Uchwały budżetowe

Projekt

 Uchwała Nr 189/2005
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 14 listopada 2005 roku
 
w sprawie projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2006 rok.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 119 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.  Nr 88, poz. 961,  z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się projekt uchwały budżetu Powiatu Słupeckiego na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowią:
1)  objaśnienia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2)  informacja o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej  uchwały.
 
§ 2
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 przedkłada się Radzie Powiatu Słupeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                           Przewodniczący Zarządu
                                                          /-/ Michał Pyrzyk
 
 
________________________