Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2008 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.

Uchwała Nr XIX/119/08
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.
 
 
   Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.            Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.03.2008 roku, Nr 131/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 08.04.2008 roku,                      Nr 147/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.04.2008 roku, oraz Nr 153/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 19.05.2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)   w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 266 455 zł, tj. do kwoty             45 049 616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)   w § 1, ust. 1, pkt. 1: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 111 055 zł, tj. do kwoty                43 549 216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 1, ust. 1, pkt. 2: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 155 400 zł, tj. do kwoty                1 500 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
4)   w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8 058 zł, tj. do kwoty 6 460 173 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
5)   w § 1, ust. 2, pkt 2: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 105 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
6)   w § 2, ust. 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 894 693 zł, tj. do kwoty 51 505 187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
7)   w § 2, ust. 1, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 842 193 zł, tj. do kwoty              45 790 182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
8)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę             1 344 125 zł, tj. do kwoty 29 075 488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
9)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. b: zwiększa się dotacje o kwotę  208 649 zł, tj. do kwoty 3 297 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
10)    w § 2, ust. 2, pkt 2: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52 500 zł, tj. do kwoty                 5 715 005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
11)    w § 2, ust. 4, pkt. 1: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8 058 zł, tj. do kwoty 6 460 173 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
12)    koryguje się oczywiste błędy:
 
a)    w Załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok do uchwał:             Nr XVI/98/08  z dnia  29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 z dnia 28.03.2008 roku,         Nr 131/08 z dnia 08.04.2008 roku, Nr 147/08 z dnia 24.04.2008 roku, w dziale 600, rozdział 60004, § 2710, rubryka 4 w ten sposób że, dotychczasową treść "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zastępuje się treścią: "Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących";
 
b)   w Załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 roku  - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok w uchwałach: Nr XVII/108/08 z dnia 28.03.2008 roku, Nr 131/08 z dnia 08.04.2008 roku oraz Nr 147/08 z dnia 24.04.2008 roku- w kolumnie 2, w ten sposób, że dotychczasową klasyfikację rozdziału: "95295" zastępuje się klasyfikacją "92595";
 
c)    w uchwale Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.03.2008 roku w ten sposób ,że  dotychczasową treść § 2 "Prostuje się oczywistą omyłkę § 1 uchwały            Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku w ten sposób, że po  punkcie 18 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
"19) § 8 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie                                    6 442 959 zł,
      z tego na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu       500 000 zł;
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                                             4 079 759 zł;
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych          oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                  1 863 200 zł."
    
otrzymuje brzmienie:
"1. Prostuje się oczywistą omyłkę § 1 uchwały Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku w ten sposób, że po  punkcie 18 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
"19) § 8 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie                                        6 990 533 zł,
            z tego na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
                                                                                                               500 000 zł;
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                                      4 627 333 zł;
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów          1 863 200 zł."
 
 2. § 8 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie                                           6 442 959 zł,
z tego na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu    
    500 000 zł;
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                                        4 079 759 zł;
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                     1 863 200 zł."
 
13)    § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Deficyt budżetu w kwocie                                                                                 6 455 571 zł,
zostanie sfinansowany:
1)   przychodami z tytułu kredytów i pożyczek                                                     4 703 200 zł
2)   przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych                                 1 752 371 zł,
o których mowa w załączniku Nr 8 Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na               2008 rok";
 
14)    w § 7, pkt 1: zwiększa się przychody gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych o kwotę 41 000 zł, tj. do kwoty 540 364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
 
15)    w § 7, pkt 2: zwiększa się wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych o kwotę 41 000 zł, tj. do kwoty 540 364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
 
16)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkach od 1 do 5 i 12 lit. a,  załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
17)    w związku ze zmianami , o których mowa w punktach od 6 do 10 i 12 lit. b, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
18)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 9, załącznik Nr 3 - Dotacje z  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
19)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 10, załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
20)    załącznik Nr 5 - Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2008 rok i lata następne - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
21)    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 4, 5 i 11, załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 
22)    załącznik Nr 7 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
 
23)    załącznik Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
 
24)    załącznik Nr 9 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
 
25)  załącznik Nr 10 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
 
26)    w związku ze zmianami, o których mowa punktach 14 i 15, załącznik Nr 11  - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
 
27)  § 8 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych  papierów wartościowych w kwocie                                                                     7 000 000 zł, z tego na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                     500 000 zł,
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                                              4 703 200 zł,
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                        1 796 800 zł".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 ________________________________________________