Kadencja V - rok 2017

Protokół nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.

BR.0002.10.2017

Protokół nr XXXV/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.Przewodniczący powiedział, że dzisiejszą nadzwyczajną sesję zwołał na prośbę Samorządu Województwa Wielkopolskiego lidera kluczowego projektu informatyzacji szpitali w Wielkopolsce. Prośba dotyczyła pilnego dokonania modyfikacji w budżetach i wieloletnich prognozach finansowych wielkopolskich powiatów w ramach partnerstwa, ponieważ upływa termin skompletowania wniosku projektowego. Podpisanie formalnych umów poszczególnych powiatów z samorządem wojewódzkim ma nastąpić w pierwszych dniach miesiąca sierpnia i stąd potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu słupeckiego. Zarząd Powiatu Słupeckiego przygotowując te zmiany uzupełnił je o zmiany aktualizujące finansowanie rozbudowy szpitala i inwestycji na odcinku drogi powiatowej Wólka Orchowska - Orchowo.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.   
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie obrad.

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński (15 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, bez odczytywania.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Na obrady wrócił radny Przemysław Dropiński (16 obecnych).

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 301.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że w dniu dzisiejszym członkowie komisji rozpatrywali proponowane zmiany do budżetu opiniując je pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/185/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 302.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/186/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 303.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że członkowie komisji projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowali pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.   
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/187/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  11
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jstrząb   Protokół nr XXXV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.

BR.0002.10.2017

Protokół nr XXXV/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 24 lipca 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.Przewodniczący powiedział, że dzisiejszą nadzwyczajną sesję zwołał na prośbę Samorządu Województwa Wielkopolskiego lidera kluczowego projektu informatyzacji szpitali w Wielkopolsce. Prośba dotyczyła pilnego dokonania modyfikacji w budżetach i wieloletnich prognozach finansowych wielkopolskich powiatów w ramach partnerstwa, ponieważ upływa termin skompletowania wniosku projektowego. Podpisanie formalnych umów poszczególnych powiatów z samorządem wojewódzkim ma nastąpić w pierwszych dniach miesiąca sierpnia i stąd potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu słupeckiego. Zarząd Powiatu Słupeckiego przygotowując te zmiany uzupełnił je o zmiany aktualizujące finansowanie rozbudowy szpitala i inwestycji na odcinku drogi powiatowej Wólka Orchowska - Orchowo.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.   
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie obrad.

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński (15 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku i protokółu z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, bez odczytywania.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 lipca 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Na obrady wrócił radny Przemysław Dropiński (16 obecnych).

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 301.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że w dniu dzisiejszym członkowie komisji rozpatrywali proponowane zmiany do budżetu opiniując je pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/185/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 302.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/186/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".   


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 303.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kin - powiedział, że członkowie komisji projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowali pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.   
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/187/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2019 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski.


Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu.

P u n k t  11
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jstrząb