Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 września 2015 r.

BR.0002.6.2015

Protokół nr IX/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 września 2015 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 16:20.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Koninie postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2015 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego - Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 1 - Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przyczyną wygaśnięcia mandatu było pisemne zrzeczenie się mandatu.
W związku z tym, dnia 27 sierpnia 2015 roku od Komisarza wpłynęło postanowienie, które stwierdziło, iż w skład Rady Powiatu Słupeckiego wstępuje pani Barbara Wojtkowiak. Jest to kandydatka z tej samej listy, która
w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskała kolejno najwyższą listę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.
Przewodniczący poprosił radną o powstanie i wypowiedzenie treści ślubowania.

Radna Barbara Wojtkowiak złożyła ślubowanie w następującej treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Przewodniczący Rady złożył pani Barbarze Wojtkowiak gratulacje
i stwierdził, że objęła ona mandat radnej Rady Powiatu Słupeckiego.

P u n k t  3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu. W związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady Powiatu, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punk 17 zaproponował - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 79.
Mówca zapytał, czy w sprawie porządku obrad są inne wnioski?

W związku z brakiem innych propozycji do porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.
3.    Stwierdzenie quorum.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 25 czerwca 2015 roku.
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
10.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.
11.    Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
12.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego
za I półrocze 2015 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  5
Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła protokół Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  6
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik  - poprosił o dokładniejsze wytłumaczenie odmowy w stosunku do Gminy Strzałkowo w sprawie zwolnienia z opłaty mieszkańców wymieniających prawa jazdy. Mówca dodał, że o ile się orientuje to Gmina Strzałkowo wnioskowała o zwolnienie z opłat tylko tych mieszkańców, którzy mieszkają na terenach ulic, które mają być objęte zmianą nazwy. Nie rozumie on, skąd ma być uszczuplenie dochodów powiatu skoro Ci mieszkańcy w innym przypadku tych dokumentów by nie wymieniali?   
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest w posiadaniu opinii prawnej w tym temacie, którą bardzo chętnie radnemu udostępni. Uchwała odnosiłaby się tylko do wybranej części mieszkańców naszego powiatu. Z opinii radców prawnych wynika, że takie zwolnienie można byłoby zastosować jeśli obowiązywałoby dla całej populacji mieszkańców naszego powiatu. Rada Powiatu jest władna podejmować takie decyzje w momencie, kiedy fakt już zaistniał, zwolnić z opłaty można tylko tego, kto takiej opłacie podlega. Umniejszenie budżetu powiatu polegałoby na tym, że każdy dokument który wydajemy w wydziale komunikacji powiat zamawia i za jego wyprodukowanie ponosi opłaty, jeśli nie byłoby rekompensaty za tę poniesioną opłatę to o tyle jest pomniejszony budżet.
 
Radny Ignacy Maroszek - zapytał, czy obecnie w kompetencji Starosty będzie dysponowanie transportem osobowym, jeśli tak to przypomniał o niejednokrotnie zgłaszanym przez niego połączeniu komunikacyjnym Powidz - Słupca.  
Pan Mariusz Roga - powiedział, że od 1 stycznia 2017 r. organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu będzie wyłączną kompetencją samorządu powiatowego. Zgodnie z zapisami tej ustawy pewne czynności przygotowawcze muszą już teraz być wykonane, m.in. ogłoszenie zamiaru powierzenia transportu zbiorowego zewnętrznym firmom zajmującym się tą dzielnością.
  
P u n k t  7
Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

  • radny Jacek Szczepankiewicz - w imieniu mieszkańców Gminy Ostrowite wnioskował o ponowne wprowadzenie do realizacji budżetu 2016 roku kapitalnego remontu drogi Siernicze Małe w kierunku Budzisławia.
Kolejna interpelacja dotyczyła budowy drogi w miejscowości Mieczownica w porozumieniu z Firmą Konspol; przy okazji budowy tej drogi naprawa barierki wzdłuż stawu.

  • radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców miejscowości Niezgoda wnioskowała, aby na wysokości ich miejscowości na odcinku drogi Strzałkowo - Powidz ustawić znak „zakaz wyprzedzania".
W imieniu mieszkańców Kątów radna wnioskowała o zebranie poboczy.
Kolejna interpelacja, dotyczyła ustawienia lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Kamień na odcinku drogi Koszuty - Kazimierz Biskupi.
Radna wnioskowała o modernizację drogi Cienin Perze - Cienin Zaborny.

  • radna Iwona Buśkiewicz - wnioskowała o zamontowanie lustra na ulicy Traugutta przy wyjeździe z drogi od pawilonu „Hermes", z uwagi na znajdujący się tam parking, gdzie zaparkowane tam samochody w znacznym stopniu utrudniają wyjazd.

P u n k t  8
Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że informację o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala przedstawiała na ostatniej sesji Rady i niewiele się od tego czasu zmieniło.
Następnie mówczyni przedstawiła prezentację obrazującą perspektywy dalszego funkcjonowania szpitala, która była już przestawiana na spotkaniu Marszałka Sejmu pana Eugeniusza Grzeszczaka i pana Starosty z wójtami i burmistrzami na terenu naszego powiatu. Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że samorząd powiatowy stoi obecnie przed wyzwaniem jakiego w 17-letniej historii samorządu nie było, mianowicie przed koniecznością rozbudowy szpitala, dla którego powiat jest organem założycielskim. Mówca powiedział, że równolegle z działaniami o których była mowa podczas spotkania z wójtami i burmistrzami przystąpiono do poszukania firmy projektowej, która przygotowała koncepcję projektową rozbudowy szpitala oraz prowadzone są przez pana Skarbnika rozmowy z bankami na temat możliwości zaciągnięcia kredytu przez powiat. Po wstępnych szacunkach można stwierdzić, że powiat jest w stanie „udźwignąć" kredyt w wysokości 15 mln zł.  Wiedząc, że inwestycja będzie kosztowała 27 mln zł. brutto wystąpiono do samorządów gminnych o wsparcie rozbudowy szpitala w wysokości 12 mln zł. Nie tylko sam kredyt bankowy miałby służyć pokryciu tego zadania inwestycyjnego, ponieważ równolegle szukane są cząstkowe środki finansowe, które pozwolą zminimalizować potrzebę kredytowania. Na dzień dzisiejszy znaleziony został Program „Lemur" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w którym można otrzymać pożyczkę, gdzie część z niej może być umorzona i stanie się dotacją. Znaleziono Program „Kawka", który dotyczy poprawy jakości powietrza, poprzez zastosowanie elementów, które nie będą negatywne oddziaływały na środowisko. Znaleziono inicjatywy obywatelskie służące ograniczeniu antropopresji, czyli szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Pan Starosta poinformował, że obecnie pani Dyrektor Wiśniewska uczestniczy w sesjach Rad Gmin, celem przedstawienia koncepcji rozbudowy szpitala, zwracając się tym samym o wsparcie finansowe w tym zakresie. 

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

Radny Waldemar Miernik - zapewnił, że w radnych opozycji będzie pełne wsparcie w kwestii rozbudowy szpitala. Mówca stwierdził jednak, że w sprawie partycypacji gmin w kosztach rozbudowy szpitala pan Starosta jest optymistą, on po przeprowadzonych kilkudziesięciu rozmowach z włodarzami gmin
i radnymi jest raczej sceptykiem. Radny zapytał, czy pan Starosta i Zarząd Powiatu posiada jakich plan „B"?
Pan Starosta odpowiedział, że zdolność zachowania płynności finansowej powiatu byłaby utracona zaciągając wyższy kredyt niż się obecnie planuje, czyli 15 mln zł. Przedstawiane przez radnego informacje są zapewne pokłosiem wywoływanych przedwcześnie komentarzy i oceny sytuacji bez posiadania danych przedstawianych dzisiaj i na sesjach rad gmin przez panią dyrektor szpitala. Obecnie dobrze byłoby przekazywać obiektywną prawdę, która jest uzgodniona w instytucjach finansowych, biurze projektowym i funduszach, które mogą powiatowi pomóc pozyskaniu środków finansowych.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, co środowisko medyczne mówi na temat tej inwestycji, czy jest projekt który zakłada budowę tańszego obiektu?
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie chciałby obecnie odpowiadać na to pytanie, ponieważ jeśli byłaby koncepcja na tańszy projekt to mogą pojawić się zarzuty, po co aż taki drogi projekt. Obecnie określone zostały pewne standardy, więc dobrze byłoby się ich trzymać, aby zachować wymagany poziom usług medycznych. 
Pani Iwona Wiśniewska - dodała, że przez ostanie dwa lata środowisko medyczne konsultowało rozbudowę szpitala.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy można w tej chwili mówić o jakichkolwiek terminach?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że jeśli uda się przed zatwierdzeniem budżetu powiatu na 2016 rok dokonać wiążących uzgodnień z gminami to wiosną przyszłego roku inwestycję będzie można rozpocząć. Mówca dodał, że w budżecie tegorocznym są już zagwarantowane środki finansowe na dokumentację techniczną.  
 
Radna Barbara Wojtkowiak - zapytała, czy po przeprowadzonych rozmowach pana Starosty i pani Dyrektor z samorządami gminnymi odczuwalne jest już jakieś zaangażowanie ze strony tych samorządów, współodpowiedzialność za podjęte przedsięwzięcie?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że po przeprowadzonych rozmowach odniósł wrażenie że jest ogromna troska i zrozumienie ze strony samorządów. Natomiast, istotą sprawy jest teraz wyjść z tym do środowisk lokalnych, gdyż jest jeszcze wiele rzecz do wyjaśnienia, wytłumaczenia. Mówca dodał, że dużo obiecuje sobie po wizytach pani dyrektor na sesjach rad gmin, ale również po posiedzeniu na początku października „Związku Gmin Powiatu Słupeckiego".

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że czytając ostatnio wywiad w lokalnej prasie z panem doktorek Przemysławem Niezbeckim odniósł wrażenie, że sprawy medyczne nie idą w szpitalu w tym kierunku co powinny. Chodzi o to, że słupeccy lekarze uważają, iż są zatrudniani lekarze z zewnątrz, którzy lepiej zarabiają. W związku z tym mówca zapytał, czy nie należałoby wreszcie powołać zastępcy dyrektora ds. medycznych?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedział, że przyjmuje do wiadomości wniosek tyczący się powołania dyrektora ds. medycznych. Natomiast, jeśli chodzi o pierwszy wniosek to ku zdziwieniu przyjmuje, iż sprawy medyczne, które według jednego z lekarzy są niezałatwione opierają się tylko o wynagrodzenie.
W szpitalu słupeckim pracują lekarze, którzy są lekarzami „naszego" szpitala niezależnie od tego gdzie zamieszkują.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
  
Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

W związku z brakiem głosów i pytań w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  10
Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.

Opinia Komisji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań
z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  11
Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin -powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie przyjęła informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  jednogłośnie zaakceptowała rozpatrywaną informację. 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego kolejno zabierając głos poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr SO-0953/4/6/Ko/2015 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
17 sierpnia 2015 r. wyrażającą opinię o przedstawionej przez Zarząd powiatu Słupeckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Opinia RIO w Poznaniu o rozpatrywanej informacji jest pozytywna. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja.

Radny Waldemar Miernik - z uwagi na to, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego dołączona jest również informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego szpitala zapytał, dlaczego w wykazie niezbędnych inwestycji nie ma ujętej budowy bloku operacyjnego?
Pan Mariusz Roga - zadeklarował, że od tej pory rozbudowa szpitala o nowy blok operacyjny będzie we wszystkich dokumentach ujmowana jako zadanie priorytetowe. 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 74, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 77.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz
z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 75, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 78.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr IX/53/2015 z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje nie zgłosiły uwag. 
Powodem zmiany uchwały jest przesłanie wersji roboczej statutu do publikacji. Na kolejnej sesji Rada podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/54/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Opinia Komisji.

Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.


P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu. Pani radna zadeklarowała udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, natomiast radny Dawid Hierowski zadeklarował chęć przynależności do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Na tą okoliczność został przygotowany stosowny projekt uchwały - druk na 79.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/56/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

    P u n k t  18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Starosta powiedział, że zdecydowana większość interpelacji zgłoszona na dzisiejszej sesji dotyczy ewentualnych zapisów w budżecie powiatu na rok przyszły; zgłoszone kwestie zostaną przekazane do odpowiednich komórek, gdzie na pewno Zarząd się nad nimi pochyli.


P u n k t  19

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jacek Szczepankiewicz - wnioskował, aby zastanowić się nad wypracowaniem stanowiska Rady Powiatu w sprawie rolników dotkniętych skutkami suszy, zwłaszcza często opóźniającą się procedurą szacowania szkód. Nie chodziłoby tu już o sezon obecny, lecz o konkretne stanowisko na przyszłość, aby Resort Rolnictwa inaczej traktował takie działania.


P u n k t  20

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb


 

 

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 września 2015 r.

BR.0002.6.2015

Protokół nr IX/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 września 2015 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 16:20.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Koninie postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2015 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego - Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 1 - Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przyczyną wygaśnięcia mandatu było pisemne zrzeczenie się mandatu.
W związku z tym, dnia 27 sierpnia 2015 roku od Komisarza wpłynęło postanowienie, które stwierdziło, iż w skład Rady Powiatu Słupeckiego wstępuje pani Barbara Wojtkowiak. Jest to kandydatka z tej samej listy, która
w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskała kolejno najwyższą listę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.
Przewodniczący poprosił radną o powstanie i wypowiedzenie treści ślubowania.

Radna Barbara Wojtkowiak złożyła ślubowanie w następującej treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Przewodniczący Rady złożył pani Barbarze Wojtkowiak gratulacje
i stwierdził, że objęła ona mandat radnej Rady Powiatu Słupeckiego.

P u n k t  3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu. W związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady Powiatu, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punk 17 zaproponował - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 79.
Mówca zapytał, czy w sprawie porządku obrad są inne wnioski?

W związku z brakiem innych propozycji do porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.
3.    Stwierdzenie quorum.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 25 czerwca 2015 roku.
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
10.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.
11.    Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
12.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego
za I półrocze 2015 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  5
Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła protokół Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  6
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik  - poprosił o dokładniejsze wytłumaczenie odmowy w stosunku do Gminy Strzałkowo w sprawie zwolnienia z opłaty mieszkańców wymieniających prawa jazdy. Mówca dodał, że o ile się orientuje to Gmina Strzałkowo wnioskowała o zwolnienie z opłat tylko tych mieszkańców, którzy mieszkają na terenach ulic, które mają być objęte zmianą nazwy. Nie rozumie on, skąd ma być uszczuplenie dochodów powiatu skoro Ci mieszkańcy w innym przypadku tych dokumentów by nie wymieniali?   
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest w posiadaniu opinii prawnej w tym temacie, którą bardzo chętnie radnemu udostępni. Uchwała odnosiłaby się tylko do wybranej części mieszkańców naszego powiatu. Z opinii radców prawnych wynika, że takie zwolnienie można byłoby zastosować jeśli obowiązywałoby dla całej populacji mieszkańców naszego powiatu. Rada Powiatu jest władna podejmować takie decyzje w momencie, kiedy fakt już zaistniał, zwolnić z opłaty można tylko tego, kto takiej opłacie podlega. Umniejszenie budżetu powiatu polegałoby na tym, że każdy dokument który wydajemy w wydziale komunikacji powiat zamawia i za jego wyprodukowanie ponosi opłaty, jeśli nie byłoby rekompensaty za tę poniesioną opłatę to o tyle jest pomniejszony budżet.
 
Radny Ignacy Maroszek - zapytał, czy obecnie w kompetencji Starosty będzie dysponowanie transportem osobowym, jeśli tak to przypomniał o niejednokrotnie zgłaszanym przez niego połączeniu komunikacyjnym Powidz - Słupca.  
Pan Mariusz Roga - powiedział, że od 1 stycznia 2017 r. organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu będzie wyłączną kompetencją samorządu powiatowego. Zgodnie z zapisami tej ustawy pewne czynności przygotowawcze muszą już teraz być wykonane, m.in. ogłoszenie zamiaru powierzenia transportu zbiorowego zewnętrznym firmom zajmującym się tą dzielnością.
  
P u n k t  7
Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

  • radny Jacek Szczepankiewicz - w imieniu mieszkańców Gminy Ostrowite wnioskował o ponowne wprowadzenie do realizacji budżetu 2016 roku kapitalnego remontu drogi Siernicze Małe w kierunku Budzisławia.
Kolejna interpelacja dotyczyła budowy drogi w miejscowości Mieczownica w porozumieniu z Firmą Konspol; przy okazji budowy tej drogi naprawa barierki wzdłuż stawu.

  • radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców miejscowości Niezgoda wnioskowała, aby na wysokości ich miejscowości na odcinku drogi Strzałkowo - Powidz ustawić znak „zakaz wyprzedzania".
W imieniu mieszkańców Kątów radna wnioskowała o zebranie poboczy.
Kolejna interpelacja, dotyczyła ustawienia lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Kamień na odcinku drogi Koszuty - Kazimierz Biskupi.
Radna wnioskowała o modernizację drogi Cienin Perze - Cienin Zaborny.

  • radna Iwona Buśkiewicz - wnioskowała o zamontowanie lustra na ulicy Traugutta przy wyjeździe z drogi od pawilonu „Hermes", z uwagi na znajdujący się tam parking, gdzie zaparkowane tam samochody w znacznym stopniu utrudniają wyjazd.

P u n k t  8
Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że informację o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala przedstawiała na ostatniej sesji Rady i niewiele się od tego czasu zmieniło.
Następnie mówczyni przedstawiła prezentację obrazującą perspektywy dalszego funkcjonowania szpitala, która była już przestawiana na spotkaniu Marszałka Sejmu pana Eugeniusza Grzeszczaka i pana Starosty z wójtami i burmistrzami na terenu naszego powiatu. Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że samorząd powiatowy stoi obecnie przed wyzwaniem jakiego w 17-letniej historii samorządu nie było, mianowicie przed koniecznością rozbudowy szpitala, dla którego powiat jest organem założycielskim. Mówca powiedział, że równolegle z działaniami o których była mowa podczas spotkania z wójtami i burmistrzami przystąpiono do poszukania firmy projektowej, która przygotowała koncepcję projektową rozbudowy szpitala oraz prowadzone są przez pana Skarbnika rozmowy z bankami na temat możliwości zaciągnięcia kredytu przez powiat. Po wstępnych szacunkach można stwierdzić, że powiat jest w stanie „udźwignąć" kredyt w wysokości 15 mln zł.  Wiedząc, że inwestycja będzie kosztowała 27 mln zł. brutto wystąpiono do samorządów gminnych o wsparcie rozbudowy szpitala w wysokości 12 mln zł. Nie tylko sam kredyt bankowy miałby służyć pokryciu tego zadania inwestycyjnego, ponieważ równolegle szukane są cząstkowe środki finansowe, które pozwolą zminimalizować potrzebę kredytowania. Na dzień dzisiejszy znaleziony został Program „Lemur" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w którym można otrzymać pożyczkę, gdzie część z niej może być umorzona i stanie się dotacją. Znaleziono Program „Kawka", który dotyczy poprawy jakości powietrza, poprzez zastosowanie elementów, które nie będą negatywne oddziaływały na środowisko. Znaleziono inicjatywy obywatelskie służące ograniczeniu antropopresji, czyli szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Pan Starosta poinformował, że obecnie pani Dyrektor Wiśniewska uczestniczy w sesjach Rad Gmin, celem przedstawienia koncepcji rozbudowy szpitala, zwracając się tym samym o wsparcie finansowe w tym zakresie. 

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

Radny Waldemar Miernik - zapewnił, że w radnych opozycji będzie pełne wsparcie w kwestii rozbudowy szpitala. Mówca stwierdził jednak, że w sprawie partycypacji gmin w kosztach rozbudowy szpitala pan Starosta jest optymistą, on po przeprowadzonych kilkudziesięciu rozmowach z włodarzami gmin
i radnymi jest raczej sceptykiem. Radny zapytał, czy pan Starosta i Zarząd Powiatu posiada jakich plan „B"?
Pan Starosta odpowiedział, że zdolność zachowania płynności finansowej powiatu byłaby utracona zaciągając wyższy kredyt niż się obecnie planuje, czyli 15 mln zł. Przedstawiane przez radnego informacje są zapewne pokłosiem wywoływanych przedwcześnie komentarzy i oceny sytuacji bez posiadania danych przedstawianych dzisiaj i na sesjach rad gmin przez panią dyrektor szpitala. Obecnie dobrze byłoby przekazywać obiektywną prawdę, która jest uzgodniona w instytucjach finansowych, biurze projektowym i funduszach, które mogą powiatowi pomóc pozyskaniu środków finansowych.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, co środowisko medyczne mówi na temat tej inwestycji, czy jest projekt który zakłada budowę tańszego obiektu?
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie chciałby obecnie odpowiadać na to pytanie, ponieważ jeśli byłaby koncepcja na tańszy projekt to mogą pojawić się zarzuty, po co aż taki drogi projekt. Obecnie określone zostały pewne standardy, więc dobrze byłoby się ich trzymać, aby zachować wymagany poziom usług medycznych. 
Pani Iwona Wiśniewska - dodała, że przez ostanie dwa lata środowisko medyczne konsultowało rozbudowę szpitala.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy można w tej chwili mówić o jakichkolwiek terminach?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że jeśli uda się przed zatwierdzeniem budżetu powiatu na 2016 rok dokonać wiążących uzgodnień z gminami to wiosną przyszłego roku inwestycję będzie można rozpocząć. Mówca dodał, że w budżecie tegorocznym są już zagwarantowane środki finansowe na dokumentację techniczną.  
 
Radna Barbara Wojtkowiak - zapytała, czy po przeprowadzonych rozmowach pana Starosty i pani Dyrektor z samorządami gminnymi odczuwalne jest już jakieś zaangażowanie ze strony tych samorządów, współodpowiedzialność za podjęte przedsięwzięcie?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że po przeprowadzonych rozmowach odniósł wrażenie że jest ogromna troska i zrozumienie ze strony samorządów. Natomiast, istotą sprawy jest teraz wyjść z tym do środowisk lokalnych, gdyż jest jeszcze wiele rzecz do wyjaśnienia, wytłumaczenia. Mówca dodał, że dużo obiecuje sobie po wizytach pani dyrektor na sesjach rad gmin, ale również po posiedzeniu na początku października „Związku Gmin Powiatu Słupeckiego".

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że czytając ostatnio wywiad w lokalnej prasie z panem doktorek Przemysławem Niezbeckim odniósł wrażenie, że sprawy medyczne nie idą w szpitalu w tym kierunku co powinny. Chodzi o to, że słupeccy lekarze uważają, iż są zatrudniani lekarze z zewnątrz, którzy lepiej zarabiają. W związku z tym mówca zapytał, czy nie należałoby wreszcie powołać zastępcy dyrektora ds. medycznych?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedział, że przyjmuje do wiadomości wniosek tyczący się powołania dyrektora ds. medycznych. Natomiast, jeśli chodzi o pierwszy wniosek to ku zdziwieniu przyjmuje, iż sprawy medyczne, które według jednego z lekarzy są niezałatwione opierają się tylko o wynagrodzenie.
W szpitalu słupeckim pracują lekarze, którzy są lekarzami „naszego" szpitala niezależnie od tego gdzie zamieszkują.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
  
Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

W związku z brakiem głosów i pytań w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  10
Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.

Opinia Komisji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań
z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  11
Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin -powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie przyjęła informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  jednogłośnie zaakceptowała rozpatrywaną informację. 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego kolejno zabierając głos poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr SO-0953/4/6/Ko/2015 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
17 sierpnia 2015 r. wyrażającą opinię o przedstawionej przez Zarząd powiatu Słupeckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Opinia RIO w Poznaniu o rozpatrywanej informacji jest pozytywna. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja.

Radny Waldemar Miernik - z uwagi na to, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego dołączona jest również informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego szpitala zapytał, dlaczego w wykazie niezbędnych inwestycji nie ma ujętej budowy bloku operacyjnego?
Pan Mariusz Roga - zadeklarował, że od tej pory rozbudowa szpitala o nowy blok operacyjny będzie we wszystkich dokumentach ujmowana jako zadanie priorytetowe. 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 74, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 77.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz
z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 75, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 78.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr IX/53/2015 z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje nie zgłosiły uwag. 
Powodem zmiany uchwały jest przesłanie wersji roboczej statutu do publikacji. Na kolejnej sesji Rada podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/54/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Opinia Komisji.

Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.


P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu. Pani radna zadeklarowała udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, natomiast radny Dawid Hierowski zadeklarował chęć przynależności do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Na tą okoliczność został przygotowany stosowny projekt uchwały - druk na 79.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/56/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

    P u n k t  18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Starosta powiedział, że zdecydowana większość interpelacji zgłoszona na dzisiejszej sesji dotyczy ewentualnych zapisów w budżecie powiatu na rok przyszły; zgłoszone kwestie zostaną przekazane do odpowiednich komórek, gdzie na pewno Zarząd się nad nimi pochyli.


P u n k t  19

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jacek Szczepankiewicz - wnioskował, aby zastanowić się nad wypracowaniem stanowiska Rady Powiatu w sprawie rolników dotkniętych skutkami suszy, zwłaszcza często opóźniającą się procedurą szacowania szkód. Nie chodziłoby tu już o sezon obecny, lecz o konkretne stanowisko na przyszłość, aby Resort Rolnictwa inaczej traktował takie działania.


P u n k t  20

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb