Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 listopada 2015 r.

BR.0002.8.2015

Protokół nr XI/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:35.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy są obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
30 października 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
14. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z X sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

P u n k t  7

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący Rady poinformował, że na prośbę radnego Waldemara Miernika została przygotowana informacja dotycząca kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, którą wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

Radny Waldemar Miernik – podziękował za uzupełnienie rozpatrywanej informacji o zestawienie poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych z ostatnich 3 lat, gdyż daje to doskonałe porównanie poniesionych nakładów finansowych na przestrzeni ostatnich lat.


Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  8

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa również tę informację przyjęła bez zastrzeżeń.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 94, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 100.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik – odnosząc się do planowanej budowy chodnika w Przybrodzinie za kwotę 16 824 zł. zapytał, czy jest zasadność przeznaczać obecnie środki na ten chodnik, skoro w roku przyszłym planowana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Powidz – Przybrodzin, co jest znacznie większą inwestycją? Mówca zasugerował, że może lepiej byłoby zaplanowane środki pozostawić na rok przyszły, aby wykonać ten „ważniejszy” chodnik.  

Pan Starosta odpowiedział, że w związku z powstałymi w PZD rezerwami środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wystąpiono do wszystkich gmin powiatu z propozycją wspólnego przeprowadzenia inwestycji budowy chodników. To w gestii wójtów gmin leżało wskazanie, który w danej gminie chodnik będzie realizowany. Wójt Gminy Powidz wskazał chodnik w Przybrodzinie w kierunku Wylatkowa, jako zadanie priorytetowe. Natomiast, jeśli chodzi o planowaną budowę chodnika przy drodze Powidz – Przybrodzin to w 2016 roku ze wspólnych środków gminy i powiatu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, a rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiłoby w roku 2017. Mówca dodał, że w przyszłym roku czynione będą również starania w celu zbycia tej drogi, gdyż w świetle przepisów winna być to droga wojewódzka lub krajowa.      

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy jednogłośnie go przyjęła.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że również Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak –powiedziała, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.

Przewodniczący Komisji na których był rozpatrywany ten projekt uchwał tj. Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji poinformowali, że członkowie komisji pozytywnie wyrazili się na temat wyżej wymienionego projektu uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  14

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym szanowni radni otrzymali projekt budżetu powiatu słupeckiego na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025 i zaproszenia na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. Posiedzenia komisji odbędą się w przyszłym tygodniu.

Radny Waldemar Miernik – pochwalił stronę internetową powiatu, która obecnie codziennie jest aktualizowana, pojawiają się na niej na bieżąco wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem powiatu. Radny zapytał również jak wygląda aktualna sytuacja ze szpitalem, jak rozmowy z gminami odnoście dofinansowania rozbudowy bloku operacyjnego?


Pan Mariusz Roga – odpowiedział, że walka o szpital trwa i trwać będzie jeszcze długo. Obecnie pani Dyrektor szpitala jest w Poznaniu, gdzie bierze udział w szkoleniu w zakresie systemu wspomagania decyzji oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia przedstawi „nasze” warunki na jakich szpital słupecki byłby skłonny kontrakt podpisać. NFZ przedstawił warunki, że kto do 30 listopada br. nie podpisze kontraktu będzie miał wypowiedzianą umowę i po upływie 3 miesięcy zostaną ogłoszone nowe konkursy na świadczenia, które dotychczas były realizowane w tych placówkach. Na ostatnim spotkaniu z panią Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego NFZ podczas Konwentu Starostów po raz kolejny pani Dyrektor powiedziała nieprawdę, że większość szpitali już kontrakty podpisała. Żaden powiatowy szpital takiego kontraktu nie podpisał. Wypracowane wspólne stanowisko wszystkich powiatów w sprawie kontraktów zostało przekazane do Oddziału Wielkopolskiego NFZ, do NFZ w Warszawie i do Ministerstwa Zdrowia. Postawiono w tym stanowisku trzy warunki tj. wzrost wartości kontraktu o 25 %, zrównoważenie stawki dla „izb przyjęć” takiej samej jak dla SOR-u i podniesienie wartości punktu, który od czterech lat nie został zmieniony. Mówca powiedział, że na dzień dzisiejszy szpital słupecki na lecznictwo szpitalne na rok 2016 nie posiada podpisanego kontraktu. Natomiast w kwestii planowanej rozbudowy szpitala i partycypacji w jej kosztach gmin z terenu powiatu, mówca powiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy, wczoraj np. uczestniczył on w sesji Rady Gminy w Powidzu i może stwierdzić coraz większe zrozumienie w temacie. Mówca zapewnił, że uda się z tematem partycypacji w kosztach na sesje wszystkich rady gmin z terenu naszego powiatu. Obecnie przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy.         


P u n k t  17

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb
 

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 listopada 2015 r.

BR.0002.8.2015

Protokół nr XI/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:35.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy są obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
30 października 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
14. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z X sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

P u n k t  7

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący Rady poinformował, że na prośbę radnego Waldemara Miernika została przygotowana informacja dotycząca kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, którą wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

Radny Waldemar Miernik – podziękował za uzupełnienie rozpatrywanej informacji o zestawienie poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych z ostatnich 3 lat, gdyż daje to doskonałe porównanie poniesionych nakładów finansowych na przestrzeni ostatnich lat.


Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  8

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa również tę informację przyjęła bez zastrzeżeń.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 94, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 100.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik – odnosząc się do planowanej budowy chodnika w Przybrodzinie za kwotę 16 824 zł. zapytał, czy jest zasadność przeznaczać obecnie środki na ten chodnik, skoro w roku przyszłym planowana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Powidz – Przybrodzin, co jest znacznie większą inwestycją? Mówca zasugerował, że może lepiej byłoby zaplanowane środki pozostawić na rok przyszły, aby wykonać ten „ważniejszy” chodnik.  

Pan Starosta odpowiedział, że w związku z powstałymi w PZD rezerwami środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wystąpiono do wszystkich gmin powiatu z propozycją wspólnego przeprowadzenia inwestycji budowy chodników. To w gestii wójtów gmin leżało wskazanie, który w danej gminie chodnik będzie realizowany. Wójt Gminy Powidz wskazał chodnik w Przybrodzinie w kierunku Wylatkowa, jako zadanie priorytetowe. Natomiast, jeśli chodzi o planowaną budowę chodnika przy drodze Powidz – Przybrodzin to w 2016 roku ze wspólnych środków gminy i powiatu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, a rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiłoby w roku 2017. Mówca dodał, że w przyszłym roku czynione będą również starania w celu zbycia tej drogi, gdyż w świetle przepisów winna być to droga wojewódzka lub krajowa.      

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy jednogłośnie go przyjęła.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że również Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak –powiedziała, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.

Przewodniczący Komisji na których był rozpatrywany ten projekt uchwał tj. Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji poinformowali, że członkowie komisji pozytywnie wyrazili się na temat wyżej wymienionego projektu uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  14

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym szanowni radni otrzymali projekt budżetu powiatu słupeckiego na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025 i zaproszenia na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. Posiedzenia komisji odbędą się w przyszłym tygodniu.

Radny Waldemar Miernik – pochwalił stronę internetową powiatu, która obecnie codziennie jest aktualizowana, pojawiają się na niej na bieżąco wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem powiatu. Radny zapytał również jak wygląda aktualna sytuacja ze szpitalem, jak rozmowy z gminami odnoście dofinansowania rozbudowy bloku operacyjnego?


Pan Mariusz Roga – odpowiedział, że walka o szpital trwa i trwać będzie jeszcze długo. Obecnie pani Dyrektor szpitala jest w Poznaniu, gdzie bierze udział w szkoleniu w zakresie systemu wspomagania decyzji oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia przedstawi „nasze” warunki na jakich szpital słupecki byłby skłonny kontrakt podpisać. NFZ przedstawił warunki, że kto do 30 listopada br. nie podpisze kontraktu będzie miał wypowiedzianą umowę i po upływie 3 miesięcy zostaną ogłoszone nowe konkursy na świadczenia, które dotychczas były realizowane w tych placówkach. Na ostatnim spotkaniu z panią Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego NFZ podczas Konwentu Starostów po raz kolejny pani Dyrektor powiedziała nieprawdę, że większość szpitali już kontrakty podpisała. Żaden powiatowy szpital takiego kontraktu nie podpisał. Wypracowane wspólne stanowisko wszystkich powiatów w sprawie kontraktów zostało przekazane do Oddziału Wielkopolskiego NFZ, do NFZ w Warszawie i do Ministerstwa Zdrowia. Postawiono w tym stanowisku trzy warunki tj. wzrost wartości kontraktu o 25 %, zrównoważenie stawki dla „izb przyjęć” takiej samej jak dla SOR-u i podniesienie wartości punktu, który od czterech lat nie został zmieniony. Mówca powiedział, że na dzień dzisiejszy szpital słupecki na lecznictwo szpitalne na rok 2016 nie posiada podpisanego kontraktu. Natomiast w kwestii planowanej rozbudowy szpitala i partycypacji w jej kosztach gmin z terenu powiatu, mówca powiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy, wczoraj np. uczestniczył on w sesji Rady Gminy w Powidzu i może stwierdzić coraz większe zrozumienie w temacie. Mówca zapewnił, że uda się z tematem partycypacji w kosztach na sesje wszystkich rady gmin z terenu naszego powiatu. Obecnie przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy.         


P u n k t  17

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb