2006

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

 W odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki, Powiat Słupecki w dniu 17 lipca 2006 roku złożył już po raz trzeci Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 "Stypendialne wsparcie studentów Powiatu Słupeckiego".  Projekt zakłada przyznanie 47 stypendiów dla studentów. Projekt będzie realizowany w formie finansowej.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
 
1.    Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)    znajdują się lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się  nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255). Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie ( za rok 2005). Na rok 2006 kwota ta wynosi maksymalnie 504,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie i maksymalnie 583,00 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
2)    posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Słupeckiego, na jednym z niżej wymienionych obszarów:
a)    na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
b)    w miastach do 20.000 mieszkańców,
c)    na obszarach kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
d)    w zdegradowanych dzielnicach miast i obszarach powojskowych wyznaczonych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
3)    studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym,  wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września  1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385    z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie  ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 590 z późniejszymi zmianami)
2.    Warunkiem ubiegania się przez studenta  o przyznanie stypendium jest:
ˇ    złożenie w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego    w Słupcy wniosku o przyznanie stypendium,
ˇ    dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami  o dochodach:
ˇ    kserokopię dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania,
ˇ    dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni potwierdzające status studenta.
Termin składania wniosków: 14 października 2006 r.
 
 ------------------------------------------------