Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku

BR. 0002.3.2015

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik_1.pdf, a lista zaproszonych gości załącznik_2.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

8.  Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 43.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych        im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad.   

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia         27 marca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V/2015 sesji Rady Powiatu

Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego

treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr V/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół              Nr  V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 roku.                          

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                 z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik_3.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili: 

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że w imieniu mieszkańców miejscowości Brzozogaj wnioskuje o wyrównanie i utwardzenie drogi Nr 3055 Mieczownica – Brzozogaj. Petycję mieszkańców Brzozogaj radny przekazał Staroście Powiatu.

Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcia krzewów na łuku drogi Kosewo – Anastazewo w celu poprawienia bezpieczeństwa.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że ponawia interpelację dotyczącą budowy chodnika w miejscowości Sierakowo. Dodał, że wskazał środki finansowe, które można na ten cel przeznaczyć. Mówca powiedział, że w odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na ostatniej sesji Rady Powiatu został poinformowany, że zadanie zostanie ewentualnie ujęte w planie na lata 2014 – 2020. Radny powiedział, że nie zgadza się z tą informacją bo skoro są środki finansowe i jest opracowana dokumentacja to dlaczego nie może być ta inwestycja realizowana obecnie. Mówca powiedział, że ponownie interpeluje o budowę chodnika w miejscowości Sierakowo w roku 2015.

 

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy po przeprowadzonym remoncie drogi Zagórów - Słupca, nie można podzielić tej drogi na dwa pasy białą linią ponieważ droga ta jest bardzo wąska i dwa samochody mają trudno się minąć.

Kolejna interpelacja dotyczy wniosku by w kolejnym uchwalanym budżecie powiatu uwzględnić środki finansowe przeznaczone na tzw. budżet obywatelski,          o którym zdecydują mieszkańcy powiatu.

Następna interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła terminu sesji Rady Powiatu. Mówca powiedział, że Przewodniczący Rady miał ustalić stały termin sesji Rady Powiatu, w związku z tym prosi o uregulowanie tej sprawy.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając na ostatnią interpelację powiedział, że sesje w miarę możliwości zawsze odbywać się będą w ostatni piątek danego miesiąca ale nie zawsze jest to możliwe np. w tym miesiącu przyczyną jest udział Przewodniczącego Rady w szkoleniu.

 

Radna Anna Kusiołek – zgłosiła następujące interpelacje:

·     wnioskuje o ścinkę poboczy w Cieninie Kolonii przy drodze powiatowej,

·     w imieniu mieszkańców miejscowości Kotunia, Kąty i Wierzbocice wnioskuje o remont drogi powiatowej,

·     wnioskuje o remont drogi w kierunku miejscowości Młodojewo,

·     kolejna interpelacja dotyczy wyrównania i poszerzenia (wycinka krzewów) drogi Posada – Niezgoda.

 

P u n k t  7

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady przypomniał, że informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 42.

 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik_4.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie  Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  – druk    nr 43.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  wszyscy radni otrzymali na druku nr 43.

 

Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak -  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedłożone sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że powiat słupecki jest dobrze zabezpieczony przed wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt występujących w Europie, o szczególnie istotnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik_5.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodoweg i Ustawicznego w Strzałkowie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku          nr 28. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i większością głosów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że w dalszym ciągu nie rozumie intencji jaka przyświeca podjęciu rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych       w Strzałkowie. Mówca powiedział, że jest to decyzja, która może zaszkodzić tej szkole, a nie rozwiązuje problemu. Mówca powiedział, że powziął informacje na temat funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kościelcu. Niniejsze centrum powstało w latach dziewięćdziesiątych, a więc nie można porównywać działania w centrum w Kościelcu z centrum w Strzałkowie, które ma powstać. Zdaniem mówcy przemianowanie tej szkoły na centrum, spowoduje w najbliższym czasie jej degradację, a tym samym pewnie przestanie funkcjonować. Mówca powiedział, że centrum w Kościelcu funkcjonuje tylko dlatego, że prowadzi szkoły, a śladową działalnością jest prowadzenie szkoleń i kursów.

Rady Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że trudno tej jednostce będzie prowadzić szkolenia ponieważ są firmy prywatne które takie same szkolenia prowadzą w ciągu jednego dnia, a szkoła proponuje tydzień lub miesiąc.

Radny Tadeusz Krotoszyńskich – apelował do wszystkich radnych aby nie podejmować takiej decyzji, a uruchomić ewentualnie filię centrum kształcenia. Ponadto zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w przedostatnim akapicie pisze się już o rozwiązanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                    w Strzałkowie, a dopiero w dniu dzisiejszym ma być podjęta decyzja.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że otrzymał apel Rady Gminy Strzałkowo i w pełni podziela jego treść. Mówca zwrócił się z pytaniem do pana Starosty, czy Zarząd Powiatu ponownie zajmował się sprawą przekształcenia szkoły  w Strzałkowie? Dodał, iż uważa, że kiedy jest prowadzony nabór nie powinno przekształcać się szkoły. Młodzież stoi na rozdrożu bo nie wie, w którym kierunku ma pójść.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że będzie głosował przeciwko omawianej uchwale.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że aby podjąć właściwą decyzję             w omawianym temacie ma dwa pytania. Pierwsze do dyrektora szkoły czy od ostatniego spotkania, które miało miejsce tuż po świętach, doszło do spotkania            z władzami samorządowymi Strzałkowa, czy może dyrekcją gimnazjum.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie odpowiadając na pytanie powiedział, że nie było takiego spotkania.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że jest skłonny zaufać radzie pedagogicznej i dyrektorowi, którzy dla tej szkoły chcą jak najlepiej. Mówca powiedział, że nie wie dlaczego wokół tej szkoły toczy się jakaś dziwna gra. Dodał, że na spotkaniu po świętach dyrektor gimnazjum deklarował chęć spotkania aby wyjaśnić uczniom, że szkoła nie jest likwidowana.

Radny Waldemar Miernik -  powiedział, że nie rozumie dlaczego do takiego spotkania nie doszło i prosi jeszcze raz i apeluje do dyrektora gimnazjum ze Strzałkowa aby zorganizować spotkanie z uczniami gimnazjum. Dodał, że jako radny zobowiązuje panią Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego by do takiego spotkania doprowadziła.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu dzisiejszym przedkłada projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wersji przygotowanej na sesję w miesiącu marcu   2015 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że na kategoryczne żądanie samorządu Gminy Strzałkowo i wniosek radnego Tadeusza Krotoszyńskiego projekt niniejszej uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji w miesiącu marcu br. Dodał, że odbyło się spotkanie Radnych Rady Powiatu Słupeckiego z Radnymi Rady Gminy Strzałkowo na którym wiele powiedziano ale z perspektywy czasu to spotkanie nie wiele wniosło w rozumienie istoty sprawy. Mówca powiedział, że jedynym motywem działania Zarządu Powiatu Słupeckiego jest próba utrzymania całego potencjału systemu oświaty w powiecie słupeckim w postaci wszystkich pięciu szkół ponadgimnzajalnych. Dodał, że na spotkaniu tuż po świętach w Strzałkowie zupełnie niepotrzebnie powrócił wątek jednej z kłopotliwszych spraw dotyczących rzekomego ukrzywdzenia nauczycieli i emerytów nauczycielskich poprzez odebranie ogródków działkowych. Mówca powiedział, że temat ogródków działkowych nie ma nic wspólnego z meritum sprawy, ale odniesie się do tego. Ukrzywdzeni zostali ci nauczyciele, którzy nieprawnie zajmowali grunt albo wręcz bogacili się na tym bo  wydzierżawiali innym, a teraz jest wszystko uregulowane tak jak trzeba. Mówca powiedział, że z tematem ogródków działkowych pojechał na sesję Rady Gminy do Strzałkowa na wiosnę roku 2013 i wtedy Wójt Gminy Strzałkowa powiedział, że jest to autonomiczna sprawa samorządu powiatu słupeckiego.

Pan Mariusz Roga –powiedział, że jeżeli chodzi dalsze losy funkcjonowania szkoły w Strzałkowie i jej oferty edukacyjnej jest to autonomiczna decyzja powiatu słupeckiego. Jest to sprawa gdzie powiat sam musi znaleźć optymalne rozwiązanie. Mówca powiedział, że skoro w dwóch porównywalnych sprawach są dwa całkowicie odmienne stanowiska samorządu Gminy Strzałkowo to należy zadać pytanie co jest powodem, że w dwóch podobnych sprawach są całkiem odmienne motywy postępowania.

Pan Mariusz Roga – przedstawił swoje spostrzeżenia podpierając się stosownymi dokumentami, które stanowią załącznik_6.pdf do niniejszego protokółu:

·     23 września 1972 r. pan Ludwik Wawrzyniak przekazał swe grunty na rzecz Skarbu Państwa , na co Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy wydało stosowną decyzję,

·     27 maja 1977 r. Naczelnik Gminy Strzałkowo orzekł o przekazaniu nieodpłatnie w użytkowanie dla Państwowego Technikum Rolniczego w Strzałkowie nieruchomości rolnej, obejmującej działki, na których znajduje się szkoła i teren poza nią, wydając stosowną decyzję,

·     Wojewoda Wielkopolski 21 listopada 1994 r. swoją decyzją przekazał na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie o powierzchni 3,31 ha położonych w Strzałkowie. Dodał, że prywatne grunty, które przeszły w zasób Skarbu Państwa zostały prawomocnymi decyzjami przekazane do dyspozycji szkoły rolniczej obecnie szkoły prowadzonej przez powiat,

·     4 sierpnia 2005 r. Wójt Dariusz Grzywiński informuje dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, że uchwałą Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzałkowo, w którym to użytkowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działka oznaczona numerem geodezyjnym 548/4 o powierzchni 3,31 ha wykorzystywana dotychczas na cele rolnicze, została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i prosi o rozważenie możliwości rezygnacji       z użytkowania w/w działki i zwrotu jej do agencji. Starosta dodał, że jak wszyscy pamiętają na poświątecznym spotkaniu, pan wójt powiedział, że z przekształceniami tej działki, z wnioskami do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma nic wspólnego, to starosta wnioskował o taką zmianę,

·     10 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego wtedy kierowany przez pana Michała Pyrzyka otrzymał informację, że z tej działki planuje się wydzielić około 1,6 ha na budowę stadionu przy współudziale Gminy Strzałkowo i należy wygasić na nią trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnzajalnych  w Strzałkowie i ustanowić w 1/2 części wydzielonej nieruchomości współwłasność z Gminą Strzałkowo umową notarialną, której koszt pokryją strony solidarnie . Starosta powiedział, że wszyscy wiemy, że strzałkowski  i powiatowy samorząd wspólnie wybudowały hale sportową, która zabrała kawałek boiska szkole. Dodał, że wtedy zapadły wspólne decyzje o budowie boiska, na zasadzie współwłasności. Chcąc odbudować boisko, podjęto decyzję, że z terenów należących do powiatu, będących w użytkowaniu szkoły, wydzielony zostanie 1,6 ha na ten cel,

·     w kwietniu 2007 r. Starostwo Powiatowe dowiaduje się, że w projekcie inwestycji dla zachowania strefy od budynku hali boisko musi zostać przesunięte na grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i Gmina Strzałkowo prowadzi rozmowy z agencją o przejęciu gruntów na rzecz gminy,

·     21 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwraca się do agencji z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Strzałkowo nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 548/4, położonej w Strzałkowie za Zespołem Szkół Ponadgimnzajalnych na cel publiczny realizowany w ciągu najbliższych 5 lat przez gminę Strzałkowo. Na w/w działce planowana jest budowa kompleksu sportowego. Starosta przypomniał, że budowa kompleksu sportowego była planowana na przekazanej przez powiat działce. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo teren na którym planowana jest inwestycja ustala równoległą funkcję zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

·     agencja nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie ziemi gminie, ponieważ właścicielem terenu jest powiat słupecki.

·     18 lipca 2007 r. wójt ponownie wnioskuje do agencji i informuje, że gmina Strzałkowo zamierza kontynuować procedurę w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo, motywując to tym, że na najbliższej sesji Rady Gminy wystąpi  z propozycją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki    nr geod. 548/4, w celu zarezerwowania obszaru pod realizację przez gminę celów publicznych,

·     agencja ponownie nie wyraża zgody i nie udziela promesy w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntów,

·     3 października 2007 r. wójt po raz kolejny występuje z wnioskiem do agencji i informuje, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 27 września 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne. Starosta dodał, że raz gmina zawnioskowała o „mieszkaniówkę”, a drugi raz pod usługi publiczne,

·     agencja poinformowała, że na agencji nie ciąży bezwzględny wymóg nieodpłatnego przekazywania niniejszej nieruchomości,

·     15 listopada 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Strzałkowo uchwały z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne,

·     realizacja powyższej uchwały nastąpiła 30 grudnia 2008 r. kiedy została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki nr geodezyjny 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne.

 Pan Mariusz Roga – powiedział, że powyżej przedstawił stan prac samorządu gminy Strzałkowo w celu przejęcia gruntu za szkołą, który należał do powiatu. W tym czasie powiat prowadzi rozmowy ze Strzałkowem na temat wspólnej inwestycji tj. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  Wójt Gminy Strzałkowo w czerwcu informuje powiat, że akceptuje warunki darowizny przez powiat działki o powierzchni 1,6 ha z przeznaczeniem jej na boisko sportowe ale w tym samym czasie prowadzi rozmowy z agencją.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zmiana polegała na tym, że z powiatem miała być współwłasność, a wyszło tak, że na budowę boiska trzeba było oddać ten grunt jako darowiznę. Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 28 września 2007 roku podjęła uchwałę wyrażając zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie przy ul. Górnej, gm. Strzałkowo oznaczonej numerem geodezyjnym 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Niniejsza nieruchomość stanowi wkład powiatu słupeckiego w realizację inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego. Według operatu szacunkowego wartość rynkowa darowanej nieruchomości wynosi 223 700 zł. Ustalono, że w umowie darowizny należy umieścić zapis o prawie do bezpłatnego korzystania z obiektu przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie. Mówca powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane, że powstały obiekt będzie wyłączną własnością Gminy Strzałkowo, która w umowie darowizny zobowiąże się do umożliwienia bezpłatnego korzystania z boiska sportowego przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 roku wyraziła zgodę na nabycie na własność Gminy Strzałkowo w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Mówca powiedział, że na tą okoliczność został spisany protokół, z którego wynika, że połowa wartości darowizny miała być wkładem gminy Strzałkowo w odtworzenie boiska. Dodał, że jak wszyscy doskonale wiedzą do dzisiejszego dnia na tym terenie boiska nie ma.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w momencie kiedy powiat powziął informację, że Gmina Strzałkowo chce przejąć grunty powiatu od Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu 19 listopada 2012 roku zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat słupecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem jest Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Strzałkowie, położonej w Strzałkowie oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Mówca powiedział, że Wojewoda Wielkopolski niezwłocznie wydał decyzję stwierdzając nabycie przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Wojewoda swoją decyzję uzasadnił m.in. tym, że w dniu 31 grudnia1998 r. działka nr 548/4 pozostawała w zarządzie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie, jednostki przejmowanej przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w dniu 26 lutego 2013 roku powiat zwrócił się do Wójta Gminy Strzałkowo o zmianę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo, w miejscowości Strzałkowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 548/3 o powierzchni 3,3100 ha z usług publicznych na „mieszkaniówkę” i usługi publiczne w części północno-zachodniej. Proponowana zmiana wpłynie na wykorzystanie tego terenu w sposób jednorodny dla całego sąsiadującego osiedla o zabudowie jednorodzinnej.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że złożony wniosek miał odkręcić to, co zrobiła Rada Gminy Strzałkowo bez porozumienia z właścicielem gruntu, czyli powiatem. Mówca powiedział, że w momencie kiedy powiat wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie tej nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa, wiedział, że z takim samym wnioskiem chce wystąpić po raz kolejny Wójt Gminy Strzałkowo. Dodał, że na jednej z sesji informował Radę Powiatu Słupeckiego, że powiat osiągnął porozumienie z Wójtem Gminy Strzałkowo, dzisiaj można powiedzieć że średnio korzystne, iż na jego mocy wójt gminy nie będzie składał takiego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, a złoży tylko powiat  i  z tej przekazanej nam części nieruchomości, część o powierzchni prawie hektara oddamy nieodpłatnie w formie darowizny Gminie Strzałkowo. Mówca powiedział, że 23 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę, w której wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości stanowiącej własność powiatu słupeckiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 548/15 o powierzchni 0,9356 ha położonej w Strzałkowie. Niniejsza nieruchomość zostanie zbyta nieodpłatnie na realizację inwestycji celu publicznego przez Gminę Strzałkowo. Wartość darowizny 195 100 zł .

Pan Mariusz Roga – powiedział, ze reasumując w 2007 r. powiat przekazał Gminie Strzałkowo 1,6 ha gruntu wydzielonego z działki szkolnej na budowę boiska, którego do dzisiejszego dnia nie ma. W 2013 r. po raz kolejny powiat nieodpłatnie Gminie Strzałkowo przekazał w formie darowizny prawie hektar gruntu o wartości 195 100 zł. W zamian za tą działkę Rada Gminy Strzałkowo miała dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Mówca powiedział, że dziś możemy przeczytać, że z racji tej iż Rada Powiatu coś kombinuje przy przekształceniu szkoły, gmina jest skłonna wycofać się z tych zmian. Dodał, że przedstawione porozumienie z Gminą Strzałkowo może być jeszcze bardziej bolesne, bo Wójt Gminy Strzałkowo obiecał zwolnić powiat z opłaty adiacenckiej. Można sądzić, że za chwilę Gmina Strzałkowo wycofa się z tej obietnicy i powiat tej darowizny może długo żałować.

Pan Mariusz Roga -  powiedział, że zastanawia się ile można jeszcze od powiatu wyciągnąć w imię przyjaźni i dobrej współpracy. Ile jeszcze powiat musiałby pookrawać mienie szkoły, żeby w jakiś sposób nie być torpedowanym przez nie wiadomo jakie argumenty ze strony Gminy Strzałkowo. Mówca powiedział, że powątpiewa w ten prestiż i w to ogromne zaangażowanie Gminy Strzałkowo                w funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie podając przykład: 25 czerwca 2012 r. razem z panem Wójtem Gminy Strzałkowo i panem Tadeuszem Krotoszyńskim przecinali wstęgę na otwarciu budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych. Obiekt został wybudowany ze środków własnych powiatu i środków wygospodarowanych przez szkołę oraz              z projektów pisanych przez szkołę. Dojście do tego obiektu nie było utwardzone i wtedy została skierowana prośba do Gminy Strzałkowo by przekazał kostkę produkowaną przez zakład gminny na utwardzenie dojścia do budynku praktycznej nauki zawodu. Starosta powiedział, że Wójt Gminy Strzałkowo publicznie złożył deklarację przekazania kostki, jednak kiedy prośba wpłynęła na piśmie wójt odmówił, twierdząc, że niewielką produkcją zabezpieczają w sposób niewystarczający wyłącznie potrzeby własne.   

Pan Mariusz Roga – powiedział, że chyba nie tylko o samą szkołę tak naprawdę chodzi. Dodał, że jak wczytuje się w pismo skierowane do Zarządu Powiatu i Radnych Rady Powiatu Słupeckiego przez Radnych Rady Gminy Strzałkowo i Wójta Gminy Strzałkowo to zastanawia się o co tak naprawdę chodzi. Bo jeżeli pisze się cyt. „ że brak stabilnej sytuacji w tej placówce wzbudza niepokój” , w związku z tym pytanie na czym brak stabilnej sytuacji polega skoro wszystkim nauczycielom w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 zagwarantowano pracę. Starosta powiedział, że radny wystąpił z inicjatywą utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ale nie można tworzyć filii czegoś, czego jeszcze nie ma. Dodał, że nie ma prawnej możliwości utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Mówca powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia są przenoszone do słupeckiego „Ekonomika”.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Zarząd Powiatu w omawianej sprawie zrobił wszystko czego wymaga prawo i wszystko co podpowiadała logika oraz troska o dalszy byt szkoły w Strzałkowie. Zdaniem mówcy jest to optymalne rozwiązanie          i prosi o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że pan Starosta wylał kubeł zimnej wody na Wójta Gminy Strzałkowo i nie dobrze, że podczas jego nieobecności. Dodał, że z dużą częścią wypowiedzi pana Starosty nie zgadza się ponieważ pan Starosta próbuje hektarem ziemi przykryć problem szkoły. Mówca powiedział, że ziemia nie ma nic wspólnego z problemem szkoły i prawda jest taka, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w konsultacji i nie został zatwierdzony, a uwagi które były zgłaszane podczas spotkania na którym mówiono o sprzedaży ziemi to nie były sprzedane przez Wójta Gminy tylko przez powiat słupecki.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zwrócił uwagę, że należy też powiedzieć, że gmina Strzałkowo sfinansowała naprawę dachu i remont hali sportowej. Mówca jeszcze raz powtórzył, że przykrywanie problemu szkoły hektarem ziemi co do końca jeszcze nie jest rozstrzygnięte bo nikt tej ziemi nie ukradł, nikt jej nie zabrał, nie jest  kwestią istotną i ważną. Dodał, że każdy samorząd ma prawo do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzania do niego zmian.

Radny Tadeusz Krotoszyński – jeszcze raz zaapelował do radnych by nie głosować nad tą uchwałą.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że wysłuchaliśmy historii bardzo burzliwego związku powiatu z Gminą Strzałkowo i widać, że ten związek przechodzi kryzys ale zdaniem mówcy teraz najważniejszą sprawą dla powiatu jest dotarcie          z informacją do wszystkich gimnazjalistów, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie funkcjonuje nadal i ma się dobrze.

 

Radny Przemysław Dropiński – zwrócił się do dyrektora szkoły by przedstawił opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, czy szkoła chce tego przekształcenia? Zdaniem mówcy w okresie kiedy jest nabór do szkół poruszane są problemy szkoły dotyczące przekształcenia, co w dalszej kolejności może spowodować zamknięcie szkoły.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie powiedział, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to nie głównie edukacja dorosłych, a przede wszystkim edukacja młodzieży, a w bardzo małym fragmencie edukacja dorosłych. Dodał, że zmianie ulega tylko nazwa i to, że szkoła będzie miała szersze możliwości funkcjonowania. Natomiast jeżeli chodzi o ziemię to jest ona bazą do szkolenia w zawodzie rolnik.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że jeżeli chodzi o remont hali sportowej  to szkoła cały czas wyrównuje tą różnicę, którą dołożyła gmina. W kwestii naboru   do szkoły to po dzisiejszej sesji będzie zamieszczona informacja w prasie.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła zgodę na przekształcenie szkoły.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/34/2015              w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa    w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik_7.pdf do niniejszego protokółu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – zapytał czy pismo Radnych Rady Gminy Strzałkowo było rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Powiatu?

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że pismo otrzymał w dniu wczorajszym,           a temat szkoły w Strzałkowie kilkakrotnie wcześniej był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 P u n k t  10

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że większość zgłoszonych interpelacji w dniu dzisiejszym dotyczyła spraw drogowych, w związku z tym wszystkie zostaną omówione z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach     i odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Natomiast w kwestii budżetu obywatelskiego to po sesji absolutoryjnej kiedy Zarząd Powiatu przystąpi do prac planistycznych nad przyszłym budżetem ten postulat zostanie wzięty pod uwagę.

 

P u n k t  11

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Przemysław Dropiński -  powiedział, że zgłosił wniosek dotyczący budowy ścieżki rowerowej ze Słupcy do Zagórowa i w odpowiedzi otrzymał informację, że jest opracowana dokumentacja remontu drogi Słupca – Ląd. Mówca zapytał czy można otrzymać wizualizację tej dokumentacji?

 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając powiedział, że z niniejszą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.   

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 22 maja br. oraz przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin mija 30 kwietnia 2015 r.

 

P u n k t  12

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku

BR. 0002.3.2015

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik_1.pdf, a lista zaproszonych gości załącznik_2.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

8.  Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 43.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych        im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad.   

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia         27 marca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V/2015 sesji Rady Powiatu

Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego

treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr V/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół              Nr  V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 roku.                          

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                 z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik_3.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili: 

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że w imieniu mieszkańców miejscowości Brzozogaj wnioskuje o wyrównanie i utwardzenie drogi Nr 3055 Mieczownica – Brzozogaj. Petycję mieszkańców Brzozogaj radny przekazał Staroście Powiatu.

Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcia krzewów na łuku drogi Kosewo – Anastazewo w celu poprawienia bezpieczeństwa.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że ponawia interpelację dotyczącą budowy chodnika w miejscowości Sierakowo. Dodał, że wskazał środki finansowe, które można na ten cel przeznaczyć. Mówca powiedział, że w odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na ostatniej sesji Rady Powiatu został poinformowany, że zadanie zostanie ewentualnie ujęte w planie na lata 2014 – 2020. Radny powiedział, że nie zgadza się z tą informacją bo skoro są środki finansowe i jest opracowana dokumentacja to dlaczego nie może być ta inwestycja realizowana obecnie. Mówca powiedział, że ponownie interpeluje o budowę chodnika w miejscowości Sierakowo w roku 2015.

 

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy po przeprowadzonym remoncie drogi Zagórów - Słupca, nie można podzielić tej drogi na dwa pasy białą linią ponieważ droga ta jest bardzo wąska i dwa samochody mają trudno się minąć.

Kolejna interpelacja dotyczy wniosku by w kolejnym uchwalanym budżecie powiatu uwzględnić środki finansowe przeznaczone na tzw. budżet obywatelski,          o którym zdecydują mieszkańcy powiatu.

Następna interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła terminu sesji Rady Powiatu. Mówca powiedział, że Przewodniczący Rady miał ustalić stały termin sesji Rady Powiatu, w związku z tym prosi o uregulowanie tej sprawy.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając na ostatnią interpelację powiedział, że sesje w miarę możliwości zawsze odbywać się będą w ostatni piątek danego miesiąca ale nie zawsze jest to możliwe np. w tym miesiącu przyczyną jest udział Przewodniczącego Rady w szkoleniu.

 

Radna Anna Kusiołek – zgłosiła następujące interpelacje:

·     wnioskuje o ścinkę poboczy w Cieninie Kolonii przy drodze powiatowej,

·     w imieniu mieszkańców miejscowości Kotunia, Kąty i Wierzbocice wnioskuje o remont drogi powiatowej,

·     wnioskuje o remont drogi w kierunku miejscowości Młodojewo,

·     kolejna interpelacja dotyczy wyrównania i poszerzenia (wycinka krzewów) drogi Posada – Niezgoda.

 

P u n k t  7

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady przypomniał, że informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 42.

 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik_4.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie  Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  – druk    nr 43.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  wszyscy radni otrzymali na druku nr 43.

 

Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak -  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedłożone sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że powiat słupecki jest dobrze zabezpieczony przed wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt występujących w Europie, o szczególnie istotnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik_5.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodoweg i Ustawicznego w Strzałkowie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku          nr 28. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i większością głosów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że w dalszym ciągu nie rozumie intencji jaka przyświeca podjęciu rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych       w Strzałkowie. Mówca powiedział, że jest to decyzja, która może zaszkodzić tej szkole, a nie rozwiązuje problemu. Mówca powiedział, że powziął informacje na temat funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kościelcu. Niniejsze centrum powstało w latach dziewięćdziesiątych, a więc nie można porównywać działania w centrum w Kościelcu z centrum w Strzałkowie, które ma powstać. Zdaniem mówcy przemianowanie tej szkoły na centrum, spowoduje w najbliższym czasie jej degradację, a tym samym pewnie przestanie funkcjonować. Mówca powiedział, że centrum w Kościelcu funkcjonuje tylko dlatego, że prowadzi szkoły, a śladową działalnością jest prowadzenie szkoleń i kursów.

Rady Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że trudno tej jednostce będzie prowadzić szkolenia ponieważ są firmy prywatne które takie same szkolenia prowadzą w ciągu jednego dnia, a szkoła proponuje tydzień lub miesiąc.

Radny Tadeusz Krotoszyńskich – apelował do wszystkich radnych aby nie podejmować takiej decyzji, a uruchomić ewentualnie filię centrum kształcenia. Ponadto zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w przedostatnim akapicie pisze się już o rozwiązanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                    w Strzałkowie, a dopiero w dniu dzisiejszym ma być podjęta decyzja.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że otrzymał apel Rady Gminy Strzałkowo i w pełni podziela jego treść. Mówca zwrócił się z pytaniem do pana Starosty, czy Zarząd Powiatu ponownie zajmował się sprawą przekształcenia szkoły  w Strzałkowie? Dodał, iż uważa, że kiedy jest prowadzony nabór nie powinno przekształcać się szkoły. Młodzież stoi na rozdrożu bo nie wie, w którym kierunku ma pójść.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że będzie głosował przeciwko omawianej uchwale.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że aby podjąć właściwą decyzję             w omawianym temacie ma dwa pytania. Pierwsze do dyrektora szkoły czy od ostatniego spotkania, które miało miejsce tuż po świętach, doszło do spotkania            z władzami samorządowymi Strzałkowa, czy może dyrekcją gimnazjum.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie odpowiadając na pytanie powiedział, że nie było takiego spotkania.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że jest skłonny zaufać radzie pedagogicznej i dyrektorowi, którzy dla tej szkoły chcą jak najlepiej. Mówca powiedział, że nie wie dlaczego wokół tej szkoły toczy się jakaś dziwna gra. Dodał, że na spotkaniu po świętach dyrektor gimnazjum deklarował chęć spotkania aby wyjaśnić uczniom, że szkoła nie jest likwidowana.

Radny Waldemar Miernik -  powiedział, że nie rozumie dlaczego do takiego spotkania nie doszło i prosi jeszcze raz i apeluje do dyrektora gimnazjum ze Strzałkowa aby zorganizować spotkanie z uczniami gimnazjum. Dodał, że jako radny zobowiązuje panią Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego by do takiego spotkania doprowadziła.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu dzisiejszym przedkłada projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wersji przygotowanej na sesję w miesiącu marcu   2015 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że na kategoryczne żądanie samorządu Gminy Strzałkowo i wniosek radnego Tadeusza Krotoszyńskiego projekt niniejszej uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji w miesiącu marcu br. Dodał, że odbyło się spotkanie Radnych Rady Powiatu Słupeckiego z Radnymi Rady Gminy Strzałkowo na którym wiele powiedziano ale z perspektywy czasu to spotkanie nie wiele wniosło w rozumienie istoty sprawy. Mówca powiedział, że jedynym motywem działania Zarządu Powiatu Słupeckiego jest próba utrzymania całego potencjału systemu oświaty w powiecie słupeckim w postaci wszystkich pięciu szkół ponadgimnzajalnych. Dodał, że na spotkaniu tuż po świętach w Strzałkowie zupełnie niepotrzebnie powrócił wątek jednej z kłopotliwszych spraw dotyczących rzekomego ukrzywdzenia nauczycieli i emerytów nauczycielskich poprzez odebranie ogródków działkowych. Mówca powiedział, że temat ogródków działkowych nie ma nic wspólnego z meritum sprawy, ale odniesie się do tego. Ukrzywdzeni zostali ci nauczyciele, którzy nieprawnie zajmowali grunt albo wręcz bogacili się na tym bo  wydzierżawiali innym, a teraz jest wszystko uregulowane tak jak trzeba. Mówca powiedział, że z tematem ogródków działkowych pojechał na sesję Rady Gminy do Strzałkowa na wiosnę roku 2013 i wtedy Wójt Gminy Strzałkowa powiedział, że jest to autonomiczna sprawa samorządu powiatu słupeckiego.

Pan Mariusz Roga –powiedział, że jeżeli chodzi dalsze losy funkcjonowania szkoły w Strzałkowie i jej oferty edukacyjnej jest to autonomiczna decyzja powiatu słupeckiego. Jest to sprawa gdzie powiat sam musi znaleźć optymalne rozwiązanie. Mówca powiedział, że skoro w dwóch porównywalnych sprawach są dwa całkowicie odmienne stanowiska samorządu Gminy Strzałkowo to należy zadać pytanie co jest powodem, że w dwóch podobnych sprawach są całkiem odmienne motywy postępowania.

Pan Mariusz Roga – przedstawił swoje spostrzeżenia podpierając się stosownymi dokumentami, które stanowią załącznik_6.pdf do niniejszego protokółu:

·     23 września 1972 r. pan Ludwik Wawrzyniak przekazał swe grunty na rzecz Skarbu Państwa , na co Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy wydało stosowną decyzję,

·     27 maja 1977 r. Naczelnik Gminy Strzałkowo orzekł o przekazaniu nieodpłatnie w użytkowanie dla Państwowego Technikum Rolniczego w Strzałkowie nieruchomości rolnej, obejmującej działki, na których znajduje się szkoła i teren poza nią, wydając stosowną decyzję,

·     Wojewoda Wielkopolski 21 listopada 1994 r. swoją decyzją przekazał na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie o powierzchni 3,31 ha położonych w Strzałkowie. Dodał, że prywatne grunty, które przeszły w zasób Skarbu Państwa zostały prawomocnymi decyzjami przekazane do dyspozycji szkoły rolniczej obecnie szkoły prowadzonej przez powiat,

·     4 sierpnia 2005 r. Wójt Dariusz Grzywiński informuje dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, że uchwałą Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzałkowo, w którym to użytkowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działka oznaczona numerem geodezyjnym 548/4 o powierzchni 3,31 ha wykorzystywana dotychczas na cele rolnicze, została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i prosi o rozważenie możliwości rezygnacji       z użytkowania w/w działki i zwrotu jej do agencji. Starosta dodał, że jak wszyscy pamiętają na poświątecznym spotkaniu, pan wójt powiedział, że z przekształceniami tej działki, z wnioskami do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma nic wspólnego, to starosta wnioskował o taką zmianę,

·     10 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego wtedy kierowany przez pana Michała Pyrzyka otrzymał informację, że z tej działki planuje się wydzielić około 1,6 ha na budowę stadionu przy współudziale Gminy Strzałkowo i należy wygasić na nią trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnzajalnych  w Strzałkowie i ustanowić w 1/2 części wydzielonej nieruchomości współwłasność z Gminą Strzałkowo umową notarialną, której koszt pokryją strony solidarnie . Starosta powiedział, że wszyscy wiemy, że strzałkowski  i powiatowy samorząd wspólnie wybudowały hale sportową, która zabrała kawałek boiska szkole. Dodał, że wtedy zapadły wspólne decyzje o budowie boiska, na zasadzie współwłasności. Chcąc odbudować boisko, podjęto decyzję, że z terenów należących do powiatu, będących w użytkowaniu szkoły, wydzielony zostanie 1,6 ha na ten cel,

·     w kwietniu 2007 r. Starostwo Powiatowe dowiaduje się, że w projekcie inwestycji dla zachowania strefy od budynku hali boisko musi zostać przesunięte na grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i Gmina Strzałkowo prowadzi rozmowy z agencją o przejęciu gruntów na rzecz gminy,

·     21 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwraca się do agencji z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Strzałkowo nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 548/4, położonej w Strzałkowie za Zespołem Szkół Ponadgimnzajalnych na cel publiczny realizowany w ciągu najbliższych 5 lat przez gminę Strzałkowo. Na w/w działce planowana jest budowa kompleksu sportowego. Starosta przypomniał, że budowa kompleksu sportowego była planowana na przekazanej przez powiat działce. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo teren na którym planowana jest inwestycja ustala równoległą funkcję zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

·     agencja nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie ziemi gminie, ponieważ właścicielem terenu jest powiat słupecki.

·     18 lipca 2007 r. wójt ponownie wnioskuje do agencji i informuje, że gmina Strzałkowo zamierza kontynuować procedurę w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo, motywując to tym, że na najbliższej sesji Rady Gminy wystąpi  z propozycją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki    nr geod. 548/4, w celu zarezerwowania obszaru pod realizację przez gminę celów publicznych,

·     agencja ponownie nie wyraża zgody i nie udziela promesy w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntów,

·     3 października 2007 r. wójt po raz kolejny występuje z wnioskiem do agencji i informuje, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 27 września 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne. Starosta dodał, że raz gmina zawnioskowała o „mieszkaniówkę”, a drugi raz pod usługi publiczne,

·     agencja poinformowała, że na agencji nie ciąży bezwzględny wymóg nieodpłatnego przekazywania niniejszej nieruchomości,

·     15 listopada 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Strzałkowo uchwały z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne,

·     realizacja powyższej uchwały nastąpiła 30 grudnia 2008 r. kiedy została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki nr geodezyjny 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne.

 Pan Mariusz Roga – powiedział, że powyżej przedstawił stan prac samorządu gminy Strzałkowo w celu przejęcia gruntu za szkołą, który należał do powiatu. W tym czasie powiat prowadzi rozmowy ze Strzałkowem na temat wspólnej inwestycji tj. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  Wójt Gminy Strzałkowo w czerwcu informuje powiat, że akceptuje warunki darowizny przez powiat działki o powierzchni 1,6 ha z przeznaczeniem jej na boisko sportowe ale w tym samym czasie prowadzi rozmowy z agencją.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zmiana polegała na tym, że z powiatem miała być współwłasność, a wyszło tak, że na budowę boiska trzeba było oddać ten grunt jako darowiznę. Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 28 września 2007 roku podjęła uchwałę wyrażając zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie przy ul. Górnej, gm. Strzałkowo oznaczonej numerem geodezyjnym 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Niniejsza nieruchomość stanowi wkład powiatu słupeckiego w realizację inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego. Według operatu szacunkowego wartość rynkowa darowanej nieruchomości wynosi 223 700 zł. Ustalono, że w umowie darowizny należy umieścić zapis o prawie do bezpłatnego korzystania z obiektu przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie. Mówca powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane, że powstały obiekt będzie wyłączną własnością Gminy Strzałkowo, która w umowie darowizny zobowiąże się do umożliwienia bezpłatnego korzystania z boiska sportowego przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 roku wyraziła zgodę na nabycie na własność Gminy Strzałkowo w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Mówca powiedział, że na tą okoliczność został spisany protokół, z którego wynika, że połowa wartości darowizny miała być wkładem gminy Strzałkowo w odtworzenie boiska. Dodał, że jak wszyscy doskonale wiedzą do dzisiejszego dnia na tym terenie boiska nie ma.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w momencie kiedy powiat powziął informację, że Gmina Strzałkowo chce przejąć grunty powiatu od Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu 19 listopada 2012 roku zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat słupecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem jest Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Strzałkowie, położonej w Strzałkowie oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Mówca powiedział, że Wojewoda Wielkopolski niezwłocznie wydał decyzję stwierdzając nabycie przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Wojewoda swoją decyzję uzasadnił m.in. tym, że w dniu 31 grudnia1998 r. działka nr 548/4 pozostawała w zarządzie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie, jednostki przejmowanej przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w dniu 26 lutego 2013 roku powiat zwrócił się do Wójta Gminy Strzałkowo o zmianę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo, w miejscowości Strzałkowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 548/3 o powierzchni 3,3100 ha z usług publicznych na „mieszkaniówkę” i usługi publiczne w części północno-zachodniej. Proponowana zmiana wpłynie na wykorzystanie tego terenu w sposób jednorodny dla całego sąsiadującego osiedla o zabudowie jednorodzinnej.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że złożony wniosek miał odkręcić to, co zrobiła Rada Gminy Strzałkowo bez porozumienia z właścicielem gruntu, czyli powiatem. Mówca powiedział, że w momencie kiedy powiat wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie tej nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa, wiedział, że z takim samym wnioskiem chce wystąpić po raz kolejny Wójt Gminy Strzałkowo. Dodał, że na jednej z sesji informował Radę Powiatu Słupeckiego, że powiat osiągnął porozumienie z Wójtem Gminy Strzałkowo, dzisiaj można powiedzieć że średnio korzystne, iż na jego mocy wójt gminy nie będzie składał takiego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, a złoży tylko powiat  i  z tej przekazanej nam części nieruchomości, część o powierzchni prawie hektara oddamy nieodpłatnie w formie darowizny Gminie Strzałkowo. Mówca powiedział, że 23 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę, w której wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości stanowiącej własność powiatu słupeckiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 548/15 o powierzchni 0,9356 ha położonej w Strzałkowie. Niniejsza nieruchomość zostanie zbyta nieodpłatnie na realizację inwestycji celu publicznego przez Gminę Strzałkowo. Wartość darowizny 195 100 zł .

Pan Mariusz Roga – powiedział, ze reasumując w 2007 r. powiat przekazał Gminie Strzałkowo 1,6 ha gruntu wydzielonego z działki szkolnej na budowę boiska, którego do dzisiejszego dnia nie ma. W 2013 r. po raz kolejny powiat nieodpłatnie Gminie Strzałkowo przekazał w formie darowizny prawie hektar gruntu o wartości 195 100 zł. W zamian za tą działkę Rada Gminy Strzałkowo miała dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Mówca powiedział, że dziś możemy przeczytać, że z racji tej iż Rada Powiatu coś kombinuje przy przekształceniu szkoły, gmina jest skłonna wycofać się z tych zmian. Dodał, że przedstawione porozumienie z Gminą Strzałkowo może być jeszcze bardziej bolesne, bo Wójt Gminy Strzałkowo obiecał zwolnić powiat z opłaty adiacenckiej. Można sądzić, że za chwilę Gmina Strzałkowo wycofa się z tej obietnicy i powiat tej darowizny może długo żałować.

Pan Mariusz Roga -  powiedział, że zastanawia się ile można jeszcze od powiatu wyciągnąć w imię przyjaźni i dobrej współpracy. Ile jeszcze powiat musiałby pookrawać mienie szkoły, żeby w jakiś sposób nie być torpedowanym przez nie wiadomo jakie argumenty ze strony Gminy Strzałkowo. Mówca powiedział, że powątpiewa w ten prestiż i w to ogromne zaangażowanie Gminy Strzałkowo                w funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie podając przykład: 25 czerwca 2012 r. razem z panem Wójtem Gminy Strzałkowo i panem Tadeuszem Krotoszyńskim przecinali wstęgę na otwarciu budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych. Obiekt został wybudowany ze środków własnych powiatu i środków wygospodarowanych przez szkołę oraz              z projektów pisanych przez szkołę. Dojście do tego obiektu nie było utwardzone i wtedy została skierowana prośba do Gminy Strzałkowo by przekazał kostkę produkowaną przez zakład gminny na utwardzenie dojścia do budynku praktycznej nauki zawodu. Starosta powiedział, że Wójt Gminy Strzałkowo publicznie złożył deklarację przekazania kostki, jednak kiedy prośba wpłynęła na piśmie wójt odmówił, twierdząc, że niewielką produkcją zabezpieczają w sposób niewystarczający wyłącznie potrzeby własne.   

Pan Mariusz Roga – powiedział, że chyba nie tylko o samą szkołę tak naprawdę chodzi. Dodał, że jak wczytuje się w pismo skierowane do Zarządu Powiatu i Radnych Rady Powiatu Słupeckiego przez Radnych Rady Gminy Strzałkowo i Wójta Gminy Strzałkowo to zastanawia się o co tak naprawdę chodzi. Bo jeżeli pisze się cyt. „ że brak stabilnej sytuacji w tej placówce wzbudza niepokój” , w związku z tym pytanie na czym brak stabilnej sytuacji polega skoro wszystkim nauczycielom w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 zagwarantowano pracę. Starosta powiedział, że radny wystąpił z inicjatywą utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ale nie można tworzyć filii czegoś, czego jeszcze nie ma. Dodał, że nie ma prawnej możliwości utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Mówca powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia są przenoszone do słupeckiego „Ekonomika”.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Zarząd Powiatu w omawianej sprawie zrobił wszystko czego wymaga prawo i wszystko co podpowiadała logika oraz troska o dalszy byt szkoły w Strzałkowie. Zdaniem mówcy jest to optymalne rozwiązanie          i prosi o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że pan Starosta wylał kubeł zimnej wody na Wójta Gminy Strzałkowo i nie dobrze, że podczas jego nieobecności. Dodał, że z dużą częścią wypowiedzi pana Starosty nie zgadza się ponieważ pan Starosta próbuje hektarem ziemi przykryć problem szkoły. Mówca powiedział, że ziemia nie ma nic wspólnego z problemem szkoły i prawda jest taka, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w konsultacji i nie został zatwierdzony, a uwagi które były zgłaszane podczas spotkania na którym mówiono o sprzedaży ziemi to nie były sprzedane przez Wójta Gminy tylko przez powiat słupecki.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zwrócił uwagę, że należy też powiedzieć, że gmina Strzałkowo sfinansowała naprawę dachu i remont hali sportowej. Mówca jeszcze raz powtórzył, że przykrywanie problemu szkoły hektarem ziemi co do końca jeszcze nie jest rozstrzygnięte bo nikt tej ziemi nie ukradł, nikt jej nie zabrał, nie jest  kwestią istotną i ważną. Dodał, że każdy samorząd ma prawo do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzania do niego zmian.

Radny Tadeusz Krotoszyński – jeszcze raz zaapelował do radnych by nie głosować nad tą uchwałą.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że wysłuchaliśmy historii bardzo burzliwego związku powiatu z Gminą Strzałkowo i widać, że ten związek przechodzi kryzys ale zdaniem mówcy teraz najważniejszą sprawą dla powiatu jest dotarcie          z informacją do wszystkich gimnazjalistów, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie funkcjonuje nadal i ma się dobrze.

 

Radny Przemysław Dropiński – zwrócił się do dyrektora szkoły by przedstawił opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, czy szkoła chce tego przekształcenia? Zdaniem mówcy w okresie kiedy jest nabór do szkół poruszane są problemy szkoły dotyczące przekształcenia, co w dalszej kolejności może spowodować zamknięcie szkoły.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie powiedział, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to nie głównie edukacja dorosłych, a przede wszystkim edukacja młodzieży, a w bardzo małym fragmencie edukacja dorosłych. Dodał, że zmianie ulega tylko nazwa i to, że szkoła będzie miała szersze możliwości funkcjonowania. Natomiast jeżeli chodzi o ziemię to jest ona bazą do szkolenia w zawodzie rolnik.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że jeżeli chodzi o remont hali sportowej  to szkoła cały czas wyrównuje tą różnicę, którą dołożyła gmina. W kwestii naboru   do szkoły to po dzisiejszej sesji będzie zamieszczona informacja w prasie.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła zgodę na przekształcenie szkoły.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/34/2015              w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa    w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik_7.pdf do niniejszego protokółu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – zapytał czy pismo Radnych Rady Gminy Strzałkowo było rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Powiatu?

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że pismo otrzymał w dniu wczorajszym,           a temat szkoły w Strzałkowie kilkakrotnie wcześniej był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 P u n k t  10

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że większość zgłoszonych interpelacji w dniu dzisiejszym dotyczyła spraw drogowych, w związku z tym wszystkie zostaną omówione z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach     i odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Natomiast w kwestii budżetu obywatelskiego to po sesji absolutoryjnej kiedy Zarząd Powiatu przystąpi do prac planistycznych nad przyszłym budżetem ten postulat zostanie wzięty pod uwagę.

 

P u n k t  11

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Przemysław Dropiński -  powiedział, że zgłosił wniosek dotyczący budowy ścieżki rowerowej ze Słupcy do Zagórowa i w odpowiedzi otrzymał informację, że jest opracowana dokumentacja remontu drogi Słupca – Ląd. Mówca zapytał czy można otrzymać wizualizację tej dokumentacji?

 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając powiedział, że z niniejszą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.   

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 22 maja br. oraz przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin mija 30 kwietnia 2015 r.

 

P u n k t  12

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek