Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 maja 2015 roku

BR.0002.4.2015

 

Protokół nr VII/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 maja 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1600.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

8.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

14.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.       Wolne głosy i wnioski.

16.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, za jaki okres czasu nie płacono na użytkowanie pokoi w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzałkowie?

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że za 5 - 6 miesięcy.

Radny Tadeusz Krotoszyński - dodał, że być może gdyby umowa była inaczej sformułowana to po 3 miesiącach można byłoby ją wypowiedzieć.  

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ była mowa o sporze zbiorowym
w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją, wtedy znano mało szczegółów. Po dzisiejszej publikacji prasowej można stwierdzić, iż sytuacja się zaogniał. Mówca poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji w tej sprawie.
Kolejna interpelacja tyczyła się współpracy z gminami, mianowicie wspólnej budowy krytej pływalni, ścieżki rowerowej Słupca - Giewartów i kupna karetki pogotowia dla słupeckiego szpitala. Radny poprosił Starostę o ocenę współpracy z gminami i którą ze wspólnych inwestycji jesteśmy w stanie zrealizować w tej kadencji?

   

P u n k t  7

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

 

Opinia Komisji:

 

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu zapoznała się z omawianą informacją i po wysłuchaniu wyjaśnień pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jednogłośnie ją przyjęła.

 

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na stronie 14 informacji  podany jest miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie, jest to 4 216 zł.; czy ta kwota wynika z jakiś regulacji do jakiej wysokości koszty mogą być poniesione, czy jest ona wynikiem autentycznie poniesionych kosztów? Radny zapytał, ile z tej kwoty przeznaczane jest na dziecko, a ile na utrzymanie budynku, wynagrodzeń dla pracowników? Kolejne pytanie tyczyło się Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdzie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 550 zł. czyli jest niższy od kosztu w ośrodku w Kosewie, z czego to wynika? Mówca zapytał również o rozbieżności w wysokości utrzymania jednego pensjonariusza w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu, czy w tym zakresie są określone limity, jeśli tak, to kto je ustala?

 

Pan Starosta odpowiedział, że średni koszt utrzymania pensjonariusza w każdej placówce pomocy społecznej obliczany jest na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych w roku ubiegłym, zatwierdzonych przez wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, ogłoszony w dzienniki urzędowym województwa wielkopolskiego i on jest obowiązujący na kolejny rok budżetowy. Stawki te są zróżnicowane, nie ma dwóch podobnych placówek, posiadających tę samą stawkę. Różnice wynikają z wielu aspektów m.in. stanu bazy w jakiej dana placówka się mieści, standardów jakimi winny odpowiadać obiekty. Mówca powiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć jakie są proporcje podziału kwoty 4 216 zł. dziecko/utrzymanie placówki i koszty osobowe.   

 

Wobec wyczerpanie tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

 

P u n k t  8

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2014 na druku nr 41 i sprawozdanie finansowe na druku nr 44.  Mówca zaproponował, aby ten punkt porządku obrad realizować w następujący sposób:

 

1)       przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

2)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,

3)       przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady dotyczących oceny wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 r.,

4)       dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego  za 2014 rok stanowi załącznik nr 6, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący powiedział, że uchwałę  Nr SO -0954/30/6/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 45. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna, wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

 

W dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad swe opinie przestawili Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 9 , 10 , 11 , 12 i 13 do niniejszego protokołu.

 

Dyskusja:

 

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że na nasz budżet wpływ ma fatalna polityka państwa wobec samorządów, radny to rozumie. Nie rozumie jednak uległości władz powiatu wobec rządu w którym mają przecież swe odzwierciedlenie. Skoro rząd gnębi samorządy to prosiłby on o bardziej odważne inicjatywy i nękanie władz centralnych potrzebami i spostrzeżeniami z naszego powiatu.

Radny powiedział, że jest pod wrażeniem sprawnej realizacji ubiegłorocznego budżetu, matematycznie nie można mieć zastrzeżeń. Pan Starosta wspomniał o środkach pozyskanych z zewnątrz. Jest jednak małe „ale" - nic nie zrobiono w sprawie pozyskania dodatkowych pieniędzy na inwestycje z pomysłu o którym ma mówca wrażenie Zarząd Powiatu zapomniał - pozyskiwanie pieniędzy ze służebności za przesył mediów w drogach powiatowych. Mówca zaapelował, aby w latach przyszłych Powiat sprawiedliwe dbał o wszystkie gminy. Mając na względzie wszystkie przedstawione uwagi radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się od głosy udzielając Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium.     

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgadza się z sugestią, zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ujętą w uchwale Składu Orzekającego Izby, aby Komisja Rewizyjna przekazywała Radzie Powiatu informacje nie tylko o zagadnieniach poddanych kontroli, ale przede wszystkim o zakresie kontroli poszczególnych zagadnień i ustaleniach dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych z kontroli określonych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. 

 

W dalszej części obrad  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/35/2015  z dnia 22 maja 205 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

 

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

3) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
6 maja 2015 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb  powiedział, że uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
16 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 61. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego
za 2014 rok.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/36/2015
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Przewodniczący Rady odczytał treść podjętej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 50, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 59.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/37/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 651, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 60.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr VII/38/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje zgłosiły uwagi do jego projektu w związku z tym projekt wrócił ponownie pod obrady Komisji Statutowej celem rozpatrzenia proponowanych zmian.

 

Radny Mariusz Król - Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu
11 maja br. rozpatrywała wnioski zgłoszone przez Komisję Rolnictwa, w związku z czy zostały zmienione zapisy kilku paragrafów tj. § 11 ust.2 otrzymał nowe brzmienie: „Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że każdy radny powstaje i odczytuje treść ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg"", natomiast § 21 ust. 4 poszerzono o zapis „Dopuszcza się komunikację z radnymi w formie elektronicznej." Są to dwie dodatkowe zmiany, które komisja przyjęła na swym ostatnim posiedzeniu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, czy zapis § 11 ust. 1 pkt 2 jest wystarczający, gdyż jest w nim mowa tylko o stwierdzeniu liczby radnych obecnych na sesji, a nie ma zapisu tyczącego się stwierdzenia quorum, czy prawomocności obrad? Czy w świetle stwierdzenia tylko liczby radnych, Rada będzie mogła kontynuować obrady?

 

Pan Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu odpowiedział, że komisja statutowa wyszła z takiego założenia, żeby stwierdzić quorum najpierw należy radnych policzyć. Zgodnie z interpretacją radcy prawnego określenie liczby radnych obecnych na sesji jest jednoznaczne ze stwierdzeniem quorum.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VII/39/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjecie 6 uchwał w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".

 

 • Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe „PRINT" Sp. z o.o.

 

Pan Mariusz Roga - Przewodniczący Kapituły uzasadniając wniosek o przyznanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. powiedział, że jest ono wydawcą Gazety Słupeckiej od 3 września 1989 roku, najstarszego tygodnika ukazującego się w rejonie słupeckim. Gazeta ta, wyszła naprzeciw potrzebą społeczeństwa lokalnego informując o bieżących wydarzeniach. Jest to swego rodzaju nośnik o tradycjach i historii ludzi ziemi słupeckiej i wydarzeń, które na tym terenie miały swoje miejsce. Jest to także inicjator wielu ciekawych pożytecznych pomysłów w środowisku lokalnym, oddziałuje w sferze spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, politycznych i sportowych. Od kilku lat Gazeta jest organizatorem plebiscytu Słupczanin Roku, w którym nagradza ludzi, którzy wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu.

Zarówna Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o.

Rada Powiatu jednogłośnie - 14 głosami (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr VII/40/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

 • Firma Konspol Bis Sp. z o.o. Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

 

Pan Starosta - powiedział, że Firma P.P.H.U Konspol Bis z o.o. rozpoczęła działalność w 1994 roku. Grupa Konspol do której należy Konspol Bis Sp. z o.o. jest wyjątkowo atrakcyjna dla klientów, ponieważ oferuje szeroki asortyment produktów z kurczaka od świeżego mięsa do najbardziej przetworzonych produktów delikatesowych z własną dostawą na obszarze całej Polski. Kluczowymi odbiorcami są odbiorcy specjalistyczni (Gerber), odbiorcy cateringowi (KFC, McDonald's, IKEA, SPHINX, hotele i sieci restauracji), sieci hipermarketów (LIDL, TESCO) oraz sklepy i hurtownie. Grupa Konspol eksportuje swoje towary do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, Szwajcarii, Niemiec, Francji, krajów skandynawskich. Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych prze Grupę Konspol produktów są prestiżowe nagrody i wyróżnienia otrzymane na szeregu Międzynarodowych Targów i Konkursów. Firma na stałe wrosła w słupecki krajobraz, stała się rozpoznawalną marką. To liczący się w naszym mieście pracodawca, zatrudniający ponad 800 osób. Firma zawsze chętnie sponsoruje inicjatywy ze strony placówek oświatowych, klubów, organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu.      

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Firmy Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/41/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Maciej Tomasz Chojnacki

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Maciej Chojnacki jest znanym słupeckim notariuszem, ale również dowódcą Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oddział terenowy w Koninie z siedzibą w Trójce. Pan Rotmistrz to inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, historycznym i państwowym. Nie ulega wątpliwości, że obecność szwadronu jazdy na uroczystościach, których organizatorem był samorząd powiatowy w bardzo barwny sposób podnosiły ich rangę. Pan Maciej Chojnacki często sponsorował imprezy powiatowe i miejskie, takie jak: Wawrzynki Słupeckie, czy kampanię społeczną „Słupca - Dzieciom". Jest On wielkim miłośnikiem koni, odznaczonym Złotą Odznaką Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/42/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak

 

Pan Starosta powiedział, że gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, promocji 1987. W 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, a w 2001 studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył kurs specjalistyczny dla pilotów na samolot CASA C-295M, a w 2006 roku kurs specjalistyczny Starszych Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Lotnictwem.  W dniu 3 lutego 2014 roku objął obowiązki Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uzasadnieniem tego wniosku jest „nowe otwarcie" we współpracy samorządu powiatowego oraz innych okolicznych samorządów z 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego. Przykładem jest podpisanie porozumienia i rzeczywiste realizowanie programów edukacyjnych, gdzie „nasza" młodzież
z klasy specjalistycznej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy o profilu logistycznym realizuje zajęcia na terenie 33 Bazy Lotnictwa w Powidzu. Przyjście do Powidza gen. Jemielniaka spowodowało finalne zakończenie sprawy bezpieczeństwa lotów przez redukcję zwierzyny na terenie lotniska
w Powidzu. 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego włącza się w organizację wielu przedsięwzięć realizowanych przez samorząd powiatowy m.in. „Regat
na Powitanie Wakacji". Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka, na Zarządzie Powiatu jeden z członków wstrzymał się od głosu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka.

 Rada Powiatu na stan 17 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 3 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

 •  Pan Andrzej Słowiński

 

Pan Starosta powiedział, że pan Andrzej Słowiński swoją działalność artystyczną na terenie gminy Zagórów i powiatu słupeckiego rozpoczął w 1974 roku współtworząc zespół muzyczny Grupa Zagórowska. W 2000 roku pan Andrzej Słowiński stał się jednym z pomysłodawców i współzałożycieli chóru Cantabille stanowiącego częściową kontynuację dorobku artystycznego Grupy Zagórowskiej. W 2010 roku chór mieszany Cantabille uległ podziałowi na chór męski i żeński, w ten sposób powstał chór męski Quarta. Do dnia dzisiejszego chór dał około 200 koncertów. Współpracuje z poznańskimi chórami mieszanymi, Zespołem Akordeonistów w Koninie, a także z Rychwalską Orkiestrą Dętą Quantum. Dwukrotnie uświetnił wokalnie msze święte transmitowane na cały świat przez TV Polonia. W celu podnoszenia swojego poziomu artystycznego zespół utrzymuje stały kontakt z chórmistrzem UAM w Poznaniu prof. Andrzejem Ryłko. W swoim dorobku artystycznym chór posiada płytę i teledysk „Zagórowskie tango". Obecnie chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Dorobek artystyczny pana Andrzeja Słowińskiego jest dla gminy Zagórów i powiatu słupeckiego niezwykle cenny
i wyjątkowy. Swoją pasją, talentem i zaangażowaniem reprezentuje nasz teren na wielu uroczystościach państwowych, religijnych oraz imprezach okolicznościowych, uświęcając ich przebieg. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Andrzeja Słowińskiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Andrzeja Słowińskiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Waldemar Matuszak

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Waldemar Matuszak ukończył w 1990 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku wychowanie muzyczne. Swoją przygodę z działalnością kulturalną pan Matuszak rozpoczął w 1984 roku jako współzałożyciel znanego na terenie Powiatu Słupeckiego Zespołu Ludowego „Trąbczynianki". Prowadził również Zespół Wokalny Polskiego Związku Niewidomych w Koninie i Zespół Ludowy „Brzezinianki" z Brzeżna k. Konina przez okres 3 lat. Od 2000 roku jest on dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Quarta i na tym polu jego dorobek artystyczny przedstawia się niezwykle bogato. Na swoim koncie chór posiada wydana płytę wraz z teledyskiem „Zagórowskie tango". Ostatnio chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Pan Waldemar Matuszak należy do grupy ludzi wrażliwych, kochających muzykę i śpiew dla których muzyczne hobby stało się życiową pasją zasługującą na szczególne uznanie. W roku bieżącym chór Quarta obchodził będzie 15 - lecie  istnienia. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Waldemara Matuszaka
i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Waldemara Matuszaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Mariusz Król.

 

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Starosta - powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji tyczące się drogownictwa zostały państwu radnym przesłane na piśmie. Mówca zdaje sobie sprawę, że nie są one w pełni satysfakcjonujące, ale nie pozwala na to szczupłość środków finansowych. Dosyć oszczędzająca nas aura w pierwszych trzech miesiącach tego roku pozwoli optymistyczniej popatrzeć na wykonanie kilku przedsięwzięć bieżącego utrzymania dróg, bądź drobniejszych zadań inwestycyjnych.

Mówca powiedział, że jeśli chodzi o odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji, to w temacie współpracy z gminami i wspólnych inwestycji odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Natomiast na pytanie tyczące się sporu zbiorowego pomiędzy pielęgniarkami ze szpitala, a dyrekcją odpowiedzi udzieli pani dyrektor szpitala. 

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - odnosząc się do przesłanej mu odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji powiedział, że dopiero w ostatnim akapicie przebija się nutka optymizmu. Radny przyznał, że koszt związane z budową chodnika Strzałkowo - Sierakowo istotnie są bardzo wysokie.

Mówca zapytał, czy są jakieś szanse na przekazanie własności drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego?

Radny zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg poprosił o wyprofilowanie dróg w Brudzewie na moście i w Oleśnicy, są tam niebezpieczne dla ruchu zaniżenia nawierzchni.

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że niebezpieczne, newralgiczne miejsca na drogach niezwłocznie są naprawiane, więc i te w Brudzewie i Oleśnicy zostaną w miarę możliwości usunięte.

Jeśli natomiast chodzi o przekazanie drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego to nieustannie czynione są starania przez niego, Marszałka Eugeniusza Grzeszczaka, generała Mirosława Jemielniaka, aby pomyślnie sfinalizować tę sprawę.      

 

Radny Jacek Szczepankiewicz - podziękował za naprawę drogi w kierunku Giewartowa, naprawę ubytku drogi obok posesji państwa Wiatrowskich. Mówca poprosił o zadbanie o drogę w kierunku Brzozogaju ze względu na uczęszczające tam dzieci.

 

Obrady opuściła radna Anna Kusiołek.

 

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika, tyczącą się sporu zbiorowego w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją przytoczyła kilka faktów zamieszczonych dziś w jednej z lokalnych gazet: po pierwsze to uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2014 roku zapadła decyzja, aby rozpoczynać składanie postulatów, które są ogólnopolskie w całym kraju, postulaty te dotyczyły głównie poprawy warunków pracy i płacy oraz gwarancji pracy i płacy. Te postulaty w lutym 2015 roku porozumieniem związków zawodowych, które działają w naszym szpitalu zostały złożone do dyrekcji szpitala. Rada Społeczna SP ZOZ została o tych postulatach powiadomiona. Konsekwencją niespełnienia złożonych postulatów było wniesienie w miesiącu marcu sporu zbiorowego. Mówczyni jako pracodawca w obecnych warunkach i realiach finansowych nie jest w stanie spełnić postawionych postulatów. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych szpital jest w trakcie rokowań, nic się to tej pory nie zmienia. Rozmowy są bardzo spokojne i konstruktywne, zarówno jedna jak i druga strona rozumie powagę sytuacji.  Zdaniem mówczyni postulaty te nie powinny być złożone do pracodawcy tylko do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.    

 

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kin - podziękował za wykoszenie poboczy przy drodze Ląd - Zagórów oraz prosi o wykoszenie poboczy przy pozostałych drogach powiatowych.

 

Radny Stefan Stencel - podziękował, za zabezpieczenie rowu w miejscowości Graboszewo montując odpowiednią barierkę.

 

Radny Waldemar Miernik - poprosił, aby przy kolejnym spotkaniu kapituły nadającej odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" uwzględnić obecność osoby z opozycji.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć skład kapituły. 

 

Radny Ignacy Maroszek - zapytał, na jakim etapie są rozmowy przywracające kurs autobusowy Powidz - Słupca? Radny zapytał, kiedy będą prowadzone prace odwadniające drogi w Przybrodzinie? 

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że finał załatwienia sprawy w celu uruchomienia połączenia autobusowego Powidz - Słupca leży w gestii PKS, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Złożony w tej sprawie wniosek został poparty przez Wójta Gminy Powidz. Sprawa ta na bieżąco jest przez mówcę monitorowana. Zgodnie z przepisami od 2017 roku samorząd powiatowy będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Na mocy porozumień powiat będzie organizatorem transportu z sąsiednimi powiatami, jeśli kurs będzie obejmował co najmniej trzy powiaty, będzie to zadanie Marszałka.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - w kwestii połączenia autobusowego powiedział, że może należałby się zastanowić nad rozmowami z prywatnym przewoźnikiem i zamiast autobusu na tym odcinku uruchomić BUS.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmowy z prywatnym przewoźnikiem były prowadzone, lecz on awansem chciał otrzymać od samorządu pieniądze, które zapewniłyby mu rentowność, a ewentualne pieniądze ze sprzedaży biletów odprowadzać do budżetu samorządu. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

  

Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 maja 2015 roku

BR.0002.4.2015

 

Protokół nr VII/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 maja 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1600.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

8.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

14.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.       Wolne głosy i wnioski.

16.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, za jaki okres czasu nie płacono na użytkowanie pokoi w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzałkowie?

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że za 5 - 6 miesięcy.

Radny Tadeusz Krotoszyński - dodał, że być może gdyby umowa była inaczej sformułowana to po 3 miesiącach można byłoby ją wypowiedzieć.  

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ była mowa o sporze zbiorowym
w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją, wtedy znano mało szczegółów. Po dzisiejszej publikacji prasowej można stwierdzić, iż sytuacja się zaogniał. Mówca poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji w tej sprawie.
Kolejna interpelacja tyczyła się współpracy z gminami, mianowicie wspólnej budowy krytej pływalni, ścieżki rowerowej Słupca - Giewartów i kupna karetki pogotowia dla słupeckiego szpitala. Radny poprosił Starostę o ocenę współpracy z gminami i którą ze wspólnych inwestycji jesteśmy w stanie zrealizować w tej kadencji?

   

P u n k t  7

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

 

Opinia Komisji:

 

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu zapoznała się z omawianą informacją i po wysłuchaniu wyjaśnień pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jednogłośnie ją przyjęła.

 

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na stronie 14 informacji  podany jest miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie, jest to 4 216 zł.; czy ta kwota wynika z jakiś regulacji do jakiej wysokości koszty mogą być poniesione, czy jest ona wynikiem autentycznie poniesionych kosztów? Radny zapytał, ile z tej kwoty przeznaczane jest na dziecko, a ile na utrzymanie budynku, wynagrodzeń dla pracowników? Kolejne pytanie tyczyło się Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdzie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 550 zł. czyli jest niższy od kosztu w ośrodku w Kosewie, z czego to wynika? Mówca zapytał również o rozbieżności w wysokości utrzymania jednego pensjonariusza w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu, czy w tym zakresie są określone limity, jeśli tak, to kto je ustala?

 

Pan Starosta odpowiedział, że średni koszt utrzymania pensjonariusza w każdej placówce pomocy społecznej obliczany jest na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych w roku ubiegłym, zatwierdzonych przez wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, ogłoszony w dzienniki urzędowym województwa wielkopolskiego i on jest obowiązujący na kolejny rok budżetowy. Stawki te są zróżnicowane, nie ma dwóch podobnych placówek, posiadających tę samą stawkę. Różnice wynikają z wielu aspektów m.in. stanu bazy w jakiej dana placówka się mieści, standardów jakimi winny odpowiadać obiekty. Mówca powiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć jakie są proporcje podziału kwoty 4 216 zł. dziecko/utrzymanie placówki i koszty osobowe.   

 

Wobec wyczerpanie tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

 

P u n k t  8

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2014 na druku nr 41 i sprawozdanie finansowe na druku nr 44.  Mówca zaproponował, aby ten punkt porządku obrad realizować w następujący sposób:

 

1)       przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

2)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,

3)       przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady dotyczących oceny wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 r.,

4)       dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego  za 2014 rok stanowi załącznik nr 6, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący powiedział, że uchwałę  Nr SO -0954/30/6/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 45. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna, wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

 

W dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad swe opinie przestawili Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 9 , 10 , 11 , 12 i 13 do niniejszego protokołu.

 

Dyskusja:

 

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że na nasz budżet wpływ ma fatalna polityka państwa wobec samorządów, radny to rozumie. Nie rozumie jednak uległości władz powiatu wobec rządu w którym mają przecież swe odzwierciedlenie. Skoro rząd gnębi samorządy to prosiłby on o bardziej odważne inicjatywy i nękanie władz centralnych potrzebami i spostrzeżeniami z naszego powiatu.

Radny powiedział, że jest pod wrażeniem sprawnej realizacji ubiegłorocznego budżetu, matematycznie nie można mieć zastrzeżeń. Pan Starosta wspomniał o środkach pozyskanych z zewnątrz. Jest jednak małe „ale" - nic nie zrobiono w sprawie pozyskania dodatkowych pieniędzy na inwestycje z pomysłu o którym ma mówca wrażenie Zarząd Powiatu zapomniał - pozyskiwanie pieniędzy ze służebności za przesył mediów w drogach powiatowych. Mówca zaapelował, aby w latach przyszłych Powiat sprawiedliwe dbał o wszystkie gminy. Mając na względzie wszystkie przedstawione uwagi radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się od głosy udzielając Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium.     

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgadza się z sugestią, zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ujętą w uchwale Składu Orzekającego Izby, aby Komisja Rewizyjna przekazywała Radzie Powiatu informacje nie tylko o zagadnieniach poddanych kontroli, ale przede wszystkim o zakresie kontroli poszczególnych zagadnień i ustaleniach dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych z kontroli określonych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. 

 

W dalszej części obrad  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/35/2015  z dnia 22 maja 205 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

 

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

3) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
6 maja 2015 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb  powiedział, że uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
16 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 61. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego
za 2014 rok.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/36/2015
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Przewodniczący Rady odczytał treść podjętej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 50, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 59.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/37/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 651, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 60.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr VII/38/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje zgłosiły uwagi do jego projektu w związku z tym projekt wrócił ponownie pod obrady Komisji Statutowej celem rozpatrzenia proponowanych zmian.

 

Radny Mariusz Król - Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu
11 maja br. rozpatrywała wnioski zgłoszone przez Komisję Rolnictwa, w związku z czy zostały zmienione zapisy kilku paragrafów tj. § 11 ust.2 otrzymał nowe brzmienie: „Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że każdy radny powstaje i odczytuje treść ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg"", natomiast § 21 ust. 4 poszerzono o zapis „Dopuszcza się komunikację z radnymi w formie elektronicznej." Są to dwie dodatkowe zmiany, które komisja przyjęła na swym ostatnim posiedzeniu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, czy zapis § 11 ust. 1 pkt 2 jest wystarczający, gdyż jest w nim mowa tylko o stwierdzeniu liczby radnych obecnych na sesji, a nie ma zapisu tyczącego się stwierdzenia quorum, czy prawomocności obrad? Czy w świetle stwierdzenia tylko liczby radnych, Rada będzie mogła kontynuować obrady?

 

Pan Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu odpowiedział, że komisja statutowa wyszła z takiego założenia, żeby stwierdzić quorum najpierw należy radnych policzyć. Zgodnie z interpretacją radcy prawnego określenie liczby radnych obecnych na sesji jest jednoznaczne ze stwierdzeniem quorum.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VII/39/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjecie 6 uchwał w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".

 

 • Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe „PRINT" Sp. z o.o.

 

Pan Mariusz Roga - Przewodniczący Kapituły uzasadniając wniosek o przyznanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. powiedział, że jest ono wydawcą Gazety Słupeckiej od 3 września 1989 roku, najstarszego tygodnika ukazującego się w rejonie słupeckim. Gazeta ta, wyszła naprzeciw potrzebą społeczeństwa lokalnego informując o bieżących wydarzeniach. Jest to swego rodzaju nośnik o tradycjach i historii ludzi ziemi słupeckiej i wydarzeń, które na tym terenie miały swoje miejsce. Jest to także inicjator wielu ciekawych pożytecznych pomysłów w środowisku lokalnym, oddziałuje w sferze spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, politycznych i sportowych. Od kilku lat Gazeta jest organizatorem plebiscytu Słupczanin Roku, w którym nagradza ludzi, którzy wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu.

Zarówna Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o.

Rada Powiatu jednogłośnie - 14 głosami (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr VII/40/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

 • Firma Konspol Bis Sp. z o.o. Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

 

Pan Starosta - powiedział, że Firma P.P.H.U Konspol Bis z o.o. rozpoczęła działalność w 1994 roku. Grupa Konspol do której należy Konspol Bis Sp. z o.o. jest wyjątkowo atrakcyjna dla klientów, ponieważ oferuje szeroki asortyment produktów z kurczaka od świeżego mięsa do najbardziej przetworzonych produktów delikatesowych z własną dostawą na obszarze całej Polski. Kluczowymi odbiorcami są odbiorcy specjalistyczni (Gerber), odbiorcy cateringowi (KFC, McDonald's, IKEA, SPHINX, hotele i sieci restauracji), sieci hipermarketów (LIDL, TESCO) oraz sklepy i hurtownie. Grupa Konspol eksportuje swoje towary do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, Szwajcarii, Niemiec, Francji, krajów skandynawskich. Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych prze Grupę Konspol produktów są prestiżowe nagrody i wyróżnienia otrzymane na szeregu Międzynarodowych Targów i Konkursów. Firma na stałe wrosła w słupecki krajobraz, stała się rozpoznawalną marką. To liczący się w naszym mieście pracodawca, zatrudniający ponad 800 osób. Firma zawsze chętnie sponsoruje inicjatywy ze strony placówek oświatowych, klubów, organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu.      

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Firmy Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/41/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Maciej Tomasz Chojnacki

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Maciej Chojnacki jest znanym słupeckim notariuszem, ale również dowódcą Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oddział terenowy w Koninie z siedzibą w Trójce. Pan Rotmistrz to inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, historycznym i państwowym. Nie ulega wątpliwości, że obecność szwadronu jazdy na uroczystościach, których organizatorem był samorząd powiatowy w bardzo barwny sposób podnosiły ich rangę. Pan Maciej Chojnacki często sponsorował imprezy powiatowe i miejskie, takie jak: Wawrzynki Słupeckie, czy kampanię społeczną „Słupca - Dzieciom". Jest On wielkim miłośnikiem koni, odznaczonym Złotą Odznaką Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/42/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak

 

Pan Starosta powiedział, że gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, promocji 1987. W 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, a w 2001 studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył kurs specjalistyczny dla pilotów na samolot CASA C-295M, a w 2006 roku kurs specjalistyczny Starszych Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Lotnictwem.  W dniu 3 lutego 2014 roku objął obowiązki Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uzasadnieniem tego wniosku jest „nowe otwarcie" we współpracy samorządu powiatowego oraz innych okolicznych samorządów z 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego. Przykładem jest podpisanie porozumienia i rzeczywiste realizowanie programów edukacyjnych, gdzie „nasza" młodzież
z klasy specjalistycznej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy o profilu logistycznym realizuje zajęcia na terenie 33 Bazy Lotnictwa w Powidzu. Przyjście do Powidza gen. Jemielniaka spowodowało finalne zakończenie sprawy bezpieczeństwa lotów przez redukcję zwierzyny na terenie lotniska
w Powidzu. 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego włącza się w organizację wielu przedsięwzięć realizowanych przez samorząd powiatowy m.in. „Regat
na Powitanie Wakacji". Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka, na Zarządzie Powiatu jeden z członków wstrzymał się od głosu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka.

 Rada Powiatu na stan 17 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 3 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

 •  Pan Andrzej Słowiński

 

Pan Starosta powiedział, że pan Andrzej Słowiński swoją działalność artystyczną na terenie gminy Zagórów i powiatu słupeckiego rozpoczął w 1974 roku współtworząc zespół muzyczny Grupa Zagórowska. W 2000 roku pan Andrzej Słowiński stał się jednym z pomysłodawców i współzałożycieli chóru Cantabille stanowiącego częściową kontynuację dorobku artystycznego Grupy Zagórowskiej. W 2010 roku chór mieszany Cantabille uległ podziałowi na chór męski i żeński, w ten sposób powstał chór męski Quarta. Do dnia dzisiejszego chór dał około 200 koncertów. Współpracuje z poznańskimi chórami mieszanymi, Zespołem Akordeonistów w Koninie, a także z Rychwalską Orkiestrą Dętą Quantum. Dwukrotnie uświetnił wokalnie msze święte transmitowane na cały świat przez TV Polonia. W celu podnoszenia swojego poziomu artystycznego zespół utrzymuje stały kontakt z chórmistrzem UAM w Poznaniu prof. Andrzejem Ryłko. W swoim dorobku artystycznym chór posiada płytę i teledysk „Zagórowskie tango". Obecnie chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Dorobek artystyczny pana Andrzeja Słowińskiego jest dla gminy Zagórów i powiatu słupeckiego niezwykle cenny
i wyjątkowy. Swoją pasją, talentem i zaangażowaniem reprezentuje nasz teren na wielu uroczystościach państwowych, religijnych oraz imprezach okolicznościowych, uświęcając ich przebieg. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Andrzeja Słowińskiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Andrzeja Słowińskiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Waldemar Matuszak

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Waldemar Matuszak ukończył w 1990 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku wychowanie muzyczne. Swoją przygodę z działalnością kulturalną pan Matuszak rozpoczął w 1984 roku jako współzałożyciel znanego na terenie Powiatu Słupeckiego Zespołu Ludowego „Trąbczynianki". Prowadził również Zespół Wokalny Polskiego Związku Niewidomych w Koninie i Zespół Ludowy „Brzezinianki" z Brzeżna k. Konina przez okres 3 lat. Od 2000 roku jest on dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Quarta i na tym polu jego dorobek artystyczny przedstawia się niezwykle bogato. Na swoim koncie chór posiada wydana płytę wraz z teledyskiem „Zagórowskie tango". Ostatnio chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Pan Waldemar Matuszak należy do grupy ludzi wrażliwych, kochających muzykę i śpiew dla których muzyczne hobby stało się życiową pasją zasługującą na szczególne uznanie. W roku bieżącym chór Quarta obchodził będzie 15 - lecie  istnienia. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Waldemara Matuszaka
i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Waldemara Matuszaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Mariusz Król.

 

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Starosta - powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji tyczące się drogownictwa zostały państwu radnym przesłane na piśmie. Mówca zdaje sobie sprawę, że nie są one w pełni satysfakcjonujące, ale nie pozwala na to szczupłość środków finansowych. Dosyć oszczędzająca nas aura w pierwszych trzech miesiącach tego roku pozwoli optymistyczniej popatrzeć na wykonanie kilku przedsięwzięć bieżącego utrzymania dróg, bądź drobniejszych zadań inwestycyjnych.

Mówca powiedział, że jeśli chodzi o odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji, to w temacie współpracy z gminami i wspólnych inwestycji odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Natomiast na pytanie tyczące się sporu zbiorowego pomiędzy pielęgniarkami ze szpitala, a dyrekcją odpowiedzi udzieli pani dyrektor szpitala. 

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - odnosząc się do przesłanej mu odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji powiedział, że dopiero w ostatnim akapicie przebija się nutka optymizmu. Radny przyznał, że koszt związane z budową chodnika Strzałkowo - Sierakowo istotnie są bardzo wysokie.

Mówca zapytał, czy są jakieś szanse na przekazanie własności drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego?

Radny zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg poprosił o wyprofilowanie dróg w Brudzewie na moście i w Oleśnicy, są tam niebezpieczne dla ruchu zaniżenia nawierzchni.

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że niebezpieczne, newralgiczne miejsca na drogach niezwłocznie są naprawiane, więc i te w Brudzewie i Oleśnicy zostaną w miarę możliwości usunięte.

Jeśli natomiast chodzi o przekazanie drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego to nieustannie czynione są starania przez niego, Marszałka Eugeniusza Grzeszczaka, generała Mirosława Jemielniaka, aby pomyślnie sfinalizować tę sprawę.      

 

Radny Jacek Szczepankiewicz - podziękował za naprawę drogi w kierunku Giewartowa, naprawę ubytku drogi obok posesji państwa Wiatrowskich. Mówca poprosił o zadbanie o drogę w kierunku Brzozogaju ze względu na uczęszczające tam dzieci.

 

Obrady opuściła radna Anna Kusiołek.

 

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika, tyczącą się sporu zbiorowego w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją przytoczyła kilka faktów zamieszczonych dziś w jednej z lokalnych gazet: po pierwsze to uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2014 roku zapadła decyzja, aby rozpoczynać składanie postulatów, które są ogólnopolskie w całym kraju, postulaty te dotyczyły głównie poprawy warunków pracy i płacy oraz gwarancji pracy i płacy. Te postulaty w lutym 2015 roku porozumieniem związków zawodowych, które działają w naszym szpitalu zostały złożone do dyrekcji szpitala. Rada Społeczna SP ZOZ została o tych postulatach powiadomiona. Konsekwencją niespełnienia złożonych postulatów było wniesienie w miesiącu marcu sporu zbiorowego. Mówczyni jako pracodawca w obecnych warunkach i realiach finansowych nie jest w stanie spełnić postawionych postulatów. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych szpital jest w trakcie rokowań, nic się to tej pory nie zmienia. Rozmowy są bardzo spokojne i konstruktywne, zarówno jedna jak i druga strona rozumie powagę sytuacji.  Zdaniem mówczyni postulaty te nie powinny być złożone do pracodawcy tylko do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.    

 

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kin - podziękował za wykoszenie poboczy przy drodze Ląd - Zagórów oraz prosi o wykoszenie poboczy przy pozostałych drogach powiatowych.

 

Radny Stefan Stencel - podziękował, za zabezpieczenie rowu w miejscowości Graboszewo montując odpowiednią barierkę.

 

Radny Waldemar Miernik - poprosił, aby przy kolejnym spotkaniu kapituły nadającej odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" uwzględnić obecność osoby z opozycji.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć skład kapituły. 

 

Radny Ignacy Maroszek - zapytał, na jakim etapie są rozmowy przywracające kurs autobusowy Powidz - Słupca? Radny zapytał, kiedy będą prowadzone prace odwadniające drogi w Przybrodzinie? 

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że finał załatwienia sprawy w celu uruchomienia połączenia autobusowego Powidz - Słupca leży w gestii PKS, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Złożony w tej sprawie wniosek został poparty przez Wójta Gminy Powidz. Sprawa ta na bieżąco jest przez mówcę monitorowana. Zgodnie z przepisami od 2017 roku samorząd powiatowy będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Na mocy porozumień powiat będzie organizatorem transportu z sąsiednimi powiatami, jeśli kurs będzie obejmował co najmniej trzy powiaty, będzie to zadanie Marszałka.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - w kwestii połączenia autobusowego powiedział, że może należałby się zastanowić nad rozmowami z prywatnym przewoźnikiem i zamiast autobusu na tym odcinku uruchomić BUS.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmowy z prywatnym przewoźnikiem były prowadzone, lecz on awansem chciał otrzymać od samorządu pieniądze, które zapewniłyby mu rentowność, a ewentualne pieniądze ze sprzedaży biletów odprowadzać do budżetu samorządu. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska