Uchwały kredytowe

Uchwała Nr V/39/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 lutego 2007 roku

UCHWAŁA NR V/39/2007
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 23 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę w 2007 roku długoterminowych zobowiązań.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
Zaciąga się w 2007 roku długoterminowy kredyt do wysokości 4 912 800 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupeckiego i na spłatę długoterminowych zobowiązań.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                  /-/ Zygmunt Zieliński
 
_____________________