Uchwały budżetowe

Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XIV/88/2007
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok
 
 
   Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                       o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188             ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,          poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwala,                      co następuje:
 
§ 1
 
1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości                                               42 998 702 zł, z tego:
1)    dochody bieżące w kwocie                                                                                   41 653 702 zł
 
2)    dochody majątkowe w kwocie                                                                    1 345 000 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 1;
 
2.    Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                    6 354 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 
2)    dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości                                                                                             5 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 6;
 
§ 2
 
1.    Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości                                                48 448 702 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 2;
 
2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 
1)    wydatki bieżące w wysokości                                                                  42 998 702 zł,
      w tym na:
 
a)    wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń                                                  27 722 099 zł,
 
b)    dotacje                                                                                                            2 626 235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 
c)    wydatki na obsługę długu                                                                                 740 000 zł,
 
2)    wydatki majątkowe w wysokości                                                                          5 450 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4;
 
3.    Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w  2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
4.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                       6 354 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6;
   
2)    wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji  
      rządowej w wysokości                                                                                               5 000 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 6;
 
5.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 3
 
1.    Deficyt budżetu w kwocie                                                                                          5 450 000 zł
     zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, o których mowa w załączniku nr 8 
     Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.
 
§ 4
 
 Tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości                                                                                                     5 000 zł; 
2)    celową w wysokości                                                                                                  50 000 zł,
      z tego:
a)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                  50 000 zł.
 
 
 
§ 5
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody                                                                                                            476 500 zł;
2)    wydatki                                                                                                                466 453 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 6
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody                                                                                                              90 000 zł;
2)    wydatki                                                                                                                 121 700 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7
 
Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  w wysokości:
1)    przychody                                                                                                               499 364 zł,
2)    wydatki                                                                                                                   499 364 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 8
 
 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie                                                                               7 813 200 zł,
z tego na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu               500 000 zł;
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu                                                     5 450 000 zł;
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                     1 863 200 zł.
 
§ 9
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupeckiego do zaciągania zobowiązań:
 
1)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
2)    na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;
3)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 10
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupeckiego do:
 
1)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości                                                                              500 000 zł;
 
2)    dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na:
a)    przeniesień między rozdziałami wydatków bieżących wraz ze zmianą planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 
b)    przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz przeniesień wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki majątkowe bez możliwości ustalania nowych zadań,
 
c)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 
3)    przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
 
§ 11
 
Ustala się sumę 2 500 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 13
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
 
 
__________________________________________________________________