Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 października 2015 r.


BR. 0002.7.2015
Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 października 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady X sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - p.o. Kierownika Delegatury  w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

P u n k t  2
 
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 15 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, pozostałe punkty w kolejności odpowiedniej. Starosta poinformował, że jest informacja iż Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe w bieżącym roku na świadczenie usług w ramach kontraktu poradni chirurgii onkologicznej, a więc jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe i stąd propozycja zmiany statutu szpitala. Mówca powiedział, że poza poradnią chirurgii onkologicznej  jest propozycja wprowadzenia do statutu również poradni chirurgii ogólnej, poradni ortopedycznej i onkologicznej bo być może jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na świadczenie usług w powyższych specjalnościach.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

W związku z powyższym obrady X sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.
8.  Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.
9.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.
10.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby  zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 84.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku -  druk nr 86.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.
16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne głosy i wnioski
18.  Zakończenie obrad.     


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z dnia 25 września 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.                           

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Barbara Wojtkowiak, która  na wniosek Radnych Gminy Strzałkowo prosiła o uwzględnienie w budżecie powiatu słupeckiego na rok 2016  budowę ścieżki rowerowej na drodze  Strzałkowo - Kornaty i Kornaty - Ostrowo Kościelne. Kolejna interpelacja dotyczyła wykoszenia rowów przy drodze Strzałkowo - Skąpe.

P u n k t  7

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 80 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja przyjęła omawianą informację.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że w ostatnim okresie czasu miała miejsce katastrofa ekologiczna na rzece Warcie w Poznaniu, mówca zapytał jak wygląda sytuacja na tej rzece na terenie naszego powiatu, konkretnie teren Gminy Lądek i Zagórów?

Pan Andrzej Sparażyński - p.o. Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odpowiadając powiedział, że rzeka Warta jest objęta stałym monitoringiem i gdyby coś się działo to informacja w tej sprawie by już dotarła do inspekcji. Obecnie nic złego nie dzieje się na tej rzece i nie ma żadnych problemów i nie powinno być. Dodał, że z przedłożonej informacji wynika, że największym problemem jest pył i benzo(a)piren, który jest przekroczony ale jest to problem ogólnopolski. Dodał, że spowodowane to jest spalaniem w piecach złej jakości paliwa.

Pan Waldemar  Miernik -  powiedział, że na łamach lokalnej prasy został zamieszczony artykuł czy słupeckie kominy trują i Burmistrz Miasta Słupcy powiedział, cyt. „że w sezonie grzewczym zdarzają się skargi na poszczególne osoby w stosunku  do których sąsiedzi czy przechodnie mają wątpliwości co do rodzaju używanego opału. Każdorazowo w przypadku takich zgłoszeń odbywa się interwencja z udziałem policji w celu sprawdzenia rodzaju opału, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości nakładane są na takie osoby kary". Mówca zapytał czy to oznacza, że Inspektorat Ochrony Środowiska w ogóle tego nie bada? Dodał, że na terenie miasta Słupcy jest kilka takich punktów, konkretnie „lumpeksów" gdzie w piecach pali się starą odzieżą i rano pomiędzy godziną 700, a  900 to trudno taką ulicą przejść.

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że jest to problem ogólnopolski i inspekcja nie ma wpływu na to, co osoby prywatne palą w piecach. Barierą jest cena paliwa. Mówca powiedział, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska głównie kontroluje podmioty gospodarcze i tu nie ma nieprawidłowości. Mówca powiedział, że „lumpeks" jest to działalność handlowa i to co on pali prywatnie w piecu to zupełnie inna sprawa. Dodał, że w tym przypadku należy to do kompetencji miasta lub gminy.

Pan Waldemar Miernik - zapytał czy był prowadzony monitoring natężenia hałasu w miejscowości Strzałkowo przy drodze krajowe nr 92?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że miejscowość  Strzałkowo nie była objęta państwowym monitoringiem, objęta była tylko autostrada. Na terenie powiatu słupeckiego zlokalizowano jeden punkt pomiarowy w miejscowości Kąty.  

Przewodniczący Rady - powiedział, że w przedłożonej informacji jest napisane, że podmioty korzystające ze środowiska na terenie powiatu słupeckiego nie realizują jego ochrony w wymaganym stopniu, w 78% kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości o 28%. Mówca zapytał te 28% to jest wielkość w stosunku do kontrolowanych podmiotów, czy o 28% zwiększyły się nieprawidłowości?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że w tym procencie ujęte są wszystkie uchybienia np. brak złożenia sprawozdania. Dodał, że nie są to istotne  naruszenia i nie wpłynęły na jakość środowiska.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8

Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 81 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.


P u n k t  9

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.


Przechodząc do kolejnego punk tu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 wszyscy radni otrzymali na druk nr 82 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.


Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Poprosił Starostę Powiatu o przedstawienie informacji.

Pan Mariusz Roga - przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Słupeckiemu w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma: Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczeń majątkowych. W/w pisma stanowią załącznik nr 9 i 10 do niniejszego protokółu.

Nikt nie zgłosił uwag do przedłożonych informacji, a więc Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 83, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 87.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/57/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 25.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 84, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 88.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych , 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr X/58/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 85.
Przewodniczący Rady - powiedział, że jak wszystkim wiadomo w dniu 22 maja br. Rada Powiatu uchwaliła Statut Powiatu Słupeckiego. Z uwagi na to, że do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została przesłana wersja robocza tego dokumentu, to na ostatniej sesji, Rada Powiatu podjęła uchwałę, która powstałe omyłki usunęła. Dodał, że w dniu dzisiejszym przedkładany jest tekst jednolity statutu by ułatwić posługiwanie się tym dokumentem.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  X/59/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku - druk nr 86.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 86 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/60/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim  w 2015 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 89.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/61/2015 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.P u n k t  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację radnej Barbary Wojtkowiak powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach już wcześniej przygotował zestaw wszystkich wniosków spływających z terenu dotyczących prognozowanych inwestycji drogowych, a więc zgłoszone zadania zostaną dopisane do planu inwestycyjnego.


P u n k t  17

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że przekazał wszystkim radnym pismo radnego Gminy Powidz pana Filipa Muszyńskiego w kwestii budowy chodnika przy drodze powiatowej Powidz - Przybrodzin.P u n k t  18

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  X sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


 

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 października 2015 r.


BR. 0002.7.2015
Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 października 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady X sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - p.o. Kierownika Delegatury  w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

P u n k t  2
 
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 15 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, pozostałe punkty w kolejności odpowiedniej. Starosta poinformował, że jest informacja iż Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe w bieżącym roku na świadczenie usług w ramach kontraktu poradni chirurgii onkologicznej, a więc jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe i stąd propozycja zmiany statutu szpitala. Mówca powiedział, że poza poradnią chirurgii onkologicznej  jest propozycja wprowadzenia do statutu również poradni chirurgii ogólnej, poradni ortopedycznej i onkologicznej bo być może jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na świadczenie usług w powyższych specjalnościach.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

W związku z powyższym obrady X sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.
8.  Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.
9.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.
10.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby  zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 84.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku -  druk nr 86.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.
16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne głosy i wnioski
18.  Zakończenie obrad.     


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z dnia 25 września 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.                           

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Barbara Wojtkowiak, która  na wniosek Radnych Gminy Strzałkowo prosiła o uwzględnienie w budżecie powiatu słupeckiego na rok 2016  budowę ścieżki rowerowej na drodze  Strzałkowo - Kornaty i Kornaty - Ostrowo Kościelne. Kolejna interpelacja dotyczyła wykoszenia rowów przy drodze Strzałkowo - Skąpe.

P u n k t  7

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 80 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja przyjęła omawianą informację.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że w ostatnim okresie czasu miała miejsce katastrofa ekologiczna na rzece Warcie w Poznaniu, mówca zapytał jak wygląda sytuacja na tej rzece na terenie naszego powiatu, konkretnie teren Gminy Lądek i Zagórów?

Pan Andrzej Sparażyński - p.o. Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odpowiadając powiedział, że rzeka Warta jest objęta stałym monitoringiem i gdyby coś się działo to informacja w tej sprawie by już dotarła do inspekcji. Obecnie nic złego nie dzieje się na tej rzece i nie ma żadnych problemów i nie powinno być. Dodał, że z przedłożonej informacji wynika, że największym problemem jest pył i benzo(a)piren, który jest przekroczony ale jest to problem ogólnopolski. Dodał, że spowodowane to jest spalaniem w piecach złej jakości paliwa.

Pan Waldemar  Miernik -  powiedział, że na łamach lokalnej prasy został zamieszczony artykuł czy słupeckie kominy trują i Burmistrz Miasta Słupcy powiedział, cyt. „że w sezonie grzewczym zdarzają się skargi na poszczególne osoby w stosunku  do których sąsiedzi czy przechodnie mają wątpliwości co do rodzaju używanego opału. Każdorazowo w przypadku takich zgłoszeń odbywa się interwencja z udziałem policji w celu sprawdzenia rodzaju opału, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości nakładane są na takie osoby kary". Mówca zapytał czy to oznacza, że Inspektorat Ochrony Środowiska w ogóle tego nie bada? Dodał, że na terenie miasta Słupcy jest kilka takich punktów, konkretnie „lumpeksów" gdzie w piecach pali się starą odzieżą i rano pomiędzy godziną 700, a  900 to trudno taką ulicą przejść.

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że jest to problem ogólnopolski i inspekcja nie ma wpływu na to, co osoby prywatne palą w piecach. Barierą jest cena paliwa. Mówca powiedział, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska głównie kontroluje podmioty gospodarcze i tu nie ma nieprawidłowości. Mówca powiedział, że „lumpeks" jest to działalność handlowa i to co on pali prywatnie w piecu to zupełnie inna sprawa. Dodał, że w tym przypadku należy to do kompetencji miasta lub gminy.

Pan Waldemar Miernik - zapytał czy był prowadzony monitoring natężenia hałasu w miejscowości Strzałkowo przy drodze krajowe nr 92?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że miejscowość  Strzałkowo nie była objęta państwowym monitoringiem, objęta była tylko autostrada. Na terenie powiatu słupeckiego zlokalizowano jeden punkt pomiarowy w miejscowości Kąty.  

Przewodniczący Rady - powiedział, że w przedłożonej informacji jest napisane, że podmioty korzystające ze środowiska na terenie powiatu słupeckiego nie realizują jego ochrony w wymaganym stopniu, w 78% kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości o 28%. Mówca zapytał te 28% to jest wielkość w stosunku do kontrolowanych podmiotów, czy o 28% zwiększyły się nieprawidłowości?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że w tym procencie ujęte są wszystkie uchybienia np. brak złożenia sprawozdania. Dodał, że nie są to istotne  naruszenia i nie wpłynęły na jakość środowiska.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8

Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 81 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.


P u n k t  9

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.


Przechodząc do kolejnego punk tu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 wszyscy radni otrzymali na druk nr 82 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.


Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Poprosił Starostę Powiatu o przedstawienie informacji.

Pan Mariusz Roga - przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Słupeckiemu w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma: Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczeń majątkowych. W/w pisma stanowią załącznik nr 9 i 10 do niniejszego protokółu.

Nikt nie zgłosił uwag do przedłożonych informacji, a więc Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 83, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 87.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/57/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 25.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 84, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 88.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych , 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr X/58/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 85.
Przewodniczący Rady - powiedział, że jak wszystkim wiadomo w dniu 22 maja br. Rada Powiatu uchwaliła Statut Powiatu Słupeckiego. Z uwagi na to, że do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została przesłana wersja robocza tego dokumentu, to na ostatniej sesji, Rada Powiatu podjęła uchwałę, która powstałe omyłki usunęła. Dodał, że w dniu dzisiejszym przedkładany jest tekst jednolity statutu by ułatwić posługiwanie się tym dokumentem.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  X/59/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku - druk nr 86.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 86 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/60/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim  w 2015 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 89.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/61/2015 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.P u n k t  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację radnej Barbary Wojtkowiak powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach już wcześniej przygotował zestaw wszystkich wniosków spływających z terenu dotyczących prognozowanych inwestycji drogowych, a więc zgłoszone zadania zostaną dopisane do planu inwestycyjnego.


P u n k t  17

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że przekazał wszystkim radnym pismo radnego Gminy Powidz pana Filipa Muszyńskiego w kwestii budowy chodnika przy drodze powiatowej Powidz - Przybrodzin.P u n k t  18

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  X sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb