Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 grudnia 2015 r.

BR. 0002.9.2015
Protokół Nr XII/2015
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 grudnia 2015 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:10.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący  Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę, Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przybyłe media.
Przewodniczący Rady - poinformował, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 68 171 zł oraz innych spraw budżetowych dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a konkretnie domów pomocy społecznej.


P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. - druk nr 101.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.  


P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 101.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 101i autopoprawkę na druku nr 103.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 102 i był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że trzy miesiące temu ten problem był poruszany na sesji Rady Powiatu i został negatywnie zaopiniowany z uwagi na to, że dotyczyło to tylko mieszkańców jednej gminy. Mówca poinformował, że wniosek w przedmiotowej sprawie złożył Związek Gmin Regionu Słupeckiego, który  wnioskuje o zwolnienie z niniejszych opłat wszystkich mieszkańców powiatu słupeckiego.

W związku z barkiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/69/2015 w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem pytań i interpelacji, Przewodniczący Rady przeszedł  do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godz. 14-tej.

Przewodniczący Rady korzystając z okazji wszystkim Radnym złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życząc, aby ten wspaniały czas upłynął w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.P u n k t  10

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 grudnia 2015 r.

BR. 0002.9.2015
Protokół Nr XII/2015
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 grudnia 2015 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:10.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący  Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę, Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przybyłe media.
Przewodniczący Rady - poinformował, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 68 171 zł oraz innych spraw budżetowych dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a konkretnie domów pomocy społecznej.


P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. - druk nr 101.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.  


P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 101.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 101i autopoprawkę na druku nr 103.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 102 i był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że trzy miesiące temu ten problem był poruszany na sesji Rady Powiatu i został negatywnie zaopiniowany z uwagi na to, że dotyczyło to tylko mieszkańców jednej gminy. Mówca poinformował, że wniosek w przedmiotowej sprawie złożył Związek Gmin Regionu Słupeckiego, który  wnioskuje o zwolnienie z niniejszych opłat wszystkich mieszkańców powiatu słupeckiego.

W związku z barkiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/69/2015 w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem pytań i interpelacji, Przewodniczący Rady przeszedł  do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godz. 14-tej.

Przewodniczący Rady korzystając z okazji wszystkim Radnym złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życząc, aby ten wspaniały czas upłynął w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.P u n k t  10

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb