Kadencja V - rok 2017

Protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.

BR.0002.6.2017

Protokół nr XXXII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 12:00 do godz. 13:25.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Zbigniewa Wiśniewskiego - Kierownika Oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad, więc przedstawiał się on następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017r.                 
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.
9.    Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.
10.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.         

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 r.  
               

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do nich uwag, więc zaproponował ich przyjęcie bez konieczności odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku, bez odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił bieżącą informację na temat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Obecnie wybrana została firma, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu. Na ogłoszony przez dyrekcje szpitala konkurs wpłynęło osiem ofert. Wybrana została oferta z najniższą ceną spełniającą wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 18 maja br. została podpisana umowa z Firmą Karox sp. z o.o. z Poznania, wartość tej umowy to 171 503 zł. Zakres umowy obejmuje zarządzanie, nadzór i kontrolę nad rozbudową szpitala oraz analizę dokumentacji projektowej. Warunkiem koniecznym do spełnienia było przedstawienie zespołu w skład którego wchodzą oprócz kierownika zespołu - inżyniera kontraktu, ekspert branżowy specjalności sanitarnej, ekspert branżowy specjalności elektrycznej oraz ekspert branżowy specjalności technologii medycznej. Obecnie firma ta przystąpiła do weryfikacji dokumentacji projektowej celem dopracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do połowy miesiąca czerwca ogłoszony zostanie przetarg w trybie przetargu nieograniczonego tzw. unijnego, gdzie obowiązuje 40 - dniowy termin złożenia ofert.   

Na obrady przybył radny Ignacy Maroszek.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców wsi Cienin Kościelny Perze i Cienin Zaborny interpelowała o modernizację drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowości. Bieżące naprawy tej drogi są niewystarczające, gdyż jest ona bardzo zdewastowana. Na ostatniej sesji Rady Gminy Słupca padła deklaracja współpracy ze strony gminy w zakresie modernizacji tej drogi, jeżeli byłaby taka wola samorządu powiatowego. Na tejże sesji radni gminni zgłaszali również konieczność modernizacji drogi powiatowej na odcinku Młodojewo - Marcewo - Kochowo - Niezgoda.
  Druga interpelacja radnej dotyczyła zebrania poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Słupca. W roku ubiegłym w Cieninie Kolonii pobocza była zbierane, jednak prace te nie zostały zakończone z uwagi na „wystające" studzienki - poprosiła o ich obniżenie.
  Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcie pni po wyciętych przydrożnych drzewach w miejscowościach Cienin Zaborny, Pokoje i Kotunia.
  Radna Anna Kusiołek - poruszyła ponadto sprawę modernizacji linii kolejowej i od 12 czerwca br. planowanego jej zamknięcia na odcinku Podstolice - Konin; czy prawdą jest, że jeden tor będzie otwarty? Zapytała również o zastępczą komunikację autobusową i braku w tym zakresie jakiejkolwiek informacji?
 • Radny Ignacy Maroszek - zapytał o planowaną inwestycję budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Powidz - Przybrodzin, wcześniejsze założenia określały termin zakończenia inwestycji do końca czerwca, jednakże budowa jeszcze się nie rozpoczęła, a ma potrwać 2,5 miesiąca. Jakie są plany na realizację drugiej części inwestycji, gdyż zadanie to zostało podzielone? Druga interpelacja dotyczyła konieczności wykoszenia poboczy na odcinku drogi powiatowej Powidz - Przybrodzin, szczególnie mając na uwadze zbliżający się sezon turystyczny?
 • Radny Przemysław Dropiński - interpelował o modernizację drogi Wierzbno - Ląd oraz poprosił o informacje w zakresie planowanej budowy chodnika w miejscowości Jaroszyn. Radny zapytał, czy będą usuwane drzewa przy drodze Wierzbno - Jaroszyn, jeśli tak to kiedy to nastąpi?
  Następnie mówca poprosił o wycinkę drzew i krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, co znacznie ułatwi tamtejszym mieszkańcom wyjazd ze swych posesji.
  Kolejna interpelacja dotyczyła bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych na terenie naszego powiatu, czy przewidywane jest zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz?
  Radny zapytał, czy w kontekście zapowiedzi Rządu dotyczących bezpieczeństwa obywateli brane jest pod uwagę ponowne otwarcie posterunku policji w Lądku? 
  Radny Przemysław Dropiński - zauważył , że praktycznie na każdej sesji zgłaszane są interpelacje dotyczące dróg, dlatego jego zdaniem dobrym rozwianiem byłoby sporządzenie planu remontów dróg powiatowych.  
 • Radna Barbara Wojtkowiak - poprosiła o wyrównanie drogi powiatowej na odcinku Szemborowo - Jaworowo oraz o naprawę powstałych dziur na utwardzonym poboczu drogi Sierakowo - Słomczyce. Mówczyni podziękował dyrekcji i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za wykonane bieżące naprawy dróg i wykoszone pobocza na terenie Gminy Strzałkowo.    


P u n k t  7
Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację dotycząca realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Dropiński - z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych również tę informację jednogłośnie przyjęła.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.


Przewodniczący Rady poinformowała, że sprawozdanie w wersji papierowej wszyscy radni na druku nr 282, a w dniu dzisiejszym płytę CD na której jest przedstawiona szczegółowa informacja o realizacji strategii. Niniejsze sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich komisji stałych rady.

Przewodniczący Komisji kolejno przedstawili opinie na temat sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 - wszystkie opinie były pozytywne.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2016 na druku nr 272 i sprawozdanie finansowe na druku nr 274.  
Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok proponuje realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
4)    dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie, które radni otrzymali na druku nr 272 i 274. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 9 , a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO - 0954/47/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 275. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu  przedstawili opinie komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok. Opinie Komisji były pozytywne  i stanowią załączniki nr 12 , 13 , 14 , 15 , i 16 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XXXII/175/2017  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 maja 2017 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO-0955/10/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 287. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego podejmując uchwałę Nr XXXII/176/2017  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.  


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 285, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 288.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/177/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że również Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/178/2017 z dnia 26 maja 2017 roku  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta na wstępie ustosunkował się do propozycji radnego Przemysław Dropińskiego mówiąc, że jesteśmy w posiadaniu wykazu wniosków zgłoszonych przez radnych powiatowych, wójtów, burmistrzów, sołtysów z sołectw naszego powiatu. Wykaz ten jest dość obszerny i opiewa na astronomiczne kwoty finansowe na które z całą pewnością powiat nie może sobie pozwolić. Zgłoszone dziś przez państwa radnych inwestycje drogowe na pewno nie będą mogły być w roku bieżącym zrealizowane, gdyż budżet jest już podzielony, ale nie będą też zapomniane. Natomiast zgłoszone bieżące naprawy dróg z pewnością zostaną przez PZD w miarę możliwości wykonane.  
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej zastępczego transportu zbiorowego na czas modernizacji linii kolejowej powiedział, że nadal nie został rozstrzygnięty przetarg na tenże transport. Jeśli tylko powiat otrzyma jakieś miarodajne informacje w tym temacie, to zostaną one niezwłocznie przekazane państwu radnym.
Odpowiadając na interpelację radnego Ignacego Maroszka dotyczącą budowy ścieżki pieszo - rowerowej Powidz - Przybrodzin powiedział, że w budżecie powiatu na realizacje tego zadania została zabezpieczona kwota 200 tys. zł. Złożona została propozycja do Gminy Powidz, że zadanie to zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Na mocy obopólnych ustaleń środki na realizację tej inwestycji wynosiły 200 tys. zł. z powiatu i 200 tys. zł.; pokrywały one koszt pierwszego etapu budowy. Przetarg na realizację pierwszego etapu zadania został ogłoszony 6 kwietnia br. wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa. Jeśli chodzi o realizację drugiego etapu inwestycji to sprawa jest jeszcze otwarta i wymaja bardziej szczegółowych uzgodnień.  
Jeżeli chodzi o budowę chodnika w Jaroszynie o którą pytał radny Przemysław Dropiński to na realizację tego zdania została w budżecie powiatu zabezpieczona kwota 300 tys. zł. Winnym za opóźnienia w rozpoczęciu realizacji tej inwestycji jest wójt Gminy Lądek, który potrzebował 5 miesięcy, żeby się zdecydować czy będzie partycypował w jej kosztach. Do tej pory Rada Gminy Lądek jeszcze nie uchwaliła żadnej kwoty na ten cel, ale gdy tylko tak się stanie to natychmiast powiat przystąpi do realizacji tego przedsięwzięcia.  
Na interpelację tyczącą się kwestii zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz i „wznowienia" posterunku policji w Lądku odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.  
Ponadto Starosta dodał, że wszystkie interpelacje dotyczące bieżącego utrzymania dróg zostały przez pana dyrektora PZD zanotowane i w miarę możliwości będą one realizowane. Wycinka drzew przy drodze Wierzbno - Jaroszyn jest planowana i będzie w stosownym terminie wykonywana, będą nią objęte drzewa po jednej stronie jezdni.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 14:00.

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.

BR.0002.6.2017

Protokół nr XXXII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 26 maja 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 12:00 do godz. 13:25.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Zbigniewa Wiśniewskiego - Kierownika Oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad, więc przedstawiał się on następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017r.                 
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.
9.    Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.
10.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.         

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. i protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 r.  
               

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodny z przebiegiem obrad, nikt nie zgłosił do nich uwag, więc zaproponował ich przyjęcie bez konieczności odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku, bez odczytywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2017 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił bieżącą informację na temat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Obecnie wybrana została firma, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu. Na ogłoszony przez dyrekcje szpitala konkurs wpłynęło osiem ofert. Wybrana została oferta z najniższą ceną spełniającą wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 18 maja br. została podpisana umowa z Firmą Karox sp. z o.o. z Poznania, wartość tej umowy to 171 503 zł. Zakres umowy obejmuje zarządzanie, nadzór i kontrolę nad rozbudową szpitala oraz analizę dokumentacji projektowej. Warunkiem koniecznym do spełnienia było przedstawienie zespołu w skład którego wchodzą oprócz kierownika zespołu - inżyniera kontraktu, ekspert branżowy specjalności sanitarnej, ekspert branżowy specjalności elektrycznej oraz ekspert branżowy specjalności technologii medycznej. Obecnie firma ta przystąpiła do weryfikacji dokumentacji projektowej celem dopracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do połowy miesiąca czerwca ogłoszony zostanie przetarg w trybie przetargu nieograniczonego tzw. unijnego, gdzie obowiązuje 40 - dniowy termin złożenia ofert.   

Na obrady przybył radny Ignacy Maroszek.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:
 • Radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców wsi Cienin Kościelny Perze i Cienin Zaborny interpelowała o modernizację drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowości. Bieżące naprawy tej drogi są niewystarczające, gdyż jest ona bardzo zdewastowana. Na ostatniej sesji Rady Gminy Słupca padła deklaracja współpracy ze strony gminy w zakresie modernizacji tej drogi, jeżeli byłaby taka wola samorządu powiatowego. Na tejże sesji radni gminni zgłaszali również konieczność modernizacji drogi powiatowej na odcinku Młodojewo - Marcewo - Kochowo - Niezgoda.
  Druga interpelacja radnej dotyczyła zebrania poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Słupca. W roku ubiegłym w Cieninie Kolonii pobocza była zbierane, jednak prace te nie zostały zakończone z uwagi na „wystające" studzienki - poprosiła o ich obniżenie.
  Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcie pni po wyciętych przydrożnych drzewach w miejscowościach Cienin Zaborny, Pokoje i Kotunia.
  Radna Anna Kusiołek - poruszyła ponadto sprawę modernizacji linii kolejowej i od 12 czerwca br. planowanego jej zamknięcia na odcinku Podstolice - Konin; czy prawdą jest, że jeden tor będzie otwarty? Zapytała również o zastępczą komunikację autobusową i braku w tym zakresie jakiejkolwiek informacji?
 • Radny Ignacy Maroszek - zapytał o planowaną inwestycję budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Powidz - Przybrodzin, wcześniejsze założenia określały termin zakończenia inwestycji do końca czerwca, jednakże budowa jeszcze się nie rozpoczęła, a ma potrwać 2,5 miesiąca. Jakie są plany na realizację drugiej części inwestycji, gdyż zadanie to zostało podzielone? Druga interpelacja dotyczyła konieczności wykoszenia poboczy na odcinku drogi powiatowej Powidz - Przybrodzin, szczególnie mając na uwadze zbliżający się sezon turystyczny?
 • Radny Przemysław Dropiński - interpelował o modernizację drogi Wierzbno - Ląd oraz poprosił o informacje w zakresie planowanej budowy chodnika w miejscowości Jaroszyn. Radny zapytał, czy będą usuwane drzewa przy drodze Wierzbno - Jaroszyn, jeśli tak to kiedy to nastąpi?
  Następnie mówca poprosił o wycinkę drzew i krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, co znacznie ułatwi tamtejszym mieszkańcom wyjazd ze swych posesji.
  Kolejna interpelacja dotyczyła bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych na terenie naszego powiatu, czy przewidywane jest zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz?
  Radny zapytał, czy w kontekście zapowiedzi Rządu dotyczących bezpieczeństwa obywateli brane jest pod uwagę ponowne otwarcie posterunku policji w Lądku? 
  Radny Przemysław Dropiński - zauważył , że praktycznie na każdej sesji zgłaszane są interpelacje dotyczące dróg, dlatego jego zdaniem dobrym rozwianiem byłoby sporządzenie planu remontów dróg powiatowych.  
 • Radna Barbara Wojtkowiak - poprosiła o wyrównanie drogi powiatowej na odcinku Szemborowo - Jaworowo oraz o naprawę powstałych dziur na utwardzonym poboczu drogi Sierakowo - Słomczyce. Mówczyni podziękował dyrekcji i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za wykonane bieżące naprawy dróg i wykoszone pobocza na terenie Gminy Strzałkowo.    


P u n k t  7
Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację dotycząca realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Dropiński - z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych również tę informację jednogłośnie przyjęła.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.


Przewodniczący Rady poinformowała, że sprawozdanie w wersji papierowej wszyscy radni na druku nr 282, a w dniu dzisiejszym płytę CD na której jest przedstawiona szczegółowa informacja o realizacji strategii. Niniejsze sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich komisji stałych rady.

Przewodniczący Komisji kolejno przedstawili opinie na temat sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 - wszystkie opinie były pozytywne.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.


Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2016 na druku nr 272 i sprawozdanie finansowe na druku nr 274.  
Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok proponuje realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
4)    dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie, które radni otrzymali na druku nr 272 i 274. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 9 , a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO - 0954/47/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 275. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu  przedstawili opinie komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2016 rok. Opinie Komisji były pozytywne  i stanowią załączniki nr 12 , 13 , 14 , 15 , i 16 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016.
Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XXXII/175/2017  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

1)    przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok,
3)    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 maja 2017 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO-0955/10/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2016 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 287. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2016 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego podejmując uchwałę Nr XXXII/176/2017  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.  


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 285, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 288.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/177/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że również Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/178/2017 z dnia 26 maja 2017 roku  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta na wstępie ustosunkował się do propozycji radnego Przemysław Dropińskiego mówiąc, że jesteśmy w posiadaniu wykazu wniosków zgłoszonych przez radnych powiatowych, wójtów, burmistrzów, sołtysów z sołectw naszego powiatu. Wykaz ten jest dość obszerny i opiewa na astronomiczne kwoty finansowe na które z całą pewnością powiat nie może sobie pozwolić. Zgłoszone dziś przez państwa radnych inwestycje drogowe na pewno nie będą mogły być w roku bieżącym zrealizowane, gdyż budżet jest już podzielony, ale nie będą też zapomniane. Natomiast zgłoszone bieżące naprawy dróg z pewnością zostaną przez PZD w miarę możliwości wykonane.  
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej zastępczego transportu zbiorowego na czas modernizacji linii kolejowej powiedział, że nadal nie został rozstrzygnięty przetarg na tenże transport. Jeśli tylko powiat otrzyma jakieś miarodajne informacje w tym temacie, to zostaną one niezwłocznie przekazane państwu radnym.
Odpowiadając na interpelację radnego Ignacego Maroszka dotyczącą budowy ścieżki pieszo - rowerowej Powidz - Przybrodzin powiedział, że w budżecie powiatu na realizacje tego zadania została zabezpieczona kwota 200 tys. zł. Złożona została propozycja do Gminy Powidz, że zadanie to zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Na mocy obopólnych ustaleń środki na realizację tej inwestycji wynosiły 200 tys. zł. z powiatu i 200 tys. zł.; pokrywały one koszt pierwszego etapu budowy. Przetarg na realizację pierwszego etapu zadania został ogłoszony 6 kwietnia br. wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa. Jeśli chodzi o realizację drugiego etapu inwestycji to sprawa jest jeszcze otwarta i wymaja bardziej szczegółowych uzgodnień.  
Jeżeli chodzi o budowę chodnika w Jaroszynie o którą pytał radny Przemysław Dropiński to na realizację tego zdania została w budżecie powiatu zabezpieczona kwota 300 tys. zł. Winnym za opóźnienia w rozpoczęciu realizacji tej inwestycji jest wójt Gminy Lądek, który potrzebował 5 miesięcy, żeby się zdecydować czy będzie partycypował w jej kosztach. Do tej pory Rada Gminy Lądek jeszcze nie uchwaliła żadnej kwoty na ten cel, ale gdy tylko tak się stanie to natychmiast powiat przystąpi do realizacji tego przedsięwzięcia.  
Na interpelację tyczącą się kwestii zwiększenie obsady policjantów w miejscowości Powidz i „wznowienia" posterunku policji w Lądku odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.  
Ponadto Starosta dodał, że wszystkie interpelacje dotyczące bieżącego utrzymania dróg zostały przez pana dyrektora PZD zanotowane i w miarę możliwości będą one realizowane. Wycinka drzew przy drodze Wierzbno - Jaroszyn jest planowana i będzie w stosownym terminie wykonywana, będą nią objęte drzewa po jednej stronie jezdni.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 14:00.

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb