Uchwały kredytowe

Uchwała Nr XVIII/88/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 
UCHWAŁA NR XVIII/88/2004
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 18 czerwca 2004 rok
 
 
w sprawie  zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2004 rok.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 4 675 000 zł z przeznaczeniem na:
-    przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi i wykupem gruntów,
-    remonty, modernizacje i dofinansowanie budowy budynków oświatowych,
-    utrzymanie zmodernizowanego budynku ZAZ-u oraz na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Słupcy i samochodu osobowego.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Zieliński