Uchwały kredytowe

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/88/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/88/2004
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 18 czerwca 2004 roku
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Słupeckiego.
 
 
         Realizacja zadań - zgodnie z wcześniejszymi zapisami w uchwałach budżetowych, wymaga zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 675 000 zł na sfinansowanie:
-    remontów,  modernizacji  i budowy
   budynków oświatowych                                                              524 000 zł,
-    odbudowy i utrzymanie dróg
   powiatowych wraz z procesem
   przygotowawczym i wykupem gruntów                                      4 026 000 zł,
-    utrzymania zmodernizowanego budynku ZAZ-u                               70 000 zł,
-    zakupu samochodu i  laparoskopu                                                            55 000 zł,
o    zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej na 2004 rok.
       
         Zgodnie z art. 12 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 124, poz. 1592 ze zm.) zaciągnięcie długotrwałych kredytów i pożyczek  należy dom wyłącznej właściwości Rady Powiatu.
 
         W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
/-/ Eugeniusz Grzeszczak