Uchwały budżetowe

Uchwała Nr 190/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 2 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.

Uchwała Nr 190/08
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 2 października 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.
 
 
   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,           Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984) oraz § 10 uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia                  28 grudnia 2008 roku, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.03.2008 roku, Nr 131/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 08.04.2008 roku,                      Nr 147/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.04.2008 roku, Nr 153/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 19.05.2008 roku, Nr XIX/119/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.06.2008 roku, Nr XX/129/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.08.2008 roku oraz                Nr XXI/130/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.09.2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)   w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 12 000 zł, tj. do kwoty             46 390 492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)   w § 1, ust. 1, pkt. 1: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 000 zł, tj. do kwoty                44 752 292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 2, ust. 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 000 zł, tj. do kwoty 52 846 063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
4)   w § 2, ust. 1, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł, tj. do kwoty              47 215 458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę             12 000 zł, tj. do kwoty 29 523 858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6)   w § 2, ust. 2, pkt 2: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty                 5 630 605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
7)   w związku ze zmianami , o których mowa w punktach 1 i 2, załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
8)   w związku ze zmianami , o których mowa w punktach od 3 do 6, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
9)   w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 6, załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________