Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

BR.0002.10.2015

Protokół nr XIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 15:20.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych jest 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, jako punkt 13. Na poprzedniej sesji uchwała o tej treści była podejmowana, jednak w załączniku 2 do tej uchwały wkradł się błąd pisarski (był wpisany rok 2015, a winien być rok 2016), który uchwałą dziś wprowadzoną będzie skorygowany. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o zgłoszony przez pana Starostę projekt uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 – podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, dalsze punkty zgodnie z kolejnością. 

Porządek obrad po przyjętych zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
13. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XII nadzwyczajnej sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

• radny Waldemar Miernik – w imieniu rolników z gminy Lądek, którzy są właścicielami gruntów w dorzeczu Warty interpelował o podjęcie działań na rzecz ograniczenia populacji bobra, który na tych terenach czyni duże szkody.
Radny korzystając z obecności na sesji pani dyrektor szpitala zapytał, jak wygląda sprawa kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi szpitalne?

• radny Jacek Szczepankiewicz – zapytał, jaka jest możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych remonty i budowę dróg powiatowych np. z PROW-u? Możliwości takie na pewno będą, więc warto byłoby się już teraz zastanowić, które drogi wskazać; mówca osobiści sugeruje drogę Siernicze Małe w stronę Budzisławia.
Kolejna interpelacja tyczyła się usunięcia odrośli drzew przy drodze powiatowej Słupca – Budzisław, gdyż znacznie „wchodzą” one na drogę rysując karoserię przejeżdżających tamtędy samochodów.    
 

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 90, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 110.
Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/70/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 91, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 111.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz
z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zgadza się prawie całkowicie z panem Starostą w kwestii budżetu powiatu na rok przyszły. Mówca podzielił się obawami, jakie przedstawił już na posiedzeniu komisji budżetu, mianowicie niepokoi go fakt, że kolejny rok „dokładamy” tyle pieniędzy do subwencji oświatowej. Radni zastanawiają się również w jaki sposób konstruowany jest budżet w zakresie przyznawanych środków na imprezy promujące powiat; można odnieść wrażenie, że jest to kalka z roku ubiegłego. Radny powiedział, że najłatwiej byłoby przedstawiony budżet skrytykować i być przeciwko niemu, radni opozycji w tym roku tak nie postąpią, gdyż zdają sobie sprawę z ograniczeń. Cieszy natomiast fakt, że przy tych małych środkach inwestycyjnych znalazł się zapis o dokumentacji na inwestycję, budowy ścieżki rowerowej Słupca – Giewartów – Kosewo. Radni opozycji wstrzymają się od głosy przy uchwalaniu budżetu na 2016 rok.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 106, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 108 i 113.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawkami.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 108) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 113) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 107, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 109 i 114.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawkami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 109) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 114) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła uchwałę Nr XIII/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 112. Zapytał, czy są uwagi to rozpatrywanego projektu?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/76 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga – odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika w sprawie uciążliwego bytowania bobra w dorzeczy Warty. Wiele uwag i żali kierowanych jest do samorządu powiatowego ze środowisk lokalnych, jednak czy „my” jesteśmy właściwym adresatem do rozwiązania tego problemu. Mówca przypomniał, że 14 kwietnia 2014 roku Komisja Rolnictwa Rady Powiatu przyjęła dezyderat nacechowany troską i kłopotem związanym z bytowaniem bobra europejskiego. Dokument ten został przesłany do Ministra Środowiska oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu. W odpowiedzi przesłanej z Ministerstwa Środowiska czytamy m.in. że bóbr jest gatunkiem chronionym oraz jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby ograniczyć szkody wyrządzane przez bobry. Zostaliśmy, więc z problemem sami. Zgodnie z sugestiami pana radnego przygotowany został wstępny apel Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego. Projekt ten będzie rozesłany do rozpatrzenia wszystkim komisjom stałym rady powiatu.
Starosta odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Jacka Szczepankiewicza powiedział, że część swej wypowiedzi na ten temat poruszył już w wystąpieniu rekomendującym budżet na rok przeszły. Dwa tygodnie temu uczestniczył on w konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, gdzie to ogłoszone zostały kryteria dotyczące oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę drogową. Mówca powiedział, że w jego odczuciu przedstawione na tym spotkaniu parametry oceny wniosków nie do końca są adekwatne do infrastruktury drogowej. Ponadto określone zostały kryteria dochodowości samorządów gminnych, im większy dochód tym mniej punktów w ocenie. Do końca tego tygodnia Powiatowy Zarząd Dróg ma sporządzić analizę symulacyjną dotyczącą oceny poszczególnych odcinków dróg w każdej z gmin naszego powiatu, aby zobrazować szanse na pozyskanie dofinansowania z PROW-u.
W kwestii drugiej interpelacji tyczącej się odrośli drzew przy drodze powiatowej to mówca zapewnił, że sprawa ta zostanie pozytywnie wykonana.

Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odnosząc się do pytania zgłoszonego przez radnego Waldemara Miernika powiedziała, że kontraktowanie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej winno się zakończyć z datą 30 listopada, chyba że podmioty wspólnie postanowią inaczej. Wszystkie podmioty lecznicze z terenu naszego województwa podpisały porozumienie o przedłużeniu negocjacji do 30 grudnia. Pod koniec grudnia tj. 22, 23 grudnia udało się podpisać protokoły w których wszystkie zakresy zostały uzgodnione, nie określone zostały jako protokoły rozbieżności. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ w Słupcy uzgodnił w trzech zakresach tj. działalność lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i tzw. pomoc doraźna (izba przyjęć, „wieczorynka”, ratownictwo medyczne). Tylko w  zakresie izby jest przestawiona umowa do podpisu, która jest zakontraktowana na pół roku, a wysokość kontraktu jest niewiększa niż w roku 2015. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że nieubezpieczeni pacjenci umniejszają wartość kontraktu (kontrakt ryczałtowy). Od 2012 roku nie było podwyższenia wartość punktu, który wynosi 52 zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – otrzymano na ten cel więcej środków, co było spowodowane podpisaniem w grudniu nowego kontraktu na kolonoskopię. Mówczyni poinformowała, że po wielu negocjacjach udało się uzyskać wysokość kontraktu na 2016 rok na poziomie roku bieżącego, natomiast różny co do zakresu
w ramach całego szpitala.      
  

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady u progu 2016 roku życzył wszystkim obecnym powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, a Powiatowi, który jest naszym wspólnym dobrem, życzył jak najwięcej sukcesów. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

       Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

BR.0002.10.2015

Protokół nr XIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 15:20.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych jest 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, jako punkt 13. Na poprzedniej sesji uchwała o tej treści była podejmowana, jednak w załączniku 2 do tej uchwały wkradł się błąd pisarski (był wpisany rok 2015, a winien być rok 2016), który uchwałą dziś wprowadzoną będzie skorygowany. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o zgłoszony przez pana Starostę projekt uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 – podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, dalsze punkty zgodnie z kolejnością. 

Porządek obrad po przyjętych zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
13. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XII nadzwyczajnej sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

• radny Waldemar Miernik – w imieniu rolników z gminy Lądek, którzy są właścicielami gruntów w dorzeczu Warty interpelował o podjęcie działań na rzecz ograniczenia populacji bobra, który na tych terenach czyni duże szkody.
Radny korzystając z obecności na sesji pani dyrektor szpitala zapytał, jak wygląda sprawa kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi szpitalne?

• radny Jacek Szczepankiewicz – zapytał, jaka jest możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych remonty i budowę dróg powiatowych np. z PROW-u? Możliwości takie na pewno będą, więc warto byłoby się już teraz zastanowić, które drogi wskazać; mówca osobiści sugeruje drogę Siernicze Małe w stronę Budzisławia.
Kolejna interpelacja tyczyła się usunięcia odrośli drzew przy drodze powiatowej Słupca – Budzisław, gdyż znacznie „wchodzą” one na drogę rysując karoserię przejeżdżających tamtędy samochodów.    
 

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 90, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 110.
Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/70/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 91, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 111.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz
z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zgadza się prawie całkowicie z panem Starostą w kwestii budżetu powiatu na rok przyszły. Mówca podzielił się obawami, jakie przedstawił już na posiedzeniu komisji budżetu, mianowicie niepokoi go fakt, że kolejny rok „dokładamy” tyle pieniędzy do subwencji oświatowej. Radni zastanawiają się również w jaki sposób konstruowany jest budżet w zakresie przyznawanych środków na imprezy promujące powiat; można odnieść wrażenie, że jest to kalka z roku ubiegłego. Radny powiedział, że najłatwiej byłoby przedstawiony budżet skrytykować i być przeciwko niemu, radni opozycji w tym roku tak nie postąpią, gdyż zdają sobie sprawę z ograniczeń. Cieszy natomiast fakt, że przy tych małych środkach inwestycyjnych znalazł się zapis o dokumentacji na inwestycję, budowy ścieżki rowerowej Słupca – Giewartów – Kosewo. Radni opozycji wstrzymają się od głosy przy uchwalaniu budżetu na 2016 rok.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 106, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 108 i 113.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawkami.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 108) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 113) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 107, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 109 i 114.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawkami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 109) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 114) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła uchwałę Nr XIII/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 112. Zapytał, czy są uwagi to rozpatrywanego projektu?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/76 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga – odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika w sprawie uciążliwego bytowania bobra w dorzeczy Warty. Wiele uwag i żali kierowanych jest do samorządu powiatowego ze środowisk lokalnych, jednak czy „my” jesteśmy właściwym adresatem do rozwiązania tego problemu. Mówca przypomniał, że 14 kwietnia 2014 roku Komisja Rolnictwa Rady Powiatu przyjęła dezyderat nacechowany troską i kłopotem związanym z bytowaniem bobra europejskiego. Dokument ten został przesłany do Ministra Środowiska oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu. W odpowiedzi przesłanej z Ministerstwa Środowiska czytamy m.in. że bóbr jest gatunkiem chronionym oraz jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby ograniczyć szkody wyrządzane przez bobry. Zostaliśmy, więc z problemem sami. Zgodnie z sugestiami pana radnego przygotowany został wstępny apel Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego. Projekt ten będzie rozesłany do rozpatrzenia wszystkim komisjom stałym rady powiatu.
Starosta odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Jacka Szczepankiewicza powiedział, że część swej wypowiedzi na ten temat poruszył już w wystąpieniu rekomendującym budżet na rok przeszły. Dwa tygodnie temu uczestniczył on w konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, gdzie to ogłoszone zostały kryteria dotyczące oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę drogową. Mówca powiedział, że w jego odczuciu przedstawione na tym spotkaniu parametry oceny wniosków nie do końca są adekwatne do infrastruktury drogowej. Ponadto określone zostały kryteria dochodowości samorządów gminnych, im większy dochód tym mniej punktów w ocenie. Do końca tego tygodnia Powiatowy Zarząd Dróg ma sporządzić analizę symulacyjną dotyczącą oceny poszczególnych odcinków dróg w każdej z gmin naszego powiatu, aby zobrazować szanse na pozyskanie dofinansowania z PROW-u.
W kwestii drugiej interpelacji tyczącej się odrośli drzew przy drodze powiatowej to mówca zapewnił, że sprawa ta zostanie pozytywnie wykonana.

Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odnosząc się do pytania zgłoszonego przez radnego Waldemara Miernika powiedziała, że kontraktowanie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej winno się zakończyć z datą 30 listopada, chyba że podmioty wspólnie postanowią inaczej. Wszystkie podmioty lecznicze z terenu naszego województwa podpisały porozumienie o przedłużeniu negocjacji do 30 grudnia. Pod koniec grudnia tj. 22, 23 grudnia udało się podpisać protokoły w których wszystkie zakresy zostały uzgodnione, nie określone zostały jako protokoły rozbieżności. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ w Słupcy uzgodnił w trzech zakresach tj. działalność lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i tzw. pomoc doraźna (izba przyjęć, „wieczorynka”, ratownictwo medyczne). Tylko w  zakresie izby jest przestawiona umowa do podpisu, która jest zakontraktowana na pół roku, a wysokość kontraktu jest niewiększa niż w roku 2015. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że nieubezpieczeni pacjenci umniejszają wartość kontraktu (kontrakt ryczałtowy). Od 2012 roku nie było podwyższenia wartość punktu, który wynosi 52 zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – otrzymano na ten cel więcej środków, co było spowodowane podpisaniem w grudniu nowego kontraktu na kolonoskopię. Mówczyni poinformowała, że po wielu negocjacjach udało się uzyskać wysokość kontraktu na 2016 rok na poziomie roku bieżącego, natomiast różny co do zakresu
w ramach całego szpitala.      
  

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady u progu 2016 roku życzył wszystkim obecnym powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, a Powiatowi, który jest naszym wspólnym dobrem, życzył jak najwięcej sukcesów. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

       Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb