Wydział Architektury i Budownictwa

Stacja bazowa telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 32464 Słupca Centrum.

Słupca ,dnia 30.08.2004r. 
 
 
 
 
S t a r o s t w o     P o w i a t o w e  
 w    S ł u p c y
 
Wydział  Architektury  i  Budownictwa
 
 
 
zgodnie z  art. 32 ust.1, art.46 ust.1, art.53 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska , ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 ze zmianami )
 
 
z  a  w   i  a  d  a  m  i  a
 
 
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 32464 Słupca Centrum zlokalizowana w Słupcy na dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy położonego na działce ozn. nr ewidencji geodezyjnej 335/6, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko. W ramach zamierzenia został sporządzony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z informacjami i materiałami o środowisku i jego ochronie można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul.Poznańskiej 20 w godzinach urzędowania, z możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.