Uchwały kredytowe

Uchwała Nr XXI/115/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/88/2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR XXI/115/2004
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/88/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie  zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2004 rok.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,  poz. 1291, Nr 210, poz. 1263), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII/88/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2004 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/97/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.09.2004 roku, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 1
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2 074 000 zł z przeznaczeniem na:
 
- przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi i wykupem gruntów,
 
- remonty budynków oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w działach oświata i edukacyjna opieka wychowawcza."
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.