Opinie RIO

Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2005r.

Uchwała Nr 48/SO - 6/Ko/2006/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2006 r.