Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.

 
Uchwała Nr XIII/83/2007
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 30 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169,               poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217             i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,      Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2005 r. Nr 113, poz. 954 z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169,               poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493,            Nr 88 poz. 587), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III/17/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie             w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007              Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.01.2007 roku, Nr V/38/2007 Rady Powiatu Słupeckiego           z dnia 23.02.2007 roku, Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15.03.2007 roku,        Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 33/07 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 26.04.2007 roku, Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 18.05.2007 roku, Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.06.2007 roku, Nr IX/66/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20.07.2007 roku, Nr X/69/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 10.08.2007 roku, Nr 66/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 23.08.2007 roku, Nr 70/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30.08.2007 roku, Nr XI/71/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.09.2007 roku,               Nr 78/2007 Zarządu powiatu Słupeckiego z dnia  10.10.2007 roku, Nr XII/80/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.10.2007 roku oraz Nr 85/07 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 08.11.2007 roku, wprowadza się następuję zmiany:
 
1)    w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu o kwotę 483 929 zł, tj. do kwoty 45 375 793 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)    w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 80 848 zł, tj. do kwoty 5 870 779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
3)    w § 1, ust. 2, pkt 2: zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań w drodze porozumień  z organami administracji rządowej o kwotę 199 395 zł, tj. do kwoty 246 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
4)    w § 2, ust 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 483 929 zł, tj. do kwoty  49 627 102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)    w § 2, ust. 2, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 478 062 zł, tj. do kwoty               44 284 895 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6)    w § 2, ust.2, pkt 1, lit a: zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę           189 138 zł, tj. do kwoty 25 226 762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
7)    w § 2, ust.2, pkt 2: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 867 zł, tj. do kwoty                       5 342 207 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
8)    w § 2, ust. 5, pkt 1: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 80 848 zł, tj. do kwoty                       5 788 099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
9)    w § 2, ust. 5, pkt 2: zwiększa wydatki na realizacje zadań w drodze porozumień  z organami administracji rządowej o kwotę 199 395 zł, tj. do kwoty 246 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
10)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 1, załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
11)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach od 4 do 7, załącznik Nr 2                       - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na  2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
12)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 7, załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
13)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 2,3, 8 i 9 załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
14)  załącznik Nr 7 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
15)  załącznik Nr 10 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_________________________________