przyszły rok będą oni sprawdzać, jak te oszczędności będą przez pana Starostę szukane. Jednocześnie w dalszym ciągu uważają, że wspólnie dokończą rozpoczętą rozbudowę szpitala i w imię odpowiedzialności za tę inwestycję radni opozycji poprą budżet na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/217/2015 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Stefan Zieliński (14 obecnych).

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. 


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 353, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 364.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz
z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/218/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 354, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 365.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XL/219/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/220/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po wyjaśnieniach pani kierownik wydziału gospodarki nieruchomościami Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały został przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/222/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po szerokiej dyskusji i po wyjaśnieniach dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/223/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że projekt tej uchwały został również przez Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/224/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 360, a projekt planu pracy Rady był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji, które do jego treści nie wniosły żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/225/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/226/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta odpowiedział, że zarówno jedna jak i druga interpelacja dotyczy infrastruktury drogowej, które zostały już zanotowane przez obecnego na sesji pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy. Należy mieć jednak świadomość obecnie panujących warunków atmosferycznych, głównie podmokłości terenu, więc jeśli tylko te prace będą możliwe do zrealizowana to na pewno do nich przystąpimy.
Mówca odniósł się również do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji przez radnego Przemysława Dropińskiego, dotyczącej lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Skokum, w tym temacie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego. Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku radnego. Planowane jest również zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórów odnośnie rzeczonej sprawy.      

P u n k t  19
Wolne głosy i wnioski.


Pan Piotr Stróżyk - redaktor „Głosu Słupcy" zapytał, jaka była przyczyna zamknięcia trzech oddziałów w słupecki szpitalu 24 grudnia br.?
Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedziała, że dwie panie które miały pełnić dyżury na oddziałach noworodkowym i dziecięcym zachorowały. Dzieci zostały w wigilię wypisane do domów. Żadnych porodów w wigilię, ani w pierwszy dzień świąt nie było. Wprowadzony został system zabezpieczenia oddziałów w inny sposób.   
Radny Waldemar Miernik - zapytał, jaki to sposób?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedziała, że gdyby coś się działo to była osoba na telefon, która miała przyjechać.

Pani Renata Nowinowska - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy powiedziała, że nie tak dawno bo na wrześniowej sesji podjęta została przez Radę Powiatu uchwała o zmianie organizatora dla ZAZ-u. Dziś mamy już ostatnią wspólną sesję, a przecież tak niedawno, bo w 2003 roku Rada podjęła uchwałę o utworzeniu zakładu. W 2009 roku podjęto natomiast uchwałę wyrażającą zgodę na rozbudowę kuchni i całego piętra budynku zakładu; dzięki temu ZAZ mógł się tak pięknie rozwinąć.
Pani Dyrektor w imieniu swoim i wszystkich pracowników zakładu, których los trochę doświadczył, którym często w życiu było bardzo ciężko, złożyła  serdeczne podziękowania. Podziękowała wszystkim radnym, szczególnie tym którzy byli od początku tworzenia zakładu, wtedy w kraju było tylko 9 takich jednostek, obecnie jest ich już 103. Serdecznie podziękowała całej obecnej Radzie Powiatu, kierownictwu urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom. Mówczyni dodała, że życzyłaby sobie, aby dalsza współpraca wyglądała tak samo, żeby nic nie uległo zmianie.

Przewodniczący Rady z okazji Nowego Roku życzył wszystkim powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, aby Nowy 2018 rok przyniósł wiele sukcesów, pomyślności i szczęścia.      

P u n k t  20
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.

BR.0002.15.2017

Protokół nr XL/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 10:00 do godz. 11:15.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Serdecznie powitał pana Andrzeja Markiewicza - Prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.      
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do jego treści uwag, więc zaproponował przyjęcie go bez konieczności odczytywania.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
  • Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - powiedziała, że podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Słupca zgłoszone zostało kilka interpelacji tyczących się utrzymania dróg powiatowych, i tak: prośba o naprawienie poboczy w Kowalewie Opactwie przy szkole i przy kościele oraz w Wierzbocicach w całej miejscowości; zajęcie się sprawą naprawy drogi w Niezgodzie, która przy obecnej aurze stała się nieprzejezdna z uwagi na bardzo duże jej zdegradowanie przez ciężkie samochody dojeżdżające tamtędy do żwirowni.
 
  • Radna Barbara Wojtkowiak - powiedziała, że na wczorajszej sesji Rady Gminy Strzałkowo zgłoszona została interpelacja dotycząca wycinki krzewów i młodych drzew przy drodze powiatowej na odcinku Wólka - Kornaty.

 

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 351, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 362. Zaproponował, aby niniejszy punk porządku obrad omówić w następujący sposób:
-     omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2035,
-     opinie Komisji Rady,
-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-     dyskusja,
-     głosowanie nad autopoprawka do projektu uchwały,
-     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XL/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 350, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 363.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
-    omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
-    opinie Komisji Rady,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-    dyskusja,
-    głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
-    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Następnie mówca odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik - w imieniu radnych opozycji powiedział, że widzą oni wiele wad tej uchwały, chcieliby jednocześnie, aby deklaracje wypowiedziane przez pana Starostę, że będzie nadal szukał oszczędności w naszych powiatowych finansach przyjąć jako dobrą monetę. Cały przyszły rok będą oni sprawdzać, jak te oszczędności będą przez pana Starostę szukane. Jednocześnie w dalszym ciągu uważają, że wspólnie dokończą rozpoczętą rozbudowę szpitala i w imię odpowiedzialności za tę inwestycję radni opozycji poprą budżet na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2018 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/217/2015 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Stefan Zieliński (14 obecnych).

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. 


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 353, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 364.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz
z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/218/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 354, a autopoprawkę w dniu dzisiejszym na druku nr 365.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu 13 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XL/219/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/220/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po wyjaśnieniach pani kierownik wydziału gospodarki nieruchomościami Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały został przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/222/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2017 - 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że po szerokiej dyskusji i po wyjaśnieniach dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/223/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że projekt tej uchwały został również przez Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/224/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 360, a projekt planu pracy Rady był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji, które do jego treści nie wniosły żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozpatrywany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/225/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/226/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta odpowiedział, że zarówno jedna jak i druga interpelacja dotyczy infrastruktury drogowej, które zostały już zanotowane przez obecnego na sesji pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy. Należy mieć jednak świadomość obecnie panujących warunków atmosferycznych, głównie podmokłości terenu, więc jeśli tylko te prace będą możliwe do zrealizowana to na pewno do nich przystąpimy.
Mówca odniósł się również do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji przez radnego Przemysława Dropińskiego, dotyczącej lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Skokum, w tym temacie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego. Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku radnego. Planowane jest również zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórów odnośnie rzeczonej sprawy.      

P u n k t  19
Wolne głosy i wnioski.


Pan Piotr Stróżyk - redaktor „Głosu Słupcy" zapytał, jaka była przyczyna zamknięcia trzech oddziałów w słupecki szpitalu 24 grudnia br.?
Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedziała, że dwie panie które miały pełnić dyżury na oddziałach noworodkowym i dziecięcym zachorowały. Dzieci zostały w wigilię wypisane do domów. Żadnych porodów w wigilię, ani w pierwszy dzień świąt nie było. Wprowadzony został system zabezpieczenia oddziałów w inny sposób.   
Radny Waldemar Miernik - zapytał, jaki to sposób?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedziała, że gdyby coś się działo to była osoba na telefon, która miała przyjechać.

Pani Renata Nowinowska - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy powiedziała, że nie tak dawno bo na wrześniowej sesji podjęta została przez Radę Powiatu uchwała o zmianie organizatora dla ZAZ-u. Dziś mamy już ostatnią wspólną sesję, a przecież tak niedawno, bo w 2003 roku Rada podjęła uchwałę o utworzeniu zakładu. W 2009 roku podjęto natomiast uchwałę wyrażającą zgodę na rozbudowę kuchni i całego piętra budynku zakładu; dzięki temu ZAZ mógł się tak pięknie rozwinąć.
Pani Dyrektor w imieniu swoim i wszystkich pracowników zakładu, których los trochę doświadczył, którym często w życiu było bardzo ciężko, złożyła  serdeczne podziękowania. Podziękowała wszystkim radnym, szczególnie tym którzy byli od początku tworzenia zakładu, wtedy w kraju było tylko 9 takich jednostek, obecnie jest ich już 103. Serdecznie podziękowała całej obecnej Radzie Powiatu, kierownictwu urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom. Mówczyni dodała, że życzyłaby sobie, aby dalsza współpraca wyglądała tak samo, żeby nic nie uległo zmianie.

Przewodniczący Rady z okazji Nowego Roku życzył wszystkim powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, aby Nowy 2018 rok przyniósł wiele sukcesów, pomyślności i szczęścia.      

P u n k t  20
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb