Kadencja V - rok 2015

Protokół nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 roku

BR.0002.2.2015

 

Protokół nr V/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 marca 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1610.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu 16 było obecnych, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi 1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości 2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 15podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w to miejsce zaproponował wprowadzenie informacji o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

 

Pan Mariusz Roga – Starosta zgłosił zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego, podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego, gdyż na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu wniesione zostały uwagi, które komisja statutowa musi przeanalizować.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego, aby z porządku obrad zdjąć punkt dotyczący, podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w zamian wprowadzić informację o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę, aby z porządku obrad wykreślić punkt tyczący się podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

8.       Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

9.       Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

14.       Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

15.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

16.       Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

17.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

18.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

19.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.       Wolne głosy i wnioski.

21.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
20 lutego 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z IV sesji był do wglądu
w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad
i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 1 głosie „wstrzymujących” przyjęła protokół Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi 3.pdf do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – w odniesieniu do przedstawionego sprawozdania powiedział, że ponad 20 minut poświęciliśmy na wysłuchanie sprawozdania, nie ulega wątpliwości, że bardzo ciekawego, jednak na przyszłość poprosił, aby informację tę ograniczyć tylko do pracy Zarządu Powiatu, a resztę czasu spożytkować na rozwiązywanie ważniejszych problemów. 

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·      radny Jacek Szczepankiewiczinterpelował o rozważenie potrzeby zainstalowania lustra w Sierniczu Wielkim przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną od strony tzw. gajówek.
Druga interpelacja dotyczyła, systematycznego likwidowania odrostów krzewów przy drodze od Siernicza Małego przez Naprusewo do Giewartowa.  
Kolejna sprawa dotyczyła systematycznego wykaszania rowów na terenie gminy Ostrowite
.
Mówca wnioskował o wyrównanie nawierzchni na drodze powiatowej
w Giewartowie od szkoły do pierwszego skrzyżowania (drżenie murów).
Radny przedstawił petycję, która wpłynęła na jego ręce od mieszkańców wsi Salomonowo o naprawę drogi gruntowej w tej miejscowości (wyrównanie nawierzchni i wypełnienie dziur). 

 

·      radny Tadeusz Krotoszyński zgłosił interpelację o wybudowanie chodnika w miejscowości Sierakowo, jako źródło pokrycia tej inwestycji wskazał środki 50 000 zł, które dzięki jego wnioskowo podczas przyjmowania budżetu na rok bieżący zostały zdjęte z promocji powiatu i przesunięte na inwestycje drogowe.
Mówca odnosząc się do autopoprawki do projektu zmian w budżecie wyraził swe oburzenie na zwiększenie o 38 000 zł. środków na promocję powiatu.

 

·   radny Stefan Stencel interpelował o zabezpieczenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Graboszewo w kierunku Chwalibogowa.     

·     radny Waldemar Miernik wnioskował o namalowanie pasów dzielących jezdnię na drodze powiatowej Słupca – Ląd.
Kolejna interpelacja dotyczyła posprzątania lasku w Wacławowie przy dojeździe do autostrady.

·     radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy ramach przekazywanych środków finansowych dla Miasta i Gminy Zagórów na podstawie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych, można z tej puli wykonywać prace drogowe (remonty, budowę chodników) na terenie całej gminy? 
Ponadto radny wnioskował o:

-    budowę chodnika w Zagórowie przy ulicy Słupeckiej z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy na tej drodze,

-    zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej, gdzie znajduje się przedszkole, bank i przychodnia lekarza rodzinnego,

-    wyrównanie poboczy przy drodze Słupca – Zagórów,

-    wycinkę krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, gdyż ograniczają one widoczność pojazdom,

-    naprawę chodnika przy wiadukcie w Jaroszynie,

-    naprawę drogi w Słupcy przy skrzyżowaniu ulicy Zagórowskiej z ulicą Pyzdrską przy przejeździe kolejowym,

-    naprawę drogi w miejscowości Wierzbno przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Jaroszyna i Poniatówka przy kapliczce,

-    „głębszą” wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach.

Radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy aktywność pracy policji w Zagórowie spowodowana jest filmem zapieszczonym w internecie, pokazującym nieprawidłową jazdę samochodu policyjnego, czy jest próbą zwiększenia bezpieczeństwa poprzez karanie osób przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach?

 

Pan Zdzisław Malina – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy odpowiedział, że od dwóch lat komenda realizuje program zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze. Obecnie można już zaobserwować, że liczba pieszych poszkodowanych i sprawców zdarzeń drogowych sukcesywnie spada. 

·      radny Bogdan Jastrząb – interpelował  o przegląd przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wszystkich dróg powiatowych i naprawę powstałych dziur po sezonie zimowym.
Mówca wnioskował o niezbędną naprawę drogi gruntowej Linówiec – Mlecze.

 

 

 P u n k t  7

Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Opinie Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że po zapoznaniu się z przedmiotową informacją jego uwagę wrócił wykaz potrzeb, który jest wręcz zatrważający. Zdaniem mówcy pan Starosta oraz cała Rada Powiatu winna się pochylić na tematem infrastruktury drogowej, ponieważ za kilka lat, jeśli nie będziemy podejmować konkretnych działań drogi powiatowe ulegną całkowitej degradacji. Rada winna konkretne środki kierować na modernizacje i budowę dróg, a nie ponownie na promocję powiatu.

 

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych. Przedmiotowa informacja stanowi 4.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  8

Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

Opinia Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”. Przedmiotowa informacja stanowi 5.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Opinie Komisji:

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014, bez uwag. Sprawozdanie stanowi 6.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

 P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

 

Przewodniczący powiedział, że projekt Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Komisje nie wniosły do projektu strategii żadnych uwag.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że z doświadczenia wie, iż w strategii powinny być określone cele, które chcemy osiągnąć. W projekcie przedłożonej strategii brakowało mówcy określenia kierunku w jakim zmierzamy, co zamierzamy zrobić. Wobec tego trudno będzie realizować strategię w której nie ma określonych rozmiarów i wielkości ocenić np. za rok. Mówca poprosił, aby do projektu strategii dołączyć zakres jej realizacji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 39, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 40.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi 8.pdf do niniejszego protokołu.

Pan Starosta w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego odnośnie zwiększania środków o 38 000 zł.  na promocję powiatu, powiedział, że z tej pulu: 3 000 zł. kierowane jest na promocję powiatu (darowizna), a pozostała kwota kierowana jest na gospodarkę nieruchomościami.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – odnosząc się do wyjaśnień Starosty, powiedział, że gdyby materiały otrzymał wcześniej na pewno by się z nimi wnikliwiej zapoznał. Ponadto, z przedstawionej autopoprawki jasno nie wynika, na co kwota 38 000 zł będzie przeznaczona.    

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi 9.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi 10.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.  Uchwała stanowi 11.pdf do niniejszego protokołu.  

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Uchwała stanowi 12.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  14

Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

 

Pani Elżbieta Kordylewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła propozycje zmian organizacyjnych w systemie oświaty Powiatu Słupeckiego od roku szkolnego 2015/2016. Przedstawiona przez panią kierownik prezentacja stanowi 13.pdf do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie powiedział, że każda zmiana niesie ze sobą swego rodzaju ryzyko, jednak go nie podejmując skazujemy się na nieuchronne zakończenie działalności szkoły. Proponowane przekształcenie to szansa dla młodzieży. Szkoła stara się od lat wyposażać młodzież w kompetencje zawodowe pozaszkolne tj. prawo jazdy kategorii C i na koparko – ładowarki. Centrum, będzie stwarzało bardzo bogatą ofertę edukacyjną na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Źle się stało, że nie było najpierw pytań do niego jak to przekształcenie będzie naprawdę wyglądało; bardzo łatwo jest „puścić” nieprawdziwą plotkę. Mówca dodał, że dopiero teraz naprawdę zaczyna się martwić, iż skutkiem powstałego zamieszanie będzie duży problem z naborem.  Zaapelował, aby zaprzeczać wszelkim plotkom, jakoby szkoła miała być likwidowana.

 

Starosta powiedział, że nigdy nie przypuszczał, iż sprawa przekształcenia ZSP w Centrum może budzić tak ogromne kontrowersje, bowiem w zamyśle starostwa nie było mowy o żadnej likwidacji. Przypomniał, że placówka ta była niedawno objęta termomodernizacją, więc tym bardziej nie ma racjonalnych przesłanek do jej zamknięcia. Mówca powiedział, że doszukując się argumentów może stwierdzić, iż znalazł tylko jeden „obrażony został majestat, tylko nie wiadomo czyj”.

Po wnikliwej analizie i wielu trudnych rozmowach udało się z dyrektorami placówek oświatowych znaleźć konsensus, czyli stworzenie na bazie strzałkowskiego „Rolnika” owego „Centrum”. Nikt jednak nie zagwarantował i nie zagwarantuje, że kształceniem dorosłych będzie duże zainteresowanie, ale dano sobie szansę, by pracę mieli nauczyciele, by ten obiekt tętnił życiem. Innymi słowy, by wyłożenie na niego środków finansowych miało jakikolwiek, także i ekonomiczny sens.

Pan Starosta powiedział, że jeśli „ktoś’ dziś chciałby nam pomóc, a o to prosił on wszystkich wójtów i burmistrzów podczas spotkania 6 lutego br. w tym także wójta Gminy Strzałkowo, aby pomóc dotrzeć z wiedzą zmian do gimnazjalnistów i rodziców tych dzieci, że nic tak naprawdę nie zmieniamy, cała struktura szkoły pozostaje tak jak dotychczas. Jeśli dziś docierają do niego głosy o prestiżu szkoły dla środowiska strzałkowskiego, to na dzisiejszym posiedzeniu nie jest najbogaciej reprezentowane. Obecnie chyba chodzi o tzw. mocowanie się kto do kogo pójdzie. Na nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Strzałkowo, które odbyło się w ostatni poniedziałek nie został zaproszony ani pan dyrektor ZSP w Strzałkowie, ani pani kierownik, a on, pomimo, że możliwości kontaktu były. Na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu zaproszeni zostali Pan Wójt Gminy Strzałkowo i Pan Przewodniczący Rady tejże gminy. Jednak, jak widzimy nie skorzystali z zaproszenia.  Obecnie kwestią sporna jest tylko, kto kogo przeciągnie, kto przed kim ma się pokłonić, to chyba w ten sposób można zgubić coś co jest najważniejsze – przyszłość naszych dzieci.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jest zaniepokojony iż niewiele jest prawdy w tym, co mówił pan Starosta. Mówca powiedział, że gdyby przedłożona przez panią kierownik informacja została radnym przedstawiona w styczniu, dziś byśmy inaczej rozmawiali. Radny powiedział, że to pan starosta jest winny, mimo deklaracji konstruktywnej współpracy dyskusji na ten temat; nie zrobiono nic aby na temat szkoły rozmawiać. W statucie powiatu ujęty jest zapis, że stanowimy lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców i wymienionych w nim gmin. W zaproponowanej strategii, która zdaniem mówcy niewiele nam daje, mówimy o wzmacnianiu poczucia lokalnej wspólnoty. Jak może się dziać dobrze, kiedy nie jest zawsze po drodze panu Starości z gminą Strzałkowo i Wójtem Grzywińskim. Żeby podjąć tak strategiczną decyzję temat ten powinien być przeanalizowany przez wszystkich radnych. Mówca sprostował, że sesja nadzwyczajna Rady Gminy Strzałkowo tyczyła się zmian w budżecie, a sprawa szkoły został przez Przewodniczącego Rady poruszona w wolnych głosach. Zdaniem radnego obowiązkiem Starosty było inspirowanie spotkań i rozmów w tym temacie, gdyż nie można ograniczać dostępu do wiedzy, którą dzisiaj przedstawiła pani kierownik. Gdyby tą widzę posiadali również radni Gminy Strzałkowo, zapewne tej dyskusji obecnie by nie było. Mówca nie może, wybrany przez znaczną część mieszkańców Gminy Strzałkowo, podnieść ręki na temat, o którym nie wie nic za wyjątkiem tego, że proponuje się przekształcenie. Zapytał, czy było trudno o tym mówić?

Ponadto, radny powiedział, że posiada informację od Wójta Dariusza Grzywińskiego, że temat przekształcenia szkoły nie był poruszany na spotkaniu 6 lutego br. jak informował Starosta. Temat ten panu Staroście w styczniu był już doskonale znany, gdyż wtedy były już wysyłane pisma do związków zawodowych z prośbą o opinię.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zaproponował, aby kwestę przekształcenia szkoły rozstrzygnąć na wspólnym posiedzeniu Rady Powiatu i Rady Gminy Strzałkowo. Mówca dodał, że nie jest przeciwnikiem rekonstrukcji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Ma on pełną świadomość, że muszą dokonywać się zmiany, ponieważ widzimy jakie są zagrożenia, ale nie na skróty, żeby w ciągu trzech dni podejmować uchwałę na podstawie opinii jednej komisji.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisja wnikliwie przeanalizowała zakres przekształcenia. Prawo idzie w kierunku „mody”, tj. można zauważyć, iż wszędzie są „centra”, kiedyś były „zespoły”. Jest to preferencja, która nie daje samorządom wyjść z rozwiązaniami, które stosowne byłyby do tradycji środowiska lokalnego. Zmiana nazwy na „centrum” jest podyktowana spływaniem środków finansowych na dalsze funkcjonowanie i rozwój placówki. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawiona przez panią kierownik prezentacja daje pełny ogląd sprawy, więc dobrze byłoby, aby Rada Gminy Strzałkowo również się z tym materiałem zapoznał. Dlatego proponuje, aby pani kierownik z tą prezentacją zapoznała również radnych gminy Strzałkowo na zwołanym przez nich spotkaniu. Zdaniem mówcy zwoływanie wspólnej sesji Rady Powiatu z Radą Gminy Strzałkowo nie będzie miało dobrego odniesienia, gdyż to rada powiatu podejmie ostateczną decyzję.   

Rada Powiatu jednogłośnie przychyliła się do propozycji Przewodniczącego, tyczącego się zorganizowania spotkania radnych gminy Strzałkowo na którym zostanie zaprezentowana sprawa rozwiązania Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, a utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.  

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/30/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi 14.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015. Uchwała stanowi 15.pdf do niniejszego protokołu.  

  

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/32/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Uchwała stanowi 16.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jego zdaniem w przedłożonym programie brak jest planu budżetu zaplanowanego na jego realizację. Jeśli jest to możliwe poprosił, on o uzupełnienie wielkość budżetu z podziałem na poszczególne lata. Mówca zapytał również o liczbę dzieci przebywających
w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdyż jest ona rozbieżna z liczbą posiadanych miejsc?

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy odpowiedziała, że w Ośrodku w Lądku dzieci umieszczane są jak sama nazwa wskazuje w czasie kryzysu w rodzinie. Nie można przewidzieć kiedy ten kryzys nastąpi, w jakiej gminie i ile dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. Podana wcześniej informacja przedstawiała ilość wszystkich dzieci, które korzystały z pomocy ośrodka w ciągu całego roku. Czas przebywania w ośrodku uzależniony jest to długości trwania rozprawy sądowej regulującej sytuację tych dzieci. Obecnie w Ośrodku w Lądku przebywa dziewięcioro dzieci pomimo, że Ośrodek przystosowany jest na sześć miejsc, a wynika to z braku takiej ilości rodzin zastępczych, aby tam te dzieci umieścić. Dzieci w rodzinie zastępczej można umieścić dopiero po postanowieniu sądu. Mówczyni zadeklarowała przygotowanie wykazu wydatków poniesionych w 2014 roku za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.    

 

W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/33/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017. Uchwała stanowi 17.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zdecydowana większość zgłoszonych interpelacji dotyczyła spraw drogowych, co do których postara się wspólnie z panem dyrektorem PZD w Słupcy pozytywnie odnieść. Mówca poprosił, aby drobne sprawy typu „dziura w drodze”, zgładzać niezwłocznie do powiatowego zarządu dróg, a nie czekać z tym problemem do obrad kolejnej sesji.

Mówca poinformował, że na wszystkie zgłoszone interpelacje udzieli odpowiedzi pisemnej w ustawowym terminie.

 

Obrady opuścił radny Tadeusz Krotoszyński.

 

P u n k t  20

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – poprosił o monitorowanie przez pana Starostę sprawy rozbudowy kurników w Mieczownicy i powiązanej z nią sprawy remonty drogi w tejże miejscowości. Mówca poprosił, aby w momencie wydawania zgody na rozbudowę zorganizować spotkanie trójstronne przedstawicieli Firmy „Konspol-Bis” w Słupcy, Starostwa Powiatowego i Gminy Ostrowite.

 

Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

 

P u n k t  21

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

     Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 roku

BR.0002.2.2015

 

Protokół nr V/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 marca 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1610.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu 16 było obecnych, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi 1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości 2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 15podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w to miejsce zaproponował wprowadzenie informacji o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

 

Pan Mariusz Roga – Starosta zgłosił zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego, podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego, gdyż na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu wniesione zostały uwagi, które komisja statutowa musi przeanalizować.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego, aby z porządku obrad zdjąć punkt dotyczący, podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w zamian wprowadzić informację o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę, aby z porządku obrad wykreślić punkt tyczący się podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

8.       Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

9.       Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

14.       Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

15.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

16.       Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

17.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

18.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

19.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.       Wolne głosy i wnioski.

21.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
20 lutego 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z IV sesji był do wglądu
w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad
i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 1 głosie „wstrzymujących” przyjęła protokół Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi 3.pdf do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – w odniesieniu do przedstawionego sprawozdania powiedział, że ponad 20 minut poświęciliśmy na wysłuchanie sprawozdania, nie ulega wątpliwości, że bardzo ciekawego, jednak na przyszłość poprosił, aby informację tę ograniczyć tylko do pracy Zarządu Powiatu, a resztę czasu spożytkować na rozwiązywanie ważniejszych problemów. 

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·      radny Jacek Szczepankiewiczinterpelował o rozważenie potrzeby zainstalowania lustra w Sierniczu Wielkim przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną od strony tzw. gajówek.
Druga interpelacja dotyczyła, systematycznego likwidowania odrostów krzewów przy drodze od Siernicza Małego przez Naprusewo do Giewartowa.  
Kolejna sprawa dotyczyła systematycznego wykaszania rowów na terenie gminy Ostrowite
.
Mówca wnioskował o wyrównanie nawierzchni na drodze powiatowej
w Giewartowie od szkoły do pierwszego skrzyżowania (drżenie murów).
Radny przedstawił petycję, która wpłynęła na jego ręce od mieszkańców wsi Salomonowo o naprawę drogi gruntowej w tej miejscowości (wyrównanie nawierzchni i wypełnienie dziur). 

 

·      radny Tadeusz Krotoszyński zgłosił interpelację o wybudowanie chodnika w miejscowości Sierakowo, jako źródło pokrycia tej inwestycji wskazał środki 50 000 zł, które dzięki jego wnioskowo podczas przyjmowania budżetu na rok bieżący zostały zdjęte z promocji powiatu i przesunięte na inwestycje drogowe.
Mówca odnosząc się do autopoprawki do projektu zmian w budżecie wyraził swe oburzenie na zwiększenie o 38 000 zł. środków na promocję powiatu.

 

·   radny Stefan Stencel interpelował o zabezpieczenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Graboszewo w kierunku Chwalibogowa.     

·     radny Waldemar Miernik wnioskował o namalowanie pasów dzielących jezdnię na drodze powiatowej Słupca – Ląd.
Kolejna interpelacja dotyczyła posprzątania lasku w Wacławowie przy dojeździe do autostrady.

·     radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy ramach przekazywanych środków finansowych dla Miasta i Gminy Zagórów na podstawie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych, można z tej puli wykonywać prace drogowe (remonty, budowę chodników) na terenie całej gminy? 
Ponadto radny wnioskował o:

-    budowę chodnika w Zagórowie przy ulicy Słupeckiej z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy na tej drodze,

-    zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej, gdzie znajduje się przedszkole, bank i przychodnia lekarza rodzinnego,

-    wyrównanie poboczy przy drodze Słupca – Zagórów,

-    wycinkę krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, gdyż ograniczają one widoczność pojazdom,

-    naprawę chodnika przy wiadukcie w Jaroszynie,

-    naprawę drogi w Słupcy przy skrzyżowaniu ulicy Zagórowskiej z ulicą Pyzdrską przy przejeździe kolejowym,

-    naprawę drogi w miejscowości Wierzbno przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Jaroszyna i Poniatówka przy kapliczce,

-    „głębszą” wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach.

Radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy aktywność pracy policji w Zagórowie spowodowana jest filmem zapieszczonym w internecie, pokazującym nieprawidłową jazdę samochodu policyjnego, czy jest próbą zwiększenia bezpieczeństwa poprzez karanie osób przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach?

 

Pan Zdzisław Malina – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy odpowiedział, że od dwóch lat komenda realizuje program zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze. Obecnie można już zaobserwować, że liczba pieszych poszkodowanych i sprawców zdarzeń drogowych sukcesywnie spada. 

·      radny Bogdan Jastrząb – interpelował  o przegląd przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wszystkich dróg powiatowych i naprawę powstałych dziur po sezonie zimowym.
Mówca wnioskował o niezbędną naprawę drogi gruntowej Linówiec – Mlecze.

 

 

 P u n k t  7

Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Opinie Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że po zapoznaniu się z przedmiotową informacją jego uwagę wrócił wykaz potrzeb, który jest wręcz zatrważający. Zdaniem mówcy pan Starosta oraz cała Rada Powiatu winna się pochylić na tematem infrastruktury drogowej, ponieważ za kilka lat, jeśli nie będziemy podejmować konkretnych działań drogi powiatowe ulegną całkowitej degradacji. Rada winna konkretne środki kierować na modernizacje i budowę dróg, a nie ponownie na promocję powiatu.

 

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych. Przedmiotowa informacja stanowi 4.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  8

Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

Opinia Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”. Przedmiotowa informacja stanowi 5.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Opinie Komisji:

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014, bez uwag. Sprawozdanie stanowi 6.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

 P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

 

Przewodniczący powiedział, że projekt Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Komisje nie wniosły do projektu strategii żadnych uwag.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że z doświadczenia wie, iż w strategii powinny być określone cele, które chcemy osiągnąć. W projekcie przedłożonej strategii brakowało mówcy określenia kierunku w jakim zmierzamy, co zamierzamy zrobić. Wobec tego trudno będzie realizować strategię w której nie ma określonych rozmiarów i wielkości ocenić np. za rok. Mówca poprosił, aby do projektu strategii dołączyć zakres jej realizacji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 39, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 40.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi 8.pdf do niniejszego protokołu.

Pan Starosta w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego odnośnie zwiększania środków o 38 000 zł.  na promocję powiatu, powiedział, że z tej pulu: 3 000 zł. kierowane jest na promocję powiatu (darowizna), a pozostała kwota kierowana jest na gospodarkę nieruchomościami.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – odnosząc się do wyjaśnień Starosty, powiedział, że gdyby materiały otrzymał wcześniej na pewno by się z nimi wnikliwiej zapoznał. Ponadto, z przedstawionej autopoprawki jasno nie wynika, na co kwota 38 000 zł będzie przeznaczona.    

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi 9.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi 10.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.  Uchwała stanowi 11.pdf do niniejszego protokołu.  

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Uchwała stanowi 12.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  14

Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

 

Pani Elżbieta Kordylewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła propozycje zmian organizacyjnych w systemie oświaty Powiatu Słupeckiego od roku szkolnego 2015/2016. Przedstawiona przez panią kierownik prezentacja stanowi 13.pdf do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie powiedział, że każda zmiana niesie ze sobą swego rodzaju ryzyko, jednak go nie podejmując skazujemy się na nieuchronne zakończenie działalności szkoły. Proponowane przekształcenie to szansa dla młodzieży. Szkoła stara się od lat wyposażać młodzież w kompetencje zawodowe pozaszkolne tj. prawo jazdy kategorii C i na koparko – ładowarki. Centrum, będzie stwarzało bardzo bogatą ofertę edukacyjną na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Źle się stało, że nie było najpierw pytań do niego jak to przekształcenie będzie naprawdę wyglądało; bardzo łatwo jest „puścić” nieprawdziwą plotkę. Mówca dodał, że dopiero teraz naprawdę zaczyna się martwić, iż skutkiem powstałego zamieszanie będzie duży problem z naborem.  Zaapelował, aby zaprzeczać wszelkim plotkom, jakoby szkoła miała być likwidowana.

 

Starosta powiedział, że nigdy nie przypuszczał, iż sprawa przekształcenia ZSP w Centrum może budzić tak ogromne kontrowersje, bowiem w zamyśle starostwa nie było mowy o żadnej likwidacji. Przypomniał, że placówka ta była niedawno objęta termomodernizacją, więc tym bardziej nie ma racjonalnych przesłanek do jej zamknięcia. Mówca powiedział, że doszukując się argumentów może stwierdzić, iż znalazł tylko jeden „obrażony został majestat, tylko nie wiadomo czyj”.

Po wnikliwej analizie i wielu trudnych rozmowach udało się z dyrektorami placówek oświatowych znaleźć konsensus, czyli stworzenie na bazie strzałkowskiego „Rolnika” owego „Centrum”. Nikt jednak nie zagwarantował i nie zagwarantuje, że kształceniem dorosłych będzie duże zainteresowanie, ale dano sobie szansę, by pracę mieli nauczyciele, by ten obiekt tętnił życiem. Innymi słowy, by wyłożenie na niego środków finansowych miało jakikolwiek, także i ekonomiczny sens.

Pan Starosta powiedział, że jeśli „ktoś’ dziś chciałby nam pomóc, a o to prosił on wszystkich wójtów i burmistrzów podczas spotkania 6 lutego br. w tym także wójta Gminy Strzałkowo, aby pomóc dotrzeć z wiedzą zmian do gimnazjalnistów i rodziców tych dzieci, że nic tak naprawdę nie zmieniamy, cała struktura szkoły pozostaje tak jak dotychczas. Jeśli dziś docierają do niego głosy o prestiżu szkoły dla środowiska strzałkowskiego, to na dzisiejszym posiedzeniu nie jest najbogaciej reprezentowane. Obecnie chyba chodzi o tzw. mocowanie się kto do kogo pójdzie. Na nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Strzałkowo, które odbyło się w ostatni poniedziałek nie został zaproszony ani pan dyrektor ZSP w Strzałkowie, ani pani kierownik, a on, pomimo, że możliwości kontaktu były. Na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu zaproszeni zostali Pan Wójt Gminy Strzałkowo i Pan Przewodniczący Rady tejże gminy. Jednak, jak widzimy nie skorzystali z zaproszenia.  Obecnie kwestią sporna jest tylko, kto kogo przeciągnie, kto przed kim ma się pokłonić, to chyba w ten sposób można zgubić coś co jest najważniejsze – przyszłość naszych dzieci.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jest zaniepokojony iż niewiele jest prawdy w tym, co mówił pan Starosta. Mówca powiedział, że gdyby przedłożona przez panią kierownik informacja została radnym przedstawiona w styczniu, dziś byśmy inaczej rozmawiali. Radny powiedział, że to pan starosta jest winny, mimo deklaracji konstruktywnej współpracy dyskusji na ten temat; nie zrobiono nic aby na temat szkoły rozmawiać. W statucie powiatu ujęty jest zapis, że stanowimy lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców i wymienionych w nim gmin. W zaproponowanej strategii, która zdaniem mówcy niewiele nam daje, mówimy o wzmacnianiu poczucia lokalnej wspólnoty. Jak może się dziać dobrze, kiedy nie jest zawsze po drodze panu Starości z gminą Strzałkowo i Wójtem Grzywińskim. Żeby podjąć tak strategiczną decyzję temat ten powinien być przeanalizowany przez wszystkich radnych. Mówca sprostował, że sesja nadzwyczajna Rady Gminy Strzałkowo tyczyła się zmian w budżecie, a sprawa szkoły został przez Przewodniczącego Rady poruszona w wolnych głosach. Zdaniem radnego obowiązkiem Starosty było inspirowanie spotkań i rozmów w tym temacie, gdyż nie można ograniczać dostępu do wiedzy, którą dzisiaj przedstawiła pani kierownik. Gdyby tą widzę posiadali również radni Gminy Strzałkowo, zapewne tej dyskusji obecnie by nie było. Mówca nie może, wybrany przez znaczną część mieszkańców Gminy Strzałkowo, podnieść ręki na temat, o którym nie wie nic za wyjątkiem tego, że proponuje się przekształcenie. Zapytał, czy było trudno o tym mówić?

Ponadto, radny powiedział, że posiada informację od Wójta Dariusza Grzywińskiego, że temat przekształcenia szkoły nie był poruszany na spotkaniu 6 lutego br. jak informował Starosta. Temat ten panu Staroście w styczniu był już doskonale znany, gdyż wtedy były już wysyłane pisma do związków zawodowych z prośbą o opinię.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zaproponował, aby kwestę przekształcenia szkoły rozstrzygnąć na wspólnym posiedzeniu Rady Powiatu i Rady Gminy Strzałkowo. Mówca dodał, że nie jest przeciwnikiem rekonstrukcji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Ma on pełną świadomość, że muszą dokonywać się zmiany, ponieważ widzimy jakie są zagrożenia, ale nie na skróty, żeby w ciągu trzech dni podejmować uchwałę na podstawie opinii jednej komisji.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisja wnikliwie przeanalizowała zakres przekształcenia. Prawo idzie w kierunku „mody”, tj. można zauważyć, iż wszędzie są „centra”, kiedyś były „zespoły”. Jest to preferencja, która nie daje samorządom wyjść z rozwiązaniami, które stosowne byłyby do tradycji środowiska lokalnego. Zmiana nazwy na „centrum” jest podyktowana spływaniem środków finansowych na dalsze funkcjonowanie i rozwój placówki. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawiona przez panią kierownik prezentacja daje pełny ogląd sprawy, więc dobrze byłoby, aby Rada Gminy Strzałkowo również się z tym materiałem zapoznał. Dlatego proponuje, aby pani kierownik z tą prezentacją zapoznała również radnych gminy Strzałkowo na zwołanym przez nich spotkaniu. Zdaniem mówcy zwoływanie wspólnej sesji Rady Powiatu z Radą Gminy Strzałkowo nie będzie miało dobrego odniesienia, gdyż to rada powiatu podejmie ostateczną decyzję.   

Rada Powiatu jednogłośnie przychyliła się do propozycji Przewodniczącego, tyczącego się zorganizowania spotkania radnych gminy Strzałkowo na którym zostanie zaprezentowana sprawa rozwiązania Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, a utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.  

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/30/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi 14.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015. Uchwała stanowi 15.pdf do niniejszego protokołu.  

  

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/32/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Uchwała stanowi 16.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jego zdaniem w przedłożonym programie brak jest planu budżetu zaplanowanego na jego realizację. Jeśli jest to możliwe poprosił, on o uzupełnienie wielkość budżetu z podziałem na poszczególne lata. Mówca zapytał również o liczbę dzieci przebywających
w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdyż jest ona rozbieżna z liczbą posiadanych miejsc?

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy odpowiedziała, że w Ośrodku w Lądku dzieci umieszczane są jak sama nazwa wskazuje w czasie kryzysu w rodzinie. Nie można przewidzieć kiedy ten kryzys nastąpi, w jakiej gminie i ile dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. Podana wcześniej informacja przedstawiała ilość wszystkich dzieci, które korzystały z pomocy ośrodka w ciągu całego roku. Czas przebywania w ośrodku uzależniony jest to długości trwania rozprawy sądowej regulującej sytuację tych dzieci. Obecnie w Ośrodku w Lądku przebywa dziewięcioro dzieci pomimo, że Ośrodek przystosowany jest na sześć miejsc, a wynika to z braku takiej ilości rodzin zastępczych, aby tam te dzieci umieścić. Dzieci w rodzinie zastępczej można umieścić dopiero po postanowieniu sądu. Mówczyni zadeklarowała przygotowanie wykazu wydatków poniesionych w 2014 roku za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.    

 

W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/33/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017. Uchwała stanowi 17.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zdecydowana większość zgłoszonych interpelacji dotyczyła spraw drogowych, co do których postara się wspólnie z panem dyrektorem PZD w Słupcy pozytywnie odnieść. Mówca poprosił, aby drobne sprawy typu „dziura w drodze”, zgładzać niezwłocznie do powiatowego zarządu dróg, a nie czekać z tym problemem do obrad kolejnej sesji.

Mówca poinformował, że na wszystkie zgłoszone interpelacje udzieli odpowiedzi pisemnej w ustawowym terminie.

 

Obrady opuścił radny Tadeusz Krotoszyński.

 

P u n k t  20

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – poprosił o monitorowanie przez pana Starostę sprawy rozbudowy kurników w Mieczownicy i powiązanej z nią sprawy remonty drogi w tejże miejscowości. Mówca poprosił, aby w momencie wydawania zgody na rozbudowę zorganizować spotkanie trójstronne przedstawicieli Firmy „Konspol-Bis” w Słupcy, Starostwa Powiatowego i Gminy Ostrowite.

 

Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

 

P u n k t  21

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

     Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska