Uchwały budżetowe

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 12 stycznia 2006 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 201/2006
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 roku
                                                                                    
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2006 rok.
 
         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 174, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXX/197/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
 
1) w § 1, w ust. 1:
 
 
zmniejsza się dochody budżetu  powiatu o kwotę  3 397 zł, tj. do kwoty 36 736 530 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
 
2) w § 1, w ust. 1, pkt 1:
 
 
zmniejsza  się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  o kwotę  4 297 zł, tj. do kwoty 4 259 607 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
 
3) w § 1, w ust. 2:
 
 
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 297 zł, tj. do kwoty 40 716 177 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
4) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 297 zł, tj. do kwoty 37 403 067 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5) w § 1, w ust. 2, w pkt 1w lit. a:
 
 
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3 397 zł, tj. do kwoty    22 942 423 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
6) w § 1, ust. 3:
 
 
zmniejsza  się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 4 297 zł, tj. do kwoty 4 276 787 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
 
7) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
 
zmniejsza się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę 4 297 zł, tj. do kwoty 4 259 607 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
 
 
 
8) w § 1, w ust. 2:
 
 
zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 40 717 077 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
9) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 37 403 967 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
10) w  związku ze  zmianami,  o  których  mowa  w   punktach 2, 6 i 7 w załączniku Nr 10 do
 
uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2006 rok, wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 
 
___________________________