Starosta Słupecki

Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Słupcy

Słupca, dnia 8.10.2010r.

 

Starosta Słupecki

 

OGŁASZA NABÓR

NA   WOLNE STANOWISKO  PRACY

 Referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg

w Starostwie Powiatowym w Słupcy

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej  lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      posiada co najmniej wykształcenie średnie,

d)     co najmniej 2 letni staż pracy,

e)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)        nieposzlakowana opinia.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie wyższe magisterskie: administracja, prawo,

b)      preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach organizacyjnych,

c)      łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

d)     znajomość obsługi komputera.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,

b)      wyrejestrowanie pojazdów,

c)      dokonywanie wpisów określonych przepisami w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych,

d)     prowadzenie komputerowej ewidencji pojazdów i kierowców. 

4.      Wymagane dokumenty niezbędne:

a)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ze zdjęciem),

b)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Wymagane dokumenty dodatkowe:

a)     życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Starosty Słupeckiego lub pocztą na adres; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg” w terminie do dnia  22 października 2010r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Powiatu Pan Paweł Gotowała. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
 (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r.  Nr 223, poz. 1458).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy przy   ul. Poznańskiej 20.

 

                                                      Starosta

                                                                                                                   (-) Mariusz Roga