Starosta Słupecki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych

Słupca, dnia 14.09.2007r.

 

Starosta Słupecki

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 w Starostwie Powiatowym w Słupcy

 

stanowisko ds. zamówień publicznych

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe magisterskie,

b)       preferowane kierunki: prawnicze, administracyjne,logistyczne,

c)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

d)       znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych niezbędnych przepisów stosowanych przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne,

e)       uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn).

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       ogólny staż pracy 3 lata,

b)       mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. zamówień publicznych lub na stanowisku związanym z obrotem nieruchomościami,

c)       umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi, zdolność rozwiązywania problemów, dokładność                  i staranność wykonywania zadań, rzetelność, kreatywność, zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym, zdyscyplinowanie,

d)       bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

b)       udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowaniu materiałów stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

c)       sprawowanie funkcji instruktażowych w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,

d)       prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, odwołań i protestów i prowadzenie wymaganej procedury w ich rozpatrywaniu,

e)       wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

f)        rozpatrywanie odwołań i protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,

g)       występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,

h)       przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych. 

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kopie dokumentów poświadczający wykształcenie (dyplom) i posiadane kwalifikacje,

d)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zdjęcie),

e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie o niekaralności,

g)      zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h)      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,

i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Starosty Słupeckiego lub pocztą na adres; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 1 października 2007 r. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Powiatu Pan Paweł Gotowała.

                Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy przy   ul. Poznańskiej 20.

                Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
 (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Starosta

                                                                                                                               (-)Mariusz Roga