Uchwały budżetowe

Uchwała Nr 282/09 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.

Uchwała Nr 282/09
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 26 sierpnia 2009 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.
 
 
   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 10 uchwały Nr XXV/142/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2009 roku,  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXV/142/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/152/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.01.2009 roku, Nr XXVII/154/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.02.2009 roku, Nr XXVIII/163/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.03.2009 roku, Nr XXIX/172/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24.04.2009 roku, Nr XXX/174/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.04.2009 roku, Nr 260/09 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 21.05.2009 roku, Nr XXXI/178/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.06.2009 roku oraz Nr XXXII/180/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31.07.2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 495 900 zł, tj. do kwoty 60 322 728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)   w § 1, ust. 1, pkt 1: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 495 900 zł, tj. do kwoty 52 921 238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 495 900 zł, tj. do 12 132 949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
 
4)   w § 2, ust. 2: zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 495 900 zł, tj. do kwoty 60 660 654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)   w § 2, ust. 2, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 495 900 zł, tj. do kwoty 51 668 808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 495 739 zł, tj. do kwoty 32 504 839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
7)   w § 2, ust. 2, pkt 2: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 495 900 zł, tj. do kwoty 12 132 949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
8)   w związku ze zmianami, o których mowa w punktach od 1 do 3,  załącznik Nr 1 - Dochody Powiatu Słupeckiego na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
9)   w związku ze zmianami, o których mowa w punktach od 4 do 7, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
10)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 3 i 8 załącznik Nr 6  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________