Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupcy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy W WYMIARZE ½ E

Słupca, dnia 10.05.2011r.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Słupcy 

OGŁASZA NABÓR

NA   WOLNE  STANOWISKO  PRACY

Głównego Księgowego

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy

 W  WYMIARZE  ½  ETATU

 

1.    Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe, przy czym kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  b) ukończył policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną na kierunku rachunkowość budżetowa i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

   2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  3.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4.kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko   obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.  nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

      Obsługa komputera,  

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)    dokonywanie wstępnej kontroli:

     a)       - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b)       - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

4.    Wymagane dokumenty niezbędne:

1)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ze zdjęciem),

2)     kopie świadectw pracy dokumentująca wymagany staż pracy,

3)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

4)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.    Wymagane dokumenty dodatkowe:

        a)     -  życiorys (CV),

       b)     -  list motywacyjny,

       c)     - kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

       d)     - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy lub pocztą na adres; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do dnia  23 maja 2011r.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Poradni. dokumenty, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    Wymagane dokumenty dodatkowe: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r.  Nr 223, poz. 1458).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13.

   

           Dyrektor

(-) Violetta Durczyńska