KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA WYKAZ PUNKTÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Słupeckiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w tym trzy lokalizacje, które mieszczą się:

 w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów

     ul. Kościelna 4,  62-410 Zagórów

 

w Urzędzie Gminy Orchowo

    ul. Kościuszki 6,  62-436 Orchowo

 

 w Starostwie Powiatowym w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku  finansowym związanym ze skierowaniem sprawy
  na drogę sądową.

          Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw
          związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
          z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej
  do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.
 • osoba korzystająca z porady jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach
 • w razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
  z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji jak również pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych;
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobiście osobie udzielającej  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, który jest podany w punkcie porad lub przez internet.

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów
 i radców prawnych

 

Lokalizacja

Dni i godziny otwarcia

   Budynek Urzędu Miasta
   Gminy

   Zagórów

   ul. Kościelna 4

 

 

    Nr tel.

    63  27 48 841

 Poniedziałek –

  od godz.     8.00

  do godz.   12.00

 

 

  Wtorek  

  od godz.    8.00

  do godz.  12.00
              

 

  Piątek 

  od godz.   13.00

  do godz.   17.00

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów
i radców prawnych

 Budynek Urzędu Gminy Orchowo,

  ul. Kościuszki 6,

  62-436 Orchowo

  Pokój nr 1

  Nr  tel.

  63 26 84 090

  Środa

  od godz.    9.00

  do  godz. 13.00

  

  Czwartek

  od godz.   13.00

  do godz.   17.00

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się w Starostwie Powiatowym w Słupcy
ul. Poznańska 18 prowadzony przez:   

Fundacja „HONESTE VIVERE” ul. Amałowicza -Tatara 7, w  Warszawie

                    Telefon do punktu       Nr  63  249 30 73

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie:

Poniedziałek      od godz.      15.30   do  19.30

Wtorek               od godz.        9.00   do  13.00

Środa                  od godz.      15.30   do  19.30

Czwartek            od godz.       9.00   do   13.00

Nieodpłatne porady obywatelskie udzielane będą:

Piątek                  od godz.       9.30   do   13.30  

Dodatkowa informacja

Wszelkie zmiany związane z poradami będą zamieszczone na  internetowej stronie powiatu i tablicach informacyjnych.

Dodatkowe informacje związane z poradnictwem prawnym można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Słupcy

pod nr  telefonu  063   275 86 16    lub   063  275 86 33