Zarząd Powiatu

Uchwała Nr 398 /10 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wyboru ofert, na realizację zadania powiatowego z zakresu: ochrony i promocji zdrowia.

 
Uchwała Nr  398 /10
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 14 października 2010 roku
 
 
w sprawie wyboru ofert, na realizację zadania powiatowego z zakresu: ochrony i promocji zdrowia.
 
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz  § 7 Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/204/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2009 roku. Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W celu realizacji powiatowego zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:
 
1. Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego  im. dr Romana Grzeszczaka  na zadanie pod nazwą "wczesne wykrycie choroby  - szansą na życie", polegające na wykonywaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej pacjentów, mające na celu wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Na realizację, tytułowego zadania udziela się dofinansowania w kwocie 5 000,00 zł.
§ 2
 
Udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem, a Powiatem Słupeckim.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
  /-/ Mariusz ROGA