Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r.

BR. 0002.5.2015
Protokół Nr VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:05.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 - 2020 - druk  nr 65.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.  Wolne głosy i wnioski
16.  Zakończenie obrad.   

    
P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  VII sesji Rady PowiatuSłupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.  

 

P u n k t  5


Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:  

Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że w imieniu mieszkańców miejscowości Piotrowice wnioskuje o kontynuację budowy chodnika w tej miejscowości do skrzyżowania z drogą w kierunku Babina. Kolejna interpelacja dotyczyła również budowy chodnika w miejscowości Kotunia, na który jest opracowana dokumentacja.

Radny Tadeusz Krotoszyński - skierował podziękowania pod adresem dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za szybką interwencję w zakresie wykaszania  i naprawy mostu. Następnie radny zgłosił następujące interpelacje:

  • wnioskował, by przy podejmowaniu strategicznych uchwał jak np. ostatnio likwidacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie dokładnie je analizować, by nie rodziły negatywnych skutków,
  • kiedy zostanie zakończony remont pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy,
  • wnioskował o podjęcie skutecznych działań mających na celu szybsze działanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i szpitala. Mówca zapytał czy jest konkretna propozycja w jakim kierunku koncentrować się, by poprawiać warunki funkcjonowania szpitala?
  • zapytał dlaczego na Dniach Strzałkowa nie było przedstawiciela Starostwa Powiatowego?

P u n k t  7

Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 61.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszą informację.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag przyjęła omawianą informację.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że łącznie na koniec kwietnia 2015 roku szpital posiada zrealizowane, a nieopłacone świadczenia czyli nadwykonania na kwotę prawie 500 000 zł. W związku z tym pytanie do jakiej wielkości szpital mnożę wykonywać nadwykonania, czy jest jakaś granica oraz  czy są nieuregulowana zobowiązania?

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że w informacji  jest napisane, że szpital nie ma zobowiązań przeterminowanych. Natomiast jeżeli chodzi o nadwykonania to są to świadczenia, które są zrealizowane na kwotę niespełna 500 000 zł  za 4 miesiące br. i są to świadczenia niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówczyni powiedziała, że są to świadczenia przede wszystkim ratujące życie i których zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie można odmówić. Niniejsze nadwykonania są również związane z tzw. pakietem onkologicznym, gdzie szpital realizuje leczenie pacjenta onkologicznego ale nie może otrzymać środków finansowych z tego pakietu. Mówczyni powiedziała, że w miesiącu kwietniu br. pakiet onkologiczny przez szpital został wypowiedziany i należy mieć nadzieję, że środki finansowe z pakietu onkologicznego zostaną przesunięte na kontrakt podstawowy.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by do projektu niniejszej uchwały dołączać raport z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Projekt uchwały wszyscy otrzymali na druku nr 63 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 2 Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy skreślić ust.1 ponieważ to samo stwierdzenie jest w ust. 2 bardziej szczegółowe kto zwołuje i w jakich terminach. Kolejny zgłoszony wniosek to ust. 3 uzupełnić o zapis „ bądź na wniosek 1/3 członków rady". Następnie w § 6 ust. 2 zakończyć na lit. h, a lit. i zrobić jako ust. 3, a lit. j jako ust.4.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że uwagi redakcyjne i stylistyczne są uzasadnione i proponuje je przegłosować każdą z osobna. Mówca powiedział, że omawiany projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a został on uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc Rada Powiatu nie jest uprawniona do wprowadzania poprawek. Zdaniem mówcy zgłoszone poprawki ingerują w treść uchwały, a zadaniem Rady Powiatu jest jedynie zatwierdzenie przedmiotowej uchwały przyjętej przez Radę Społeczną. Mówca powiedział, że to nie Rada Powiatu uchwala ten dokument tylko zatwierdza.
Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że z punktu formalno-prawnego Rada Powiatu nie może ingerować w merytoryczne rozstrzygnięcia. Zdaniem mówcy może jedynie drobne redakcyjne poprawki wprowadzić.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgłoszone przez niego poprawki nie zmieniają sensu zapisów w regulaminie. Pan radny zgłosił wniosek o wycofanie omawianego punktu porządku obrad z dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - powiedział, że  niniejszy wniosek winien być zgłoszony w punkcie 3 dzisiejszych obrad.

Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że Regulamin Rady Społecznej został przygotowany przez Radę Społeczną i uchwalony uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Następnie jest zatwierdzany przez organ prowadzący. Zdaniem mówczyni ewentualnie jedyną możliwością Rady Powiatu jest nie podjęcie przedmiotowej uchwały i przekazanie Radzie Społecznej pod następne posiedzenie.

Przewodniczący Rady - skierował zapytanie do pana mecenasa, że w myśl tego co powiedziała pani dyrektor szpitala to Rada Powiatu zatwierdza regulamin lub nie zatwierdza i Rada Powiatu nie ma możliwości z punktu widzenia prawnego ingerowania w treść przedłożonego regulaminu.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - potwierdził wypowiedź Przewodniczącego Rady.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że przy opracowywaniu niniejszego regulaminu uczestniczyli radcowie prawni. Mówca powiedział, że w związku z konfliktem jaki wynikł i skoro pan mecenas twierdzi, że Rada Powiatu nie ma wpływu na treść regulaminu co jest trochę dziwne. Mówca powiedział, że Rada Powiatu jest organem, który ma kreować działalność szpitala to dlaczego zabiera się kompetencje Radzie Powiatu.
Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że podtrzymuje swoje wnioski.

Przewodniczący Rady - skierował  zapytanie do pana mecenasa czy należy głosować wnioski wnioskodawcy czy nie?

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że Rada Powiatu nie może ingerować w treść omawianej uchwały w związku z tym nie można głosować zgłoszonych wniosków.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących"  podjęła uchwałę  Nr VIII/47/2015 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 64, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 68.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, „że zmniejsza się kwotę 167 074 zł wydatki majątkowe związane z realizowanym przez Urząd Pracy w Słupcy zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe", trudno zrozumieć ten zapis?

Pan Mariusz Roga - powiedział, że „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe" to jest tytuł zadania inwestycyjnego, który funkcjonuje już w dokumentach planistycznych od długiego czasu. Mówca powiedział, że przy planowaniu budżetu na rok 2015 jest to jedyne miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie inwestycyjne środki finansowe.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że trwają ostatnie ustalenia w kwestii możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa na dokończenie tego zadania jeszcze w bieżącym roku. Obecnie trwają ustalenia w sprawie formuły formalno-prawnej aby otrzymać środki finansowe centralne z pominięciem Wojewody Wielkopolskiego. Zdaniem mówcy w niedługim czasie niniejsza sprawa winna się wyjaśnić i dlatego część środków finansowych z w/w zadania przesuwana jest na zadania szpitalne i na wkład własny na remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy (wsparty środkami finansowymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (wsparta środkami finansowymi od Wojewody Wielkopolskiego).

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020 - druk nr 65.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 65 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał kiedy można i kto może ubiegać się o bon szkoleniowy, stażowy, na zasiedlenie i zatrudnieniowy?

Pani Emilia Sulkowska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy powiedziała, że powyższe cztery formy tj. bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie pojawiły się w ubiegłym roku wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mówczyni powiedziała, że są to formy podobne do tych co były i w przypadku szkoleń, staży są podobne zasady, a bon zatrudnieniowy i na zasiedlenie polega na tym, że osoba bezrobotna która podejmie pracę w odległości 80 km od miejsca zamieszkania otrzyma pomoc finansową.

W zawiązku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 66 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/50/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 67 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwagi zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 5 wykreślić ust.2. mówiąc, że regulowanie zaokrąglania kwot  i tworzenie specjalnej regulacji nie ma sensu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że ten sam problem zgłosił na posiedzeniu Zarządu Powiatu i okazuje się, że w § 4 ust. 4 kolacja stanowi kwotę 1,90 zł i połowa z tej kwoty to 0,95 zł.

Radny Tadeusz Krotoszyński - wycofał zgłoszony wniosek.

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VIII/51/2015 w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że czynione są wszelkie starania by remont budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy zakończyć w roku 2015 i ponosić koszty funkcjonowania jednostki w obiekcie powiatu słupeckiego bez konieczności płacenia czynszu.
Natomiast w kwestii strategicznych uchwał dotyczących oświaty to pierwsze rozstrzygnięcia w kwestii naboru do szkół będą znane w następnym tygodniu tj. 3 lipca 2015 roku. Mówca powiedział, że nabór do szkoły w Strzałkowie wcale nie jest taki tragiczny. Dodał, że nie wypałem był, wydawałoby się nośny i propagandowy kierunek - energia odnawialna, na który nie ma chętnych ale podobnie jest w Koninie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie ma wątpliwości, że co istotne powinno  być przedmiotem konkretnych ustaleń zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odpowiadając na pytanie dotyczące strategii infrastruktury drogowej i szpitala to uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach na których przedstawiane są instruktaże w zakresie pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020 i w zależności kogo się słucha to informacje są zróżnicowane. Dodał, że znaczne środki finansowe z nowej perspektywy unijnej są przeznaczone na szlaki komunikacyjne zaliczane do europejskiej kategorii dróg i będą w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz marszałków poszczególnych województw, a więc na autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie. Mówca powiedział, że na drogi lokalne przeznaczone są niewielkie środki finansowe ale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na drogi z tzw. programu rewitalizacji obszarów wiejskich.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że będzie kontynuowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który będzie realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o strategie dla szpitali to wszyscy mają świadomość, że do końca 2016 roku należy spełnić nałożone na placówki opieki zdrowotnej wymagane standardy. Mówca powiedział, że w naszym szpitalu pion operacyjny nie spełnia standardów i powiat stoi przed koniecznością rozbudowy szpitala. Mówca powiedział, że na służbę zdrowia też są duże środki finansowe ale w województwie wielkopolskim zostaną przekazane na budowę Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu, a nie będą kierowane do szpitali powiatowych.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat został postawiony przed taką sytuacją, że musi pozyskiwać informacje na co można pozyskać oraz  w jakim wymiarze środki finansowe i trzeba będzie zmienić priorytety by dostosować się do stawianych kryteriów aby pozyskać środki finansowe. Dodał, że obecnie  przekazywane informacje mówią, że druga perspektywa unijnych środków finansowych jest przeznaczona na szczebel regionalny i ponadregionalny. Mówca powiedział, że cały czas planowane jest pozyskiwanie środków finansowych ze wszystkich możliwych źródeł na infrastrukturę drogową.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na kolejnej sesji Rady Powiatu zostanie podjęta procedura przygotowania dokumentacji w sprawie rozbudowy szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w dniu 21 czerwca br. całe popołudnie i wieczór spędził na Regionalnym Święcie Pszczelarzy w Wrąbczynie na terenie Gminy Zagórów, a Wicestarosta na uroczystościach rodzinnych. Mówca powiedział, że też ma pytanie dlaczego jako jedyni przedstawiciele Gminy Strzałkowo nie uczestniczyli w gali „Słupecki Laur Gospodarczy" po mimo tego, że firma z terenu Gminy Strzałkowo była nominowana.

Radny Tadeusz Krotoszyński - odpowiadając powiedział, że jest radnym Rady Powiatu i dlatego pyta, a jeżeli chodzi o Gminę Strzałkowo to należy pytać inne osoby.
Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na wcześniejszej sesji Rady Powiatu pan Starosta informował, że toczą się sprawy dotyczące drogi Strzałkowo - Smolniki, kiedy zapadną decyzje? Dodał, że stan techniczny drogi od Powidza w kierunku Smolnik jest bardzo zły.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając, powiedział że cały czas sprawa ta jest w toku ale nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówca powiedział, że planowane są regulacje ustawowe w kwestii dróg dla obronności kraju. Regulacje mają polegać na wyodrębnieniu z budżetu państwa środków finansowych, które by wsparły właścicieli i zarządców tych dróg, które są skatalogowane jako drogi niezbędne dla obronności państwa. Mówca powiedział, że do końca września br. niniejsza sprawa musi się definitywnie rozstrzygnąć.P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.


Radny Ignacy Maroszek - poruszył sprawę złego oznakowania drogi powiatowej w obrębie Smolniki - Ostrowo oraz braku informacji o objazdach podczas odbywającego się triathlonu na terenie Gminy Powidz. Kolejna sprawa to na drodze Powidz - Smolniki została umieszczona tablica „Uwaga - ubytki w nawierzchni", w związku z tym pytanie czy ta tablica została umieszczona dlatego by uniknąć odpowiedzialności przez właściciela drogi w przypadku uszkodzenia samochodu przez użytkownika tej drogi?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że organizacja każdego przedsięwzięcia na większą skalę wymaga pewnych wyrzeczeń i ograniczeń. Zdaniem mówcy organizator triathlonu winien bardziej rozpropagować tą imprezę aby nie było tego rodzaju uwag. Natomiast jeżeli chodzi o drugą uwagę to wszyscy mają świadomość w jakim stanie technicznym jest droga Powidz - Smolniki dlatego została oznakowana by użytkownicy tej drogi dostosowali prędkość swoich pojazdów do warunków panujących na drodze.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że modernizacja drogi Powidz - Smolniki to wydatek rzędu 30 mln zł i samorządu powiatowego w najbliższej perspektywie nie będzie stać na jego realizację. Mówca poinformował, że jest po rozmowach z Wójtem Gminy Powidz i jest przygotowywane stosowne porozumienie by miejscowości Przybrodzin wybudować niewielką ilość chodnika by poprawić bezpieczeństwo osób pieszych.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że o jakości pracy Rady Powiatu decyduje jakość opracowywanych regulacji. Mówca powiedział, że cieszy się że pan mecenas przyznał mu rację, że Regulamin Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy mógł być przygotowany inaczej i lepiej, stąd prośba by w przyszłości opracowywane regulacje były porządnie przygotowane.

Pan Piotr Stróżyk - dziennikarz Głosu Słupcy zapytał dlaczego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy są utajnione dla dziennikarzy i czemu to ma służyć?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że żadne z posiedzeń Rady Społecznej nie jest utajniane ale co niektóre są bez udziału prasy i po posiedzeniach Rady Społecznej jest zawsze wydawany stosowny komunikat i protokół z posiedzenia Rady Społecznej jest do wglądu u pani sekretarz Rady Społecznej. Mówca powiedział, że ostatnie posiedzenie Rady Społecznej dotyczyło najbliższej strategii funkcjonowania szpitala i dlatego odbyło się bez udziału prasy ale w niedługim czasie wszystkie omawiane kwestie zostaną upublicznione.

Przewodniczący Rady - poinformował, że jeżeli Szanowni Radni chcieliby otrzymywać materiały sesyjne drogą elektroniczną to swoje adresy e-mailowe należy dostarczyć do Biura Rady.

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


 

Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r.

BR. 0002.5.2015
Protokół Nr VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:05.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 - 2020 - druk  nr 65.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.  Wolne głosy i wnioski
16.  Zakończenie obrad.   

    
P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  VII sesji Rady PowiatuSłupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.  

 

P u n k t  5


Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:  

Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że w imieniu mieszkańców miejscowości Piotrowice wnioskuje o kontynuację budowy chodnika w tej miejscowości do skrzyżowania z drogą w kierunku Babina. Kolejna interpelacja dotyczyła również budowy chodnika w miejscowości Kotunia, na który jest opracowana dokumentacja.

Radny Tadeusz Krotoszyński - skierował podziękowania pod adresem dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za szybką interwencję w zakresie wykaszania  i naprawy mostu. Następnie radny zgłosił następujące interpelacje:

  • wnioskował, by przy podejmowaniu strategicznych uchwał jak np. ostatnio likwidacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie dokładnie je analizować, by nie rodziły negatywnych skutków,
  • kiedy zostanie zakończony remont pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy,
  • wnioskował o podjęcie skutecznych działań mających na celu szybsze działanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i szpitala. Mówca zapytał czy jest konkretna propozycja w jakim kierunku koncentrować się, by poprawiać warunki funkcjonowania szpitala?
  • zapytał dlaczego na Dniach Strzałkowa nie było przedstawiciela Starostwa Powiatowego?

P u n k t  7

Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 61.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszą informację.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag przyjęła omawianą informację.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że łącznie na koniec kwietnia 2015 roku szpital posiada zrealizowane, a nieopłacone świadczenia czyli nadwykonania na kwotę prawie 500 000 zł. W związku z tym pytanie do jakiej wielkości szpital mnożę wykonywać nadwykonania, czy jest jakaś granica oraz  czy są nieuregulowana zobowiązania?

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że w informacji  jest napisane, że szpital nie ma zobowiązań przeterminowanych. Natomiast jeżeli chodzi o nadwykonania to są to świadczenia, które są zrealizowane na kwotę niespełna 500 000 zł  za 4 miesiące br. i są to świadczenia niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówczyni powiedziała, że są to świadczenia przede wszystkim ratujące życie i których zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie można odmówić. Niniejsze nadwykonania są również związane z tzw. pakietem onkologicznym, gdzie szpital realizuje leczenie pacjenta onkologicznego ale nie może otrzymać środków finansowych z tego pakietu. Mówczyni powiedziała, że w miesiącu kwietniu br. pakiet onkologiczny przez szpital został wypowiedziany i należy mieć nadzieję, że środki finansowe z pakietu onkologicznego zostaną przesunięte na kontrakt podstawowy.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by do projektu niniejszej uchwały dołączać raport z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Projekt uchwały wszyscy otrzymali na druku nr 63 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 2 Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy skreślić ust.1 ponieważ to samo stwierdzenie jest w ust. 2 bardziej szczegółowe kto zwołuje i w jakich terminach. Kolejny zgłoszony wniosek to ust. 3 uzupełnić o zapis „ bądź na wniosek 1/3 członków rady". Następnie w § 6 ust. 2 zakończyć na lit. h, a lit. i zrobić jako ust. 3, a lit. j jako ust.4.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że uwagi redakcyjne i stylistyczne są uzasadnione i proponuje je przegłosować każdą z osobna. Mówca powiedział, że omawiany projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a został on uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc Rada Powiatu nie jest uprawniona do wprowadzania poprawek. Zdaniem mówcy zgłoszone poprawki ingerują w treść uchwały, a zadaniem Rady Powiatu jest jedynie zatwierdzenie przedmiotowej uchwały przyjętej przez Radę Społeczną. Mówca powiedział, że to nie Rada Powiatu uchwala ten dokument tylko zatwierdza.
Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że z punktu formalno-prawnego Rada Powiatu nie może ingerować w merytoryczne rozstrzygnięcia. Zdaniem mówcy może jedynie drobne redakcyjne poprawki wprowadzić.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgłoszone przez niego poprawki nie zmieniają sensu zapisów w regulaminie. Pan radny zgłosił wniosek o wycofanie omawianego punktu porządku obrad z dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - powiedział, że  niniejszy wniosek winien być zgłoszony w punkcie 3 dzisiejszych obrad.

Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że Regulamin Rady Społecznej został przygotowany przez Radę Społeczną i uchwalony uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Następnie jest zatwierdzany przez organ prowadzący. Zdaniem mówczyni ewentualnie jedyną możliwością Rady Powiatu jest nie podjęcie przedmiotowej uchwały i przekazanie Radzie Społecznej pod następne posiedzenie.

Przewodniczący Rady - skierował zapytanie do pana mecenasa, że w myśl tego co powiedziała pani dyrektor szpitala to Rada Powiatu zatwierdza regulamin lub nie zatwierdza i Rada Powiatu nie ma możliwości z punktu widzenia prawnego ingerowania w treść przedłożonego regulaminu.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - potwierdził wypowiedź Przewodniczącego Rady.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że przy opracowywaniu niniejszego regulaminu uczestniczyli radcowie prawni. Mówca powiedział, że w związku z konfliktem jaki wynikł i skoro pan mecenas twierdzi, że Rada Powiatu nie ma wpływu na treść regulaminu co jest trochę dziwne. Mówca powiedział, że Rada Powiatu jest organem, który ma kreować działalność szpitala to dlaczego zabiera się kompetencje Radzie Powiatu.
Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że podtrzymuje swoje wnioski.

Przewodniczący Rady - skierował  zapytanie do pana mecenasa czy należy głosować wnioski wnioskodawcy czy nie?

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że Rada Powiatu nie może ingerować w treść omawianej uchwały w związku z tym nie można głosować zgłoszonych wniosków.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących"  podjęła uchwałę  Nr VIII/47/2015 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 64, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 68.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, „że zmniejsza się kwotę 167 074 zł wydatki majątkowe związane z realizowanym przez Urząd Pracy w Słupcy zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe", trudno zrozumieć ten zapis?

Pan Mariusz Roga - powiedział, że „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe" to jest tytuł zadania inwestycyjnego, który funkcjonuje już w dokumentach planistycznych od długiego czasu. Mówca powiedział, że przy planowaniu budżetu na rok 2015 jest to jedyne miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie inwestycyjne środki finansowe.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że trwają ostatnie ustalenia w kwestii możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa na dokończenie tego zadania jeszcze w bieżącym roku. Obecnie trwają ustalenia w sprawie formuły formalno-prawnej aby otrzymać środki finansowe centralne z pominięciem Wojewody Wielkopolskiego. Zdaniem mówcy w niedługim czasie niniejsza sprawa winna się wyjaśnić i dlatego część środków finansowych z w/w zadania przesuwana jest na zadania szpitalne i na wkład własny na remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy (wsparty środkami finansowymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (wsparta środkami finansowymi od Wojewody Wielkopolskiego).

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020 - druk nr 65.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 65 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał kiedy można i kto może ubiegać się o bon szkoleniowy, stażowy, na zasiedlenie i zatrudnieniowy?

Pani Emilia Sulkowska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy powiedziała, że powyższe cztery formy tj. bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie pojawiły się w ubiegłym roku wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mówczyni powiedziała, że są to formy podobne do tych co były i w przypadku szkoleń, staży są podobne zasady, a bon zatrudnieniowy i na zasiedlenie polega na tym, że osoba bezrobotna która podejmie pracę w odległości 80 km od miejsca zamieszkania otrzyma pomoc finansową.

W zawiązku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 66 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/50/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 67 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwagi zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 5 wykreślić ust.2. mówiąc, że regulowanie zaokrąglania kwot  i tworzenie specjalnej regulacji nie ma sensu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że ten sam problem zgłosił na posiedzeniu Zarządu Powiatu i okazuje się, że w § 4 ust. 4 kolacja stanowi kwotę 1,90 zł i połowa z tej kwoty to 0,95 zł.

Radny Tadeusz Krotoszyński - wycofał zgłoszony wniosek.

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VIII/51/2015 w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że czynione są wszelkie starania by remont budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy zakończyć w roku 2015 i ponosić koszty funkcjonowania jednostki w obiekcie powiatu słupeckiego bez konieczności płacenia czynszu.
Natomiast w kwestii strategicznych uchwał dotyczących oświaty to pierwsze rozstrzygnięcia w kwestii naboru do szkół będą znane w następnym tygodniu tj. 3 lipca 2015 roku. Mówca powiedział, że nabór do szkoły w Strzałkowie wcale nie jest taki tragiczny. Dodał, że nie wypałem był, wydawałoby się nośny i propagandowy kierunek - energia odnawialna, na który nie ma chętnych ale podobnie jest w Koninie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie ma wątpliwości, że co istotne powinno  być przedmiotem konkretnych ustaleń zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odpowiadając na pytanie dotyczące strategii infrastruktury drogowej i szpitala to uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach na których przedstawiane są instruktaże w zakresie pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020 i w zależności kogo się słucha to informacje są zróżnicowane. Dodał, że znaczne środki finansowe z nowej perspektywy unijnej są przeznaczone na szlaki komunikacyjne zaliczane do europejskiej kategorii dróg i będą w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz marszałków poszczególnych województw, a więc na autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie. Mówca powiedział, że na drogi lokalne przeznaczone są niewielkie środki finansowe ale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na drogi z tzw. programu rewitalizacji obszarów wiejskich.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że będzie kontynuowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który będzie realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o strategie dla szpitali to wszyscy mają świadomość, że do końca 2016 roku należy spełnić nałożone na placówki opieki zdrowotnej wymagane standardy. Mówca powiedział, że w naszym szpitalu pion operacyjny nie spełnia standardów i powiat stoi przed koniecznością rozbudowy szpitala. Mówca powiedział, że na służbę zdrowia też są duże środki finansowe ale w województwie wielkopolskim zostaną przekazane na budowę Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu, a nie będą kierowane do szpitali powiatowych.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat został postawiony przed taką sytuacją, że musi pozyskiwać informacje na co można pozyskać oraz  w jakim wymiarze środki finansowe i trzeba będzie zmienić priorytety by dostosować się do stawianych kryteriów aby pozyskać środki finansowe. Dodał, że obecnie  przekazywane informacje mówią, że druga perspektywa unijnych środków finansowych jest przeznaczona na szczebel regionalny i ponadregionalny. Mówca powiedział, że cały czas planowane jest pozyskiwanie środków finansowych ze wszystkich możliwych źródeł na infrastrukturę drogową.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na kolejnej sesji Rady Powiatu zostanie podjęta procedura przygotowania dokumentacji w sprawie rozbudowy szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w dniu 21 czerwca br. całe popołudnie i wieczór spędził na Regionalnym Święcie Pszczelarzy w Wrąbczynie na terenie Gminy Zagórów, a Wicestarosta na uroczystościach rodzinnych. Mówca powiedział, że też ma pytanie dlaczego jako jedyni przedstawiciele Gminy Strzałkowo nie uczestniczyli w gali „Słupecki Laur Gospodarczy" po mimo tego, że firma z terenu Gminy Strzałkowo była nominowana.

Radny Tadeusz Krotoszyński - odpowiadając powiedział, że jest radnym Rady Powiatu i dlatego pyta, a jeżeli chodzi o Gminę Strzałkowo to należy pytać inne osoby.
Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na wcześniejszej sesji Rady Powiatu pan Starosta informował, że toczą się sprawy dotyczące drogi Strzałkowo - Smolniki, kiedy zapadną decyzje? Dodał, że stan techniczny drogi od Powidza w kierunku Smolnik jest bardzo zły.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając, powiedział że cały czas sprawa ta jest w toku ale nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówca powiedział, że planowane są regulacje ustawowe w kwestii dróg dla obronności kraju. Regulacje mają polegać na wyodrębnieniu z budżetu państwa środków finansowych, które by wsparły właścicieli i zarządców tych dróg, które są skatalogowane jako drogi niezbędne dla obronności państwa. Mówca powiedział, że do końca września br. niniejsza sprawa musi się definitywnie rozstrzygnąć.P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.


Radny Ignacy Maroszek - poruszył sprawę złego oznakowania drogi powiatowej w obrębie Smolniki - Ostrowo oraz braku informacji o objazdach podczas odbywającego się triathlonu na terenie Gminy Powidz. Kolejna sprawa to na drodze Powidz - Smolniki została umieszczona tablica „Uwaga - ubytki w nawierzchni", w związku z tym pytanie czy ta tablica została umieszczona dlatego by uniknąć odpowiedzialności przez właściciela drogi w przypadku uszkodzenia samochodu przez użytkownika tej drogi?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że organizacja każdego przedsięwzięcia na większą skalę wymaga pewnych wyrzeczeń i ograniczeń. Zdaniem mówcy organizator triathlonu winien bardziej rozpropagować tą imprezę aby nie było tego rodzaju uwag. Natomiast jeżeli chodzi o drugą uwagę to wszyscy mają świadomość w jakim stanie technicznym jest droga Powidz - Smolniki dlatego została oznakowana by użytkownicy tej drogi dostosowali prędkość swoich pojazdów do warunków panujących na drodze.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że modernizacja drogi Powidz - Smolniki to wydatek rzędu 30 mln zł i samorządu powiatowego w najbliższej perspektywie nie będzie stać na jego realizację. Mówca poinformował, że jest po rozmowach z Wójtem Gminy Powidz i jest przygotowywane stosowne porozumienie by miejscowości Przybrodzin wybudować niewielką ilość chodnika by poprawić bezpieczeństwo osób pieszych.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że o jakości pracy Rady Powiatu decyduje jakość opracowywanych regulacji. Mówca powiedział, że cieszy się że pan mecenas przyznał mu rację, że Regulamin Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy mógł być przygotowany inaczej i lepiej, stąd prośba by w przyszłości opracowywane regulacje były porządnie przygotowane.

Pan Piotr Stróżyk - dziennikarz Głosu Słupcy zapytał dlaczego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy są utajnione dla dziennikarzy i czemu to ma służyć?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że żadne z posiedzeń Rady Społecznej nie jest utajniane ale co niektóre są bez udziału prasy i po posiedzeniach Rady Społecznej jest zawsze wydawany stosowny komunikat i protokół z posiedzenia Rady Społecznej jest do wglądu u pani sekretarz Rady Społecznej. Mówca powiedział, że ostatnie posiedzenie Rady Społecznej dotyczyło najbliższej strategii funkcjonowania szpitala i dlatego odbyło się bez udziału prasy ale w niedługim czasie wszystkie omawiane kwestie zostaną upublicznione.

Przewodniczący Rady - poinformował, że jeżeli Szanowni Radni chcieliby otrzymywać materiały sesyjne drogą elektroniczną to swoje adresy e-mailowe należy dostarczyć do Biura Rady.

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb